Capitolul I Domeniul de aplicare si definitii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:14

Rezumat: Legea nr. 86/2006 din 10 aprilie 2006 privind Codul Vamal

Art. 1

(1) Reglementarile vamale cuprind prezentul cod, Regulamentul de aplicare a acestuia, precum si alte acte normative care contin prevederi referitoare la domeniul vamal.
(2) Codul se aplica schimbului de marfuri si bunuri dintre Romania si alte tari, fara a aduce atingere reglementarilor speciale prevazute in alte domenii.

Art. 2

(1) Reglementarile vamale se aplica in mod uniform pe intreg teritoriul vamal al Romaniei, in masura in care nu exista dispozitii contrare prevazute in acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.
(2) Introducerea sau scoaterea din tara a marfurilor, a mijloacelor de transport si a oricaror altor bunuri este permisa numai prin punctele de trecere a frontierei de stat.
(3) In punctele de trecere a frontierei de stat si pe teritoriul tarii sunt organizate birouri vamale care functioneaza potrivit legii.
(4) La trecerea frontierei de stat, marfurile, mijloacele de transport si orice alte bunuri sunt supuse controlului vamal si aplicarii reglementarilor vamale numai de autoritatea vamala.

Art. 3

(1) Teritoriul vamal al Romaniei cuprinde teritoriul statului roman, delimitat de frontiera de stat a Romaniei, precum si marea teritoriala a Romaniei, delimitata conform normelor dreptului international si legislatiei romane in materie.
(2) Teritoriul vamal al Romaniei include si spatiul aerian al teritoriului tarii si al marii teritoriale.

Art. 4

In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
1. persoana - persoana fizica sau juridica; in aceasta definitie se incadreaza si o asociatie de persoane fizice care, desi nu are personalitate juridica, este recunoscuta de lege;
2. persoana stabilita in Romania - o persoana fizica cu domiciliul ori resedinta in Romania sau o persoana juridica care are sediul social, sediul central sau sediul permanent in Romania ori asociatia de persoane prevazuta la pct.1 cu sediul in Romania;
3. autoritate vamala - autoritate investita, in principal, cu aplicarea reglementarilor vamale;
4. birou vamal - unitate a autoritatii vamale in care pot fi indeplinite, in totalitate sau in parte, formalitatile prevazute in reglementarile vamale;
5. biroul vamal de intrare - biroul vamal desemnat de autoritatea vamala conform reglementarilor vamale, catre care marfurile introduse pe teritoriul vamal al Romaniei trebuie sa fie dirijate fara intarziere si la care acestea sunt supuse controalelor corespunzatoare la intrare destinate analizei de risc;
6. biroul vamal de import - biroul vamal desemnat de catre autoritatea vamala conform reglementarilor vamale, la care trebuie sa fie indeplinite formalitatile vamale si controlul corespunzator destinat evaluarii riscurilor, pentru a da o destinatie vamala marfurilor introduse pe teritoriul vamal al Romaniei;
7. biroul vamal de export - biroul vamal desemnat de catre autoritatea vamala, conform reglementarilor vamale, la care trebuie sa fie indeplinite formalitatile vamale si controlul corespunzator destinat evaluarii riscurilor, pentru a da o destinatie vamala marfurilor care ies de pe teritoriul vamal al Romaniei;
8. biroul vamal de iesire - biroul vamal desemnat de catre autoritatea vamala, conform reglementarilor vamale, la care marfurile trebuie sa fie prezentate inainte de a iesi de pe teritoriul vamal al Romaniei si unde acestea sunt supuse controlului vamal de iesire destinat analizei de risc;
9. decizie - orice act oficial al autoritatii vamale privind reglementarile vamale, referitor la un anumit caz, care produce efecte juridice asupra uneia sau mai multor persoane identificate sau identificabile, inclusiv informatiile tarifare obligatorii si informatiile obligatorii in materie de origine;
10. statut vamal - statutul unei marfi ca marfa romaneasca sau straina;
11. marfuri romanesti:
a) marfuri obtinute in intregime pe teritoriul vamal al Romaniei, cu respectarea conditiilor de origine prevazute in prezentul cod, care nu incorporeaza marfuri importate din alte tari. Marfurile obtinute din marfuri plasate sub un regim suspensiv nu se considera a avea statut de marfa romaneasca in cazurile de importanta economica speciala determinate prin regulamentul vamal;
b) marfuri importate care au fost puse in libera circulatie;
c) marfuri obtinute pe teritoriul vamal al Romaniei fie din marfurile prevazute la lit.a) si b), fie din marfurile prevazute la lit.b);
12. marfuri straine - altele decat cele definite la pct.11; marfurile romanesti isi pierd statutul vamal cand sunt scoase de pe teritoriul vamal al Romaniei;
13. datorie vamala - obligatia unei persoane de a plati cuantumul drepturilor de import sau export;
14. drepturi de import:
a) taxele vamale si taxele cu efect echivalent cu al taxelor vamale de platit la importul de marfuri;
b) taxele agricole si alte taxe la import introduse prin reglementarile privind politica agricola sau prin reglementarile specifice aplicabile anumitor marfuri rezultate din transformarea produselor agricole, daca este cazul;
15. drepturi de export:
a) taxele vamale si taxele cu efect echivalent cu al taxelor vamale de platit la exportul marfurilor;
b) taxele agricole si alte taxe la export introduse prin reglementarile privind politica agricola sau prin reglementarile specifice aplicabile anumitor marfuri rezultate din transformarea produselor agricole, daca este cazul;
16. debitor - orice persoana obligata sa achite datoria vamala;
17. supraveghere vamala - orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si, cand este cazul, a altor dispozitii aplicabile marfurilor aflate sub supraveghere vamala;
18. control vamal - acte specifice efectuate de catre autoritatea vamala pentru a asigura aplicarea corecta a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale privind intrarea, iesirea, tranzitul, transferul si destinatia finala a marfurilor care circula intre teritoriul vamal al Romaniei si alte tari, inclusiv stationarea marfurilor care nu au statutul de marfuri romanesti; aceste acte pot sa includa verificarea marfurilor, a datelor inscrise in declaratie, existenta si autenticitatea documentelor electronice sau scrise, examinarea evidentelor contabile ale agentilor economici si a altor inscrisuri, controlul mijloacelor de transport, controlul bagajelor si al altor marfuri transportate de sau aflate asupra persoanelor, precum si efectuarea de verificari administrative si alte acte similare;
19. destinatie vamala a marfurilor:
a) plasarea marfurilor sub un regim vamal;
b) introducerea marfurilor intr-o zona libera sau antrepozit liber;
c) reexportul acestora in afara teritoriului vamal al Romaniei;
d) distrugerea marfurilor;
e) abandonarea marfurilor in favoarea statului;
20. regim vamal:
a) punerea in libera circulatie;
b) tranzitul;
c) antrepozitarea vamala;
d) perfectionarea activa;
e) transformarea sub control vamal;
f) admiterea temporara;
g) perfectionarea pasiva;
h) exportul;
21. declaratie vamala - actul cu caracter public, prin care o persoana manifesta, in formele si modalitatile prevazute in reglementarile vamale, vointa de a plasa marfurile sub un anumit regim vamal;
22. declarant - persoana care intocmeste declaratia vamala in nume propriu sau persoana in numele careia se face o declaratie vamala;
23. prezentarea marfurilor in vama - reprezinta instiintarea autoritatii vamale, in modalitatea prevazuta de lege, despre sosirea marfurilor la biroul vamal sau in orice alt loc desemnat sau aprobat de autoritatea vamala;
24. liber de vama - actiune prin care autoritatea vamala lasa la dispozitia titularului declaratiei vamale marfurile vamuite in scopul prevazut de regimul vamal sub care acestea au fost plasate;
25. titularul regimului - persoana in numele careia s-a facut declaratia vamala sau persoana careia i-au fost transferate drepturile si obligatiile persoanei mentionate anterior in privinta regimului vamal;
26. titularul autorizatiei - persoana careia i s-a eliberat o autorizatie;
27. risc - probabilitatea producerii la intrarea, iesirea, tranzitul, transferul si destinatia finala a marfurilor care circula intre teritoriul vamal al Romaniei si alte tari si la stationarea marfurilor care nu au statutul de marfuri romanesti, a unui eveniment care, fie:
a) impiedica aplicarea corecta a reglementarilor legale;
b) compromite interesele financiare ale Romaniei;
c) constituie o amenintare pentru securitatea si siguranta Romaniei, pentru sanatatea publica, pentru mediu sau pentru consumatori;
28. gestionarea riscurilor - determinarea sistematica a riscurilor si punerea in practica a tuturor masurilor necesare pentru a limita expunerea la riscuri; acest termen include activitati de genul colectarii de date si de informatii, analizarii si evaluarii riscurilor, recomandarii si adoptarii de masuri, precum si controlul si evaluarea periodica a procesului si a rezultatelor sale, pe baza de surse si de strategii nationale si internationale.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora