Fisa post profesor

Data: 12 ianuarie 2012   Ora: 10:50

Descarca Fisa post profesor.doc

FISA POSTULUI

CADRU DIDACTIC IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

 In temeiul Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,in temeiul contractului individual de munca, inregistrat la registrul general de evidenta a salariatilor cu        numarul _____________, se incheie astazi, _________________  prezenta fisa a postului: 

Numele si prenumele____________________________________

Specialitatea___________________________________________

Denumirea postului___________________________________

Decizia de numire_______________________________________

Incadrarea: titular/suplinitor/ cadru didactic asociat

Numarul de ore sarcini de serviciu___________

Numar ore de predare____________

Profesor diriginte al clasei_________

 Cerinte:

-  studii________________________________________________________________________________________________________________________________

studii specifice postului______________________________________________

vechime___________________________________________________________

grad didactic_______________________________________________________

Relatii profesionale:

- ierarhice de subordonare: director, director adjunct;responsabil comisie metodica/catedra;

- de colaborare: cu personalul didactic,didactic auxiliar,personalul unitatii de invatamant;

- de reprezentare a unitatii scolare la activitati/concursuri/festivaluri etc. la care participa ca delegat.

I. ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITATII

 ELEMENTE DE COMPETENTA /INDICATORI DE PERFORMANTA

1.1. Analizarea curriculumului scolar.

-Identificarea aspectelor interdisciplinare in cadrul ariei curriculare specifice ;

-Corelarea continutului disciplinei de invatamant si a activitatilor de invatare cu obiectivele urmarite prevederile programei si timpul de invatare;

 1.2. Fundamentarea proiectarii didactice pe achizitiile anterioare ale elevilor.

-Conducerea lectiei conform proiectului deja stabilit si monitorizarea activitatii elevilor astfel incat sa se obtina maximum de eficienta a lectiilor.

-Selectarea informatiei pe criterii de esentialitate, coreland detaliile informationale cu particularitatile grupului instruit si gradul   de interes manifestat de elevi

-Selectarea celor mai eficiente tehnici in , vederea   facilitarii invatarii si reglarii  procesului instructiv-educativ in functie de  posibilitatile si ritmul de asimilare proprii grupului instruit;

 1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime.

-Utilizarea strategiilor didactice de tip activ,participativ,formativ ,care transforma elevul intr-un actor activ al propriei formari;

-Construierea situatiilor de invatare care solicita participarea creativa a cat mai multor elevi.

 1.4. Elaborarea documentelor de proiectare. 

-Programarea in timp ,pe semestre ,in functie de structura anului scolar, a activitatilor de invatare, asigurand parcurgerea completa a continuturilor propuse;

 1.5. Proiectarea activitatilor/experientelor de invatare care presupun utilizarea resurselor TIC.

-Facilitarea invatarii prin alegerea cu discernamant a materialelor didactice, adaptate cu situatiile concrete din clasa, in vederea asigurarii unei instruiri eficiente(videoproiector, PC, AEL, Power-point, platforeme educative etc.)

  1.6. Actualizarea documentelor de proiectare didactica.

-Compararea permanenta a situatiei reale cu cea proiectata ,din punctul de vedere al realizarii planificarii ,adaptand si reanalizand planificarea in conformitate cu situattia reala si situatiile de invatare existente;

  1.7. Proiectarea activitatii extracurriculare.

-Implicare in calitate de coordonator sau membru in echipa de proiect a scolii;

2.REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE CURRICULARE

2.1.Organizarea si dirijarea activitatilor de predare invatare.

-Modul de organizare a cunostintelor de transmis si forma de transmitere care  faciliteaza receptarea;

-Creeaza conditii optime in vederea receptarii cunostintelor (material,vizual,relevant,in cantitate suficienta)

2.2  Utilizarea materialelor didactice adecvate.

-Analizeaza   situatia de invatare si identifica necesarul de material didactic;

-Corelarea materialelor didactice complementare cu continuturile de invatare ,astfel incat acestea sa constituie un suport in procesul instructiv/educativ;

-Facilitarea invatarii prin alegerea cu discernamant a materialelor didactice ,adaptate cu situatii concrete din clasa,in vederea asigurarii unei instruiri eficiente;

2.3 Integrarea si utilizarea TIC.

-Corelarea mijloacelor  didactice complementare ,moderne(TIC) cu continuturile de invatare, astfel incat acestea sa constituie un suport in procesul instructiv-educativ 

2.4 Identificarea si valorificarea posibilitatilor de invatare a elevilor.

-Valorificarea, dupa caz, a rezultatelor elevilor in scopul diagnozei, prognozei sau selectiei elevilor;

-Stabilirea strategiilor didactice adecvate, in scopul remedierii a deficientelor procesului educational, in functie de rezultatele inregistrate la evaluare; 

2.5 Asigurarea formarii competetelor specifice disciplinei.

-Creeaza conditii optime in vederea receptarii   cunostintelor (material   vizual relevant si in cantitate suficienta);

-Evita excesul de detalii,   transmiterea cunostintelor facandu-se gradat,   intr-o succesiune logica;

-Capacitatea de organizare a procesului de instruire in forme si prin situatii de invatare adecvate tipului de deprinderi care trebuie formate;

-Selectarea situatiilor de invatare care sa stimuleze gandirea elevului, sa-i formeze deprinderile de munca si studiu necesare instruirii pe durata intregii vieti; 

2.6 Elaborarea propunerilor si a continturilor curriculumului la decizia scolii (CDS).

-Capacitatea de analiza a resurselor materiale si umane existente in scoala ,in vederea corelarii acestora cu curriculum optional si necesitatile elevilor;

-Capacitatea de selectare a continuturilor pentru curriculum optional ,astfel incat acestea sa raspunda obiectivelor propuse si nevoilor elevilor;

-Identificarea resurselor informationale adecvate continuturilor stabilite;

- Creativitate in selectarea activitatilor si situatiilor de lucru ,astfel incat acestea sa capete un caracter formativ.

3. REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE

3.1 Eficientizarea relatiei profesor-familie

-Calitatea si periodicitatea legaturii cu familia ,in functie de obiectul educativ urmarit si de problemele aparute;

-capacitatea de a obtine informatii relevante pentru familie ,respectiv pentru demersul didactic;

-Capacitatea de a descoperi cauza unui fenomen (comportament )si de a propune solutii pertinente;

 3.2  Organizarea,coordonarea sau/si implementarea activitatilor extracurriculare.

-Implicarea in echipele de  activitati  educative ,constituite in timpul anului scolar ,in calitate de organizator,coordonator sau membru;

  3.3 Implicarea partenerilor educationali-realizarea de parteneriate.

- Incheierea de parteneriate educative cu alte institutii in vederea eficientizarii actului instructiv/educativ dar si a imbogatirii bazei materiale de care dispune unitatea scolara

4.EVALUAREA REZULTATELOR INVATARII

 4.1 Elaborarea instrumentelor de elaborare.

-Selectarea continuturilor ce urmeaza a fi evaluate in functie de obiectivele evaluarii;

-Corelarea tipilor de itemi cu natura obiectivelor si continuturilor ;

-Creativitatea in privinta formatului ales ,respectand particularitatile de varsta ale elevilor ,obiectivele si continuturile evaluarii;

-decide asupra baremului si conditiilor de evaluare ,astfel incat sa se obtina o evaluare cat mai obiectiva.

4.2 Administrarea instrumentelor de evaluare

-Asigurarea conditiilor materiale necesare aplicarii instrumentelor de evaluare ,in vederea obtinerii unei evaluari obiective si unitare a tuturor elevilor ;

-Consecventa in administrarea probelor de evaluare ;

 4.3 Aprecierea cantitativa si calitativa a rezultatelor elevilor.

-Analiza ierarhica ,pe colectivul de elevisi procentul pe itemi a rezultatelor evaluarii elevilor;

 4.4 Notarea, interpretarea si comunicarea rezultatelor evaluarii.

-Asigurarea conditiilor materiale necesare aplicarii instrumentelor de evaluare,  in vederea obtinerii unei evaluari obiective si unitare a tuturor elevilor ;

-Consecventa in administrarea probelor de evaluare 

 4.5 Coordonarea si completarea portofoliilor educationale ale elevilor.

-Coordonarea si completarea portofoliilor educationale ale elevilor.

 5.MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI

 5.1. Organizarea, coordonarea si monitorizarea colectivelor de elevi.

-Organizarea, coordonarea si monitorizarea colectivelor de elevi in vederea  asigurarii un climat pozitiv de invatare ;

  5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care preda sau/si este diriginte.

-Capacitatea de a explica si de a stabili continuu cu elevii regulile sociale(cu particularitatile de varsta ), de a evalua obiectiv comportamentul social al acestor

  5.3. Gestionarea situatiilor conflictuale in relatiile profesor-elev, elevi-elevi, profesor - familie.

-Capaciatea de a motiva si a corecta comportamentul elevului prin aplicarea recompenselor si sanctiunilor,ca urmare a evaluarii comportamentelor prin prisma regulilor existente in scoala ,familie societate;

   5.4. Tratarea diferentiata a elevilor, in functie de nevoile specifice.

-Aplicarea unui Curriculum adaptat pentru elevii cu deficiente (CES)

-Tratare diferentiata prin activitati diferentiate in cadrul orei de curs  a elevilor apti pentru performanta scolara dar si a elevilor cu ritm lent de invatare ;

   5.5. Comunicarea profesor-elev, utilizarea feedback-ului bidirectional in comunicare.

-Analiza acuratetei si integritatii mesajului receptionat de elev ,prin comparare cu mesajul transmis ,in vederea stabilirii disfunctionalitatii canalului de comunicare ;

-Inlaturarea perturbatiilor care afecteaza calitatea comunicarii;

6. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTARII PERSONALE

  6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.

-Manifestarea de obiectivitate in autoevaluare conduce la identificarea necesarului de autoinstruire in functie de dinamica informatiei in domeniu;

   6.2. Participarea la activitati metodice,stagii de formare/cursuri de perfectionare/grade didactice, manifestari stiintifice etc.

- Participarea la activitati metodice,stagii de formare/cursuri de perfectionare/grade didactice, manifestari stiintifice etc in concordanta cu legislatia in vigoare;

   6.3. Aplicarea cunostintelor/abilitatilor/competentelor dobandite.

-Capaciatea de a integra in sistemul de cunostinte existent ,cunostinte achizitionate prin studiul individual;

-Exersarea deprinderilor de studiu individual pentru atingerea unor parametri de functionalitate adecvati;

7. CONTRIBUTIA LA DEZVOLTAREA INSTITUTIONALASI LA PROMOVAREA 

      IMAGINII UNITATII SCOLARE

  7.1. Implicarea in realizarea ofertei educationale.

-Propunerea si desfasurarea de  discipline oprionale care sa fie in concordanta cu optiunile elevilor si parintilor ;

  7.2. Promovarea ofertei educationale si a sistemului de valori al unitatii de invatamant la

             nivelul comunitatii locale.

-Promovarea ofertei educationale si a sistemului de valori al unitatii de invatamant la  nivelul comunitatii locale prin intermediul rezultatelor obtinute la clasa sau la olimpiade si concursuri scolare,proiecte educative etc.

   7.3. Facilitarea procesuluide cunoastere, intelegere, insusire si respectare a regulilor sociale.

-Selectarea  de modele sociale relevante pentru sistemul de valori al societatii ;

-Analiza situatiilor in care apar astfel de  modele pentru crearea unui sistem propriu  de valori al elevului; 

   7.4. Participarea si implicarea  in procesul decizional in cadrul institutiei si la elaborarea si implementarea proiectului institutional.

-Implicarea in comisii la nivelul scolii ,inspectoratului scolar ,etc;

    7.5. Initierea si derularea proiectelor si parteneriatelor.

-Initierea si derularea proiectelor si parteneriatelor.

ALTE ATRIBUTII

      In functie  de nevoile specificeale unitatii de invatamant, salariatul este obligat sa indeplineasca si alte sarcini repartizate de abgajator, precum si sa respecte normele, procedurile de sanatate si securitate a muncii, de PSI si ISU, in conditiile legii ::_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Atributiile functiei de diriginte,ale responsabilului de  comisie/catedra si a altor comisii functionale din scoala sunt prevazute in prezenta fisa (daca este cazul).

            Raspundere disciplinara:

      Neindeplinirea sarcinilor de seviciu sau indeplinirea in alt mod necorespunzator atrage dupa sine diminuarea calificativului si/sau sanctionarea disciplinara, conform prevederilor legii.

 

Salaria,

Director,                                                                                                                                          Lider de sindicat ,

Descarca Fisa post profesor.doc

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora