Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala– Republicare M. Of. nr. 44 din 18 ianuarie 2008

Data: 28 ianuarie 2011   Ora: 11:41

Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementeaza regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani a unei suprafete de teren, din terenurile aflate in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinte proprietate personala. 

(2) Atribuirea terenului se face in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei proprietate personala, in limita suprafetelor disponibile, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti in care este situat terenul. 

(3) Atribuirea terenurilor se face in ordinea de prioritate stabilita pe baza unor criterii aprobate prin hotarare a consiliului local. 

Art. 2. – Suprafetele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, potrivit prevederilor art. 1, vor fi cuprinse intre 150 m 2 si 300 m 2 in municipii si sectoarele municipiului Bucuresti, intre 250 m 2 si 400 m 2 in orase si intre 250 m 2 si 500 m 2 in comune si satele apartinatoare unitatilor administrativ-teritoriale. 

Art. 3. – (1) De prevederile art. 1 beneficiaza, o singura data, tinerii in varsta de pana la 35 de ani, care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) au implinit varsta de 18 ani;

b) nu au avut sau nu detin in proprietate o locuinta sau un teren destinat construirii unei locuinte proprietate personala, atat in localitatea in care se solicita atribuirea in folosinta a unui teren, cat si in alte localitati. 

(2) Consiliile locale pot stabili criterii suplimentare fata de cele prevazute la alin. (1), in vederea atribuirii terenurilor disponibile. 

Art. 4. – (1) Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti in care solicitantul are domiciliul. 

(2) Cererea cuprinde numele si prenumele solicitantului si domiciliul acestuia, la care se anexeaza o copie de pe certificatul de nastere, o copie de pe cartea de identitate, o declaratie a solicitantului, pe propria raspundere, in care se mentioneaza ca nu detine sau nu a detinut in proprietate o locuinta sau un teren destinat construirii unei locuinte. 

Art. 5. – Consiliul local caruia i-a fost adresata cererea de atribuire a terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personala se va pronunta asupra acesteia, prin hotarare, in conditiile prevazute de lege. 

Art. 6. – (1) Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personala este obligat sa inceapa constructia locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului si sa o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

(2) In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin.(1), prin hotarare a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinta asupra terenului atribuit. 

(3) Planurile urbanistice zonale (PUZ) si planurile urbanistice de detaliu (PUD) privind ansambluri de locuinte-tip insiruite sau cuplate care se realizeaza pe terenuri identificate potrivit art. 1 alin. (2) se initiaza si se finanteaza de consiliile locale. 

Art. 7. – (1) Tinerii prevazuti la art. 1 alin. (1), care construiesc locuinte proprietate personala pe terenul atribuit in baza prezentei legi, pot beneficia de credite in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

(2) Tinerii care si-au construit locuintele proprietate personala in conditiile prezentei legi beneficiaza de prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 8. – Dupa finalizarea construirii locuintei, consiliul local poate hotari, la solicitarea proprietarului locuintei, vanzarea directa catre acesta a terenului respectiv. Pretul de vanzare se stabileste prin expertiza tehnica, intocmita de un expert evaluator autorizat si aprobata de consiliul local. 

Art. 9. – Incalcarea prevederilor art. 4 alin. (2) prin nedeclararea de catre solicitant ca detine sau a detinut in proprietate o locuinta ori un teren pe care se poate construi o locuinta constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste potrivit prevederilor Codului penal. 

Art. 10. – Ministerul Administratiei Publice va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi 1), in termen de doua luni de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

Art. 11. – Prezenta lege intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora