Calculator PFA in Sistem Real

Calculatorul PFA in Sistem Real va ofera posibilitatea de calcul a veniturilor si impozitelor anuale si trimestriale rezultate din activitatea independenta desfasurata.

Calculatorul este alcatuit din trei sectiuni:
A. Venitul si impozitul anual ESTIMAT si declarat la inceputul anulului la administratiile fiscale pe baza declaratiei 220;
B. Venitul si impozitul anual REALIZAT pe baza caruia se calculeaza impozitul pe venit.
C. Diferenta de impozit pe venit ce trebuie platita.

A. Venitul anual ESTIMAT

Venitul Brut Estimat:
1000

Cheltuieli Deductibile Estimate:
300

 
 

 
 

 
 

Plata Anticipata Impozit Trimestrial:
318


B. Venitul anual REALIZAT

Venitul Brut Realizat:
833

Cheltuieli Deductibile Realizate:
300

 
29

 
504

 
81

Venit Net
424
5084


C. Diferenta Impozit pe Venit

 
 

 
 

Diferenta Impozit Realizat - Estimat
 
-302

Calculator PFA in Sistem Real - Aspecte legislative

Extras din Codul Fiscal
ART. 49 Stabilirea venitului net anual din activitati independente pe baza normelor de venit

(1) Venitul net dintr-o activitate independenta, care este desemnata conform alin. (2) si care este desfasurata de catre contribuabil, individual, fara salariati, se determina pe baza normelor de venit.
(2) Directiile generale ale finantelor publice teritoriale au urmatoarele obligatii:
- stabilirea nomenclatorului, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit;
- stabilirea nivelului normelor de venit;
- publicarea acestora, anual, in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica.
(2.1) Venitul net anual dintr-o activitate independenta stabilit pe baza normei de venit nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii normei de venit, inmultit cu 12.
(3) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza criterii metodologice care contin reguli pentru stabilirea acestor norme de venit de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale. La stabilirea impozitului se va aplica norma de venit de la locul desfasurarii activitatii
(4) In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea respectiva.
(5) Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati desemnate, venitul net din aceste activitati se stabileste pe baza celei mai ridicate norme de venit pentru respectivele activitati.
(6) In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate din cele prevazute la alin. (1) si o alta activitate care nu este prevazuta la alin. (1), atunci venitul net din activitatile independente desfasurate de contribuabil se determina pe baza contabilitatii in partida simpla, conform art. 48.
(7) *** Abrogat.
(8) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla pentru activitatea respectiva.

Norme metodologice de aplicare
Art. 49
42. In sensul art. 49 din Codul fiscal, pentru persoanele fizice autorizate care realizeaza venituri din activitati independente si desfasoara activitati cuprinse in nomenclatorul stabilit de directiile generale ale finantelor publice teritoriale, individual, fara angajati, venitul net se poate determina pe baza de norme anuale de venit. La stabilirea normelor anuale de venit de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale vor fi consultate consiliile judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz. De asemenea, se vor avea in vedere si caracterul sezonier al unor activitati, precum si durata concediului legal de odihna.
Pentru contribuabilii care desfasoara mai multe activitati, printre care si cea de taximetrie, impunerea se face in sistem real. In acest caz, venitul net din activitatea de taximetrie luat in calcul nu poate fi inferior normei de venit, stabilita pentru aceasta activitate.
Persoanele care desfasoara activitatea de taximetrie cu autoturismele proprietate personala sunt supuse impozitarii in aceleasi conditii cu taximetristii care isi desfasoara activitatea in mod independent, pe baza de norme de venit sau in sistem real.
42.1. Pentru contribuabilii persoane fizice care desfasoara o activitate independenta ca intreprindere individuala, venitul net se poate determina pe baza de norme anuale de venit, cu respectarea prevederilor art. 49 din Codul fiscal.
42.2. La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin inmultirea cu 12 a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata reprezinta venitul net anual inainte de aplicarea criteriilor de corectie.
43. La stabilirea coeficientilor de corectie a normelor de venit se vor avea in vedere urmatoarele criterii:
- vadul comercial si clientela;
- varsta contribuabililor;
- timpul afectat desfasurarii activitatii, cu exceptia cazurilor prevazute la pct. 44 si 45;
- starea de handicap sau de invaliditate a contribuabilului;
- activitatea se desfasoara intr-un spatiu proprietate a contribuabilului sau inchiriat;
- realizarea de lucrari, prestarea de servicii si obtinerea de produse cu material propriu sau al clientului;
- folosirea de masini, dispozitive si scule, actionate manual sau de forta motrice;
- alte criterii specifice.
Diminuarea normelor de venit ca urmare a indeplinirii criteriului de varsta a contribuabilului se opereaza incepand cu anul urmator celui in care acesta a implinit numarul de ani care ii permite reducerea normei. Corectarea normelor de venit pentru contribuabilii care au si calitatea de salariat sau isi pierd aceasta calitate se face incepand cu luna urmatoare incheierii/desfacerii contractului individual de munca.
44. Venitul net din activitati independente, determinat pe baza de norme anuale de venit, se reduce proportional cu:
- perioada de la inceputul anului si pana la momentul autorizarii din anul inceperii activitatii;
- perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, in situatia incetarii activitatii, la cererea contribuabilului.
45. Pentru intreruperile temporare de activitate in cursul anului, datorate unor accidente, spitalizarii si altor cauze obiective, inclusiv cele de forta majora, dovedite cu documente justificative, normele de venit se reduc proportional cu perioada nelucrata, la cererea contribuabililor. In situatia incetarii activitatii in cursul anului, respectiv a intreruperii temporare, persoanele fizice autorizate si asociatiile fara personalitate juridica sunt obligate sa depuna autorizatia de functionare si sa instiinteze in scris, in termen de 5 zile, organele fiscale in a caror raza teritoriala acestia isi desfasoara activitatea. In acest sens se va anexa, in copie, dovada din care sa rezulte depunerea autorizatiei.
46. Pentru contribuabilii impusi pe baza de norme de venit, care isi exercita activitatea o parte din an, in situatiile prevazute la pct. 44 si 45, venitul net aferent perioadei efectiv lucrate se determina prin raportarea normei anuale de venit la 365 de zile, iar rezultatul se inmulteste cu numarul zilelor de activitate.
In acest scop organul fiscal intocmeste o nota de constatare care va cuprinde date si informatii privind:
- situatia care a generat corectarea normei de venit, cum ar fi: inceputul/sfarsitul activitatii, intreruperea temporara, conform pct. 45, si altele asemenea;
- perioada in care nu s-a desfasurat activitate;
- documentele justificative depuse de contribuabil;
- recalcularea normei, conform prezentului punct.
47. Pentru contribuabilul care opteaza sa fie impus pe baza de norma de venit si care anterior a fost impus in sistem real, avand investitii in curs de amortizare, valoarea amortizarii nu diminueaza norma de venit. Veniturile realizate din valorificarea investitiilor respective sau trecerea lor in patrimoniul personal in cursul perioadei de desfasurare a activitatii sau in caz de incetare a activitatii majoreaza norma de venit proportional cu valoarea amortizata in perioada impunerii in sistem real.
48. In cazul contribuabilului impus pe baza de norma de venit, care pe perioada anterioara a avut impunere in sistem real si a efectuat investitii care au fost amortizate integral, veniturile din valorificarea sau trecerea acestora in patrimoniul personal ca urmare a incetarii activitatii vor majora norma de venit.
49. Contribuabilii care in cursul anului fiscal nu mai indeplinesc conditiile de impunere pe baza de norma de venit vor fi impusi in sistem real de la data respectiva, venitul net anual urmand sa fie determinat prin insumarea fractiunii din norma de venit aferenta perioadei de impunere pe baza de norma de venit cu venitul net rezultat din evidenta contabila.

  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »