Legea Pensiilor Cap III Contributia de Asigurari Sociale

Data: 16 decembrie 2010   Ora: 11:51

Proiect de lege privind sistemul unitar de pensii publice adoptat de Camera Deputatilor la data de 07.12.2010.

Art. 27.

(1) In sistemul public de pensii sunt contribuabili, dupa caz:

a) asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale;

b) angajatorii si institutiile care efectueaza plata ajutoarelor in situatia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V;

c) persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. II, asimilate angajatorului in conditiile prezentei legi;

d) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, institutie care, pentru someri, este asimilata angajatorului;

e) persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV si VI, precum si cele prevazute la art. 6 alin. (2).

(2) Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de conditiile de munca normale, deosebite, speciale si alte conditii de munca.

(3) Cotele de contributii de asigurari sociale, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt:

a) 31,3% pentru conditii normale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 20,8% datorate de angajatori;

b) 36,3% pentru conditii deosebite de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 25,8% datorate de angajatori;

c) 41,3% pentru conditii speciale si alte conditii de munca, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 30,8% datorate de angajatori.

(4) In cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la alin. (3) este inclusa si cota de contributie aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art. 28.

(1) Conditiile de munca in care se desfasoara activitatea asiguratilor din sistemul public de pensii pot fi normale, deosebite si speciale.

(2) Pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), conditiile in care se desfasoara activitatea pot fi normale, deosebite, speciale si alte conditii de munca.

 

Art. 29.

(1) Sunt incadrate in conditii deosebite, locurile de munca stabilite in baza criteriilor si metodologiei prevazute de legislatia in vigoare la data incadrarii acestora.

(2) In domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite, speciale si alte conditii se realizeaza pe baza criteriilor si metodologiei de incadrare prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de munca si a activitatilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare in activitate, cu modificarile ulterioare si de Hotararea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice pentru politisti, cu modificarile ulterioare.

 

Art. 30.

(1) In sensul prezentei legi, locurile de munca in conditii speciale sunt cele din:

a) unitatile miniere, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva;

b) activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii;

c) activitatile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, prevazute de actele normative cu regim clasificat emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi;

d) aviatia civila, pentru personalul navigant prevazut in anexa nr. 1;

e) activitatile si unitatile prevazute in anexele nr. 2 si 3;

f) activitatea artistica desfasurata in profesiile prevazute in anexa nr. 4.

(2) Periodic, din 2 in 2 ani, locurile de munca in conditii speciale prevazute la alin. (1) lit. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a incadrarii in conditii speciale.

(3) Procedura de reevaluare prevazuta la alin. (2) se stabileste prin hotarare a Guvernului, elaborata in termen de 9 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(4) Este asimilata stagiului de cotizare in conditii speciale de munca, prevazut la alin. (1) lit. b), perioada anterioara datei de 1 aprilie 2001, in care salariatii au desfasurat activitati de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare, in locurile de munca incadrate conform legislatiei anterioare in grupele I si II de munca si care, potrivit art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt incadrate in conditii speciale de munca.

(5) Constituie stagiu de cotizare realizat in conditii speciale de munca si perioadele in care un asigurat, care isi desfasoara activitatea in conditii speciale de munca, se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca si/sau in concediu de odihna, daca cel putin in ziua premergatoare concediului a lucrat in locuri de munca incadrate in astfel de conditii de munca.

 

Art. 31.

(1) Contributia de asigurari sociale se datoreaza din momentul incadrarii in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) sau de la data incheierii contractului de asigurare sociala.

(2) Contributia individuala de asigurari sociale se datoreaza de asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II.

(3) Asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2) datoreaza integral cota de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor normale de munca, stabilita prin lege.

(4) Contributia de asigurari sociale pentru someri se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru somaj la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca, cu exceptia platilor compensatorii si a veniturilor de completare acordate salariatilor din industria de aparare, in perioada de reducere temporara a activitatii.

(5) Contributia de asigurari sociale pentru persoanele care beneficiaza de plati compensatorii se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj la nivelul cotei contributiei individuale de asigurari sociale, cu exceptia cazurilor in care, prin lege, se dispune altfel.

(6) Contributia de asigurari sociale pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V se suporta integral din bugetul de stat, la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca.

(7) Asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. VI datoreaza contributia de asigurari sociale la nivelul cotei contributiei individuale de asigurari sociale.

(8) Nu datoreaza contributia individuala de asigurari sociale persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. VI lit. a) pentru veniturile realizate din aceasta calitate in mod ocazional, atunci cand pe langa acestea realizeaza si venituri de natura salariala.

(9) In mod facultativ, la cerere, persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. VI pot achita contributia de asigurari sociale la nivelul intregii cote a contributiei de asigurari sociale, stabilite de lege pentru conditii normale de munca.

(10) Contributia de asigurari sociale datorata de contribuabilii prevazuti la art. 27 alin. (1) nu se impoziteaza.

 

Art. 32.

(1) Calculul si plata contributiei de asigurari sociale datorata de catre asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II, respectiv de catre angajatorii acestora, se fac lunar de catre angajatori.

(2) Calculul si plata contributiei de asigurari sociale pentru someri se fac lunar de catre institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, iar in situatia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V, de catre institutia care achita drepturile respective.

(3) Plata contributiei de asigurari sociale datorate de asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2) se face lunar de catre acestia sau, in numele lor, de catre orice alta persoana, in contul casei teritoriale de pensii la care sunt asigurati.

(4) Plata contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (2) se poate face si anticipat, pe o perioada de cel mult 12 luni.

(5) Calculul si plata contributiei individuale de asigurari sociale pentru perioada in care asiguratul beneficiaza de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate se efectueaza, dupa caz, de catre:

a) angajator, pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II;

b) institutia abilitata de lege sa efectueze plati din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. III;

c) casa de asigurari de sanatate, pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV.

(6) Calculul si plata contributiei individuale de asigurari sociale datorate de asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. VI se face de catre platitorul de venit.

 

Art. 33.

(1) Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor o constituie:

a) castigul salarial brut/solda bruta in cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II;

b) suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, in cazul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala;

c) venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara prevazuta la art. 50 alin. (1) lit. a) sau, dupa caz, art. 50 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, in situatia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. VI lit. a);

d) venitul brut, pentru veniturile din activitatea desfasurata in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, in situatia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. VI lit. b).

(2) Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate de catre persoanele juridice din Romania este castigul salarial brut lunar in lei, corespunzator functiei in care persoana respectiva este incadrata in tara.

(3) Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale prevazuta la alin. (1) si (2), nu poate fi mai mare decat valoarea corespunzatoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut.

(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. VI lit. a), care realizeaza respectivele venituri in mod exclusiv si ocazional, pentru care baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale nu poate depasi intr-un an calendaristic echivalentul a de cinci ori castigul salarial mediu brut.

(5) Castigul salarial mediu brut prevazut la alin. (3) este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

 

Art. 34.

(1) Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale datorata de angajator, o constituie suma castigurilor salariale brute/soldelor brute lunare, precum si asimilate acestora.

(2) Baza lunara de calcul, la care persoana juridica din Romania datoreaza contributia de asigurari sociale pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate, o constituie suma castigurilor salariale brute la care s-a calculat contributia individuala de asigurari sociale, conform prevederilor art. 33 alin. (2).

(3) Baza de calcul prevazuta la alin. (1) nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut.

(4) In situatia depasirii plafonului prevazut la alin. (3), in cazul angajatorilor care datoreaza contributie diferentiata in functie de conditiile de munca, baza de calcul la care se datoreaza contributia de asigurari sociale corespunzatoare fiecarei conditii de munca, se stabileste proportional cu ponderea, in total baza de calcul, a castigurilor salariale brute realizate in fiecare dintre conditiile de munca.

 

Art. 35.

(1) Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru someri o constituie cuantumul drepturilor banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj si asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale, potrivit legii.

(2) Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V o constituie cuantumul ajutoarelor lunare, platite din bugetul de stat, in conditiile legii.

(3) Prevederile art. 33 alin. (3) se aplica si pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (2).

 

Art. 36.

Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), o constituie venitul lunar asigurat, inscris in declaratia individuala de asigurare sau in contractul de asigurare sociala, dar nu mai putin decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mult de cinci ori valoarea acestuia.

 

Art. 37.

(1) Contributia de asigurari sociale nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand:

a) prestatii suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale;

b) diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si transfer;

c) participarea salariatilor la profit, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) indemnizatia de sedinta pentru consilierii locali si judeteni;

e) contributiile platite la fondurile de pensii facultative, in limitele de deductibilitate stabilite potrivit legii;

f) compensatiile lunare pentru chirie;

g) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament;

h) sumele primite potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;

i) indemnizatiile de instalare;

j) valoarea financiara a normei de hrana;

k) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea in concediul de odihna, precum si a transportului la si de la locul de munca.

(2) Sumele asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari sociale, prevazute la alin. (1) lit. b)-k), nu se iau in considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul public de pensii.

 

Art. 38.

(1) Sumele reprezentand ajutor de deces, care se platesc de angajator asiguratilor, potrivit prevederilor prezentei legi, in contul asigurarilor sociale, se retin de acesta din contributiile de asigurari sociale datorate pentru luna respectiva.

(2) Sumele reprezentand ajutor de deces platite de angajator asiguratilor, potrivit prevederilor prezentei legi, care depasesc suma contributiilor datorate de acesta in luna respectiva, se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia, respectiv de la casa de pensii sectoriala.

 

Art. 39.

(1) Contributia individuala de asigurari sociale datorata de asigurati se retine integral din:

a) castigul salarial brut/solda bruta realizate lunar, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2), de asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II;

b) venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara, respectiv venitul brut, astfel cum sunt prevazute la art. 33 alin. (1) lit. c) si d), in situatia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. VI;

c) indemnizatia de asigurari sociale de sanatate stabilita potrivit legii, in situatia asiguratilor aflati in concediu medical.

(2) Contributia individuala de asigurari sociale prevazuta la alin. (1) se vireaza lunar de catre angajator, respectiv de catre platitorul de venit, la unitatea teritoriala a trezoreriei statului la care acesta este luat in evidenta ca platitor de impozite si taxe, impreuna cu contributia de asigurari sociale pe care acesta o datoreaza in calitate de contribuabil, bugetului asigurarilor sociale de stat. Contributiile individuale de asigurari sociale, in situatia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. VI, se vireaza in conturi distincte stabilite cu aceasta destinatie si comunicate de catre CNPP, respectiv de catre casele de pensii sectoriale.

(3) Contributia la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP si de casele de pensii sectoriale, fondurilor de pensii administrate privat.

(4) Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care platitorii au depus declaratia nominala de asigurare, CNPP si casele de pensii sectoriale, transmit fiecarui administrator lista nominala de virare a sumelor catre fondul de pensii pe care acesta il administreaza.

(5) Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care angajatorul a depus declaratia nominala de asigurare, CNPP si casele de pensii sectoriale vireaza catre fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurarilor sociale de stat, suma reprezentand contributiile individuale datorate acestor fonduri.

 

Art. 40.

Termenele de plata a contributiei de asigurari sociale sunt:

a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale pe luna in curs, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;

b) data stabilita pentru plata chenzinei a 2-a, in cazul angajatorilor ce efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;

c) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), respectiv pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile de natura profesionala in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. VI;

d) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj sau bugetul de stat, dupa caz, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. III, respectiv pct. V.

 

Art. 41.

(1) Activitatea privind administrarea creantelor provenind din contributii de asigurari sociale, datorate de persoanele fizice sau juridice care au calitate de angajator sau de entitatile asimilate angajatorilor, precum si constatarea si sanctionarea contraventiilor se realizeaza de ANAF si unitatile subordonate acesteia, in baza prevederilor Codului de procedura fiscala.

(2) ANAF si unitatile sale subordonate, CNPP si casele de pensii sectoriale colaboreaza si fac schimb de informatii privind colectarea si respectiv, declararea contributiilor de asigurari sociale.

 

Art. 42.

Pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV si VI si alin. (2), activitatea de colectare a contributiilor se realizeaza de CNPP, de casele teritoriale de pensii si, dupa caz, de casele de pensii sectoriale.

 

Art. 43.

In cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat de persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), casele teritoriale de pensii procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite, conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.

 

Art. 44.

(1) Neplata contributiei de asigurari sociale la termenele prevazute la art. 40 genereaza plata unor dobanzi si penalitati de intarziere calculate pentru fiecare zi de intarziere, pana la data achitarii sumei datorate, inclusiv.

(2) Cota dobanzilor si penalitatilor de intarziere, prevazute la alin. (1), se stabileste potrivit reglementarilor privind executarea creantelor bugetare.

(3) Sumele reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat si se calculeaza fara zecimale, prin rotunjire la leu.

(4) Calculul dobanzilor si penalitatilor de intarziere, evidentierea in contabilitate si urmarirea platii acestora se fac de angajator, de institutia abilitata de lege sa efectueze plati din bugetul asigurarilor pentru somaj, de institutia care efectueaza plata ajutoarelor lunare acordate persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V sau de institutia care efectueaza plata indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, dupa caz.

(5) Calculul dobanzilor si penalitatilor de intarziere pentru asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala se efectueaza, de casele teritoriale de pensii.

(6) Dispozitiile prezentei legi, referitoare la neplata contributiei de asigurari sociale, se completeaza cu prevederile legale privind executarea creantelor bugetare.

 

Art. 45.

(1) Perioadele in care persoanele asigurate pe baza de declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala nu au achitat contributia de asigurari sociale datorata, nu se valorifica la stabilirea pensiilor pana la achitarea acesteia, inclusiv a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente.

(2) In cazul in care asiguratii aflati in situatia prevazuta la art. 6 alin. (1) pct. IV au achitat contributia de asigurari sociale, pentru perioadele pentru care aceasta nu se datora, contributia nu se restituie iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea prestatiilor de asigurari sociale.

 

Art. 46.

Asiguratii care fac dovada ca nu se mai regasesc in situatiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art.6 alin. (1) pct. IV, au obligatia sa depuna la casele teritoriale de pensii, in termen de 30 de zile de la modificarea situatiei, formularul-tip de incetare a asigurarii individuale la sistemul public de pensii.

 

Art. 47.

(1) Contractul de asigurare sociala poate fi reziliat la initiativa oricareia dintre parti, conform clauzelor prevazute in contract.

(2) In cazul rezilierii contractului de asigurare sociala, contributiile de asigurari sociale achitate nu se restituie iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea dreptului de pensie.

 

Art. 48.

(1) In sistemul public de pensii, stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre angajator si asigurat sau, dupa caz, s-a datorat si platit de catre asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si VI si alin. (2).

(2) Stagiul de cotizare corespunzator contributiei de asigurari sociale datorate in conditiile art. 31 alin. (5) se determina prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.

 

Art. 49.

(1) In sistemul public de pensii se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite in continuare perioade asimilate, in care asiguratul:

a) a beneficiat de pensie de invaliditate;

b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma;

c) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat;

d) a beneficiat, in perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de asigurari sociale, acordate potrivit legii;

e) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale;

f) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani;

g) a fost elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar.

(2) Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de invatamant superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiaza de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.

(3) Persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza de perioadele asimilate, daca in aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare in conditiile prezentei legi.

(4) Perioadele asimilate prevazute la alin. (1) se valorifica pentru obtinerea prestatiilor de asigurari sociale in conditiile prevazute de prezenta lege.

 

Art. 50.

(1) Stagiul de cotizare se certifica asiguratilor, din oficiu, o data la 2 ani, de CNPP si de casele de pensii sectoriale.

(2) Stagiul de cotizare se certifica si la cererea asiguratilor contra cost. Tariful serviciului respectiv se stabileste anual de CNPP si casele de pensii sectoriale.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora