Legea Pensiilor Cap I Dispozitii Generale

Data: 16 decembrie 2010   Ora: 10:23

Proiect de lege privind sistemul unitar de pensii publice adoptat de Camera Deputatilor la data de 07.12.2010

Art. 1.

Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita, in conditiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, denumit in continuare sistemul public de pensii.

 

Art. 2.

Sistemul public de pensii se organizeaza si functioneaza avand ca principii de baza:

a) principiul unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul public de pensii bazat pe aceleasi norme de drept, pentru toti participantii la sistem;

b) principiul obligativitatii, potrivit caruia persoanele fizice si juridice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul public de pensii, drepturile de asigurari sociale exercitandu-se corelativ cu indeplinirea obligatiilor;

c) principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice, participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se in temeiul contributiilor de asigurari sociale platite;

d) principiul egalitatii, prin care se asigura tuturor participantilor la sistemul public de pensii, contribuabili si beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, intre persoane aflate in aceeasi situatie juridica, in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege;

e) principiul repartitiei, pe baza caruia fondurile de asigurari sociale se redistribuie pentru plata obligatiilor ce revin sistemului public de pensii, conform legii;

f) principiul solidaritatii sociale, conform caruia participantii la sistemul public de pensii isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor asigurate prevazute de lege;

g) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine statatoare a sistemului public de pensii, conform legii;

h) principiul imprescriptibilitatii, potrivit caruia dreptul la pensie nu se prescrie;

i) principiul incesibilitatii, potrivit caruia dreptul la pensie nu poate fi cedat total sau partial.

 

Art. 3.

(1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) asigurat – persoana fizica pentru care angajatorul este obligat sa retina si sa plateasca contributia individuala de asigurari sociale, precum si persoana fizica ce achita, in nume propriu, contributia de asigurari sociale, conform prezentei legi;

b) case de pensii sectoriale – casele de pensii care functioneaza in subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, cu respectarea legislatiei in vigoare privind protectia informatiilor clasificate in institutiile din sistemul national de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala;

c) contract de asigurare sociala – contractul incheiat voluntar intre persoane fizice si casele teritoriale de pensii in scopul asigurarii in sistemul public de pensii;

d) contribuabil – persoana fizica sau juridica ce plateste contributii de asigurari sociale sistemului public de pensii, conform prezentei legi;

e) declaratie individuala de asigurare – documentul depus la casele teritoriale de pensii, pe baza caruia se inregistreaza in sistemul public de pensii persoanele care desfasoara activitati independente, asigurate obligatoriu prin efectul legii, in sistemul public de pensii;

f) declaratie nominala de asigurare – evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, intocmita si depusa sau transmisa lunar de catre angajatori la casele teritoriale de pensii, precum si la casele de pensii sectoriale;

g) locuri de munca in conditii deosebite – locurile de munca unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la conditiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toata durata timpului normal de munca, pot conduce in timp la imbolnaviri profesionale, la comportamente riscante in activitate, cu consecinte asupra securitatii si sanatatii in munca a asiguratilor;

h) locuri de munca in conditii speciale – locurile de munca unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la conditiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel putin 50% din timpul normal de munca, pot conduce in timp la imbolnaviri profesionale, la comportamente riscante in activitate, cu consecinte grave asupra securitatii si sanatatii in munca a asiguratilor;

i) locuri de munca in alte conditii – locurile de munca si activitati din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care implica pericol permanent de vatamare corporala grava, invaliditate, mutilare, suprimare a vietii ori de pierdere a libertatii - captivitate, terorism, rapiri, luari ca ostatici ori alte asemenea situatii - si pentru care nu se pot lua masuri de prevenire sau de protectie;

j) perioade asimilate – perioadele pentru care nu s-au datorat sau platit contributii de asigurari sociale si care sunt asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii;

k) prestatii de asigurari sociale – veniturile de inlocuire acordate, la intervenirea riscurilor asigurate, sub forma de pensii, ajutoare sau alte tipuri de prestatii prevazute de prezenta lege, pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor asigurate;

l) punctaj lunar – numarul de puncte realizat de asigurat intr-o luna, calculat prin raportarea castigului salarial brut lunar/solda bruta lunara sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, la castigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica;

m) punctaj anual – numarul de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendaristic, obtinut prin impartirea la 12 a sumei punctajelor lunare;

n) punctaj mediu anual – numarul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea punctajului total realizat de acesta in intreaga perioada de activitate si numarul anilor corespunzatori stagiului complet de cotizare prevazut de lege la data pensionarii;

o) riscuri asigurate – evenimentele care, la producerea efectelor lor, obliga institutiile sistemului public de pensii sa acorde asiguratilor prestatiile sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi (invaliditate, batranete si deces);

p) stagiu de cotizare – perioada de timp pentru care s-au datorat contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii, precum si cea pentru care asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala au datorat si platit contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii;

q) stagiu de cotizare in specialitate – perioada in care o persoana din sistemul national de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si din sistemul administratiei penitenciare s-a aflat in una din urmatoarele situatii:

1. a avut calitatea de cadru militar in activitate;

2. a indeplinit serviciul militar ca militar in termen, militar cu termen redus, elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar;

3. a fost concentrata sau mobilizata ca rezervist;

4. a fost in captivitate;

5. a avut calitatea de functionar public cu statut special in institutiile din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si din sistemul administratiei penitenciare;

6. a avut calitatea de militar angajat pe baza de contract si/sau de soldat si gradat voluntar;

r) stagiu complet de cotizare – perioada de timp prevazuta de prezenta lege, in care asiguratii au realizat stagiu de cotizare, pentru a putea beneficia de pensie pentru limita de varsta, pensie anticipata sau pensie anticipata partiala;

s) stagiu de cotizare necesar – perioada de timp prevazuta de prezenta lege, in functie de varsta, in care asiguratii au realizat stagiu de cotizare, pentru obtinerea unei pensii de invaliditate;

t) stagiu minim de cotizare – perioada minima de timp prevazuta de prezenta lege, in care asiguratii au realizat stagiu de cotizare, pentru a putea beneficia de pensie, la implinirea varstei standard de pensionare;

u) stagiu potential – perioada de timp prevazuta de prezenta lege, considerata stagiu de cotizare si acordata la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza afectiunilor invalidante;

v) varsta standard de pensionare – varsta stabilita de prezenta lege, pentru barbati si femei, la care acestia pot obtine pensie pentru limita de varsta, in conditiile legii, precum si varsta din care opereaza reducerile prevazute de lege.

(2) In sensul prezentei legi, prin castig salarial brut/solda bruta/salariu lunar brut se intelege veniturile din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit, conform prevederilor Codului fiscal.

 

Art. 4.

(1) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale devine Casa Nationala de Pensii Publice, denumita, in continuare CNPP, institutie care pastreaza modul de organizare si functionare, preia personalul, precum si drepturile si obligatiile acesteia.

(2) Administrarea sistemului public de pensii se realizeaza prin CNPP si prin casele de pensii sectoriale, care se infiinteaza, functioneaza si indeplinesc atributiile prevazute de prezenta lege.

(3) In subordinea CNPP functioneaza case judetene de pensii, in fiecare municipiu-resedinta de judet, precum si Casa de pensii a municipiului Bucuresti, denumite, in continuare, case teritoriale de pensii.

(4) CNPP poate infiinta case locale de pensii, in functie de numarul si structura asiguratilor, care functioneaza sub conducerea si controlul casei judetene de pensii, respectiv a Casei de pensii a municipiului Bucuresti.

 

Art. 5.

(1) Asiguratii sistemului public de pensii pot fi cetateni romani, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania.

(2) Pot fi asigurati ai sistemului public de pensii si cetatenii romani, cetatenii altor state si apatrizii care nu au domiciliul sau resedinta in Romania, in conditiile prevazute de instrumentele juridice cu caracter international la care Romania este parte.

(3) Asiguratii au obligatia sa plateasca contributii de asigurari sociale si au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, conform prezentei legi.

 

Art. 6.

(1) In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

I.

a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldatii si gradatii voluntari;

b) functionarii publici;

c) cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

II. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la pct. I;

III. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri;

IV. persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, si care se afla in una din situatiile urmatoare:

a) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management;

b) membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;

c) persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;

d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;

e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;

V. cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale care beneficiaza de ajutoare lunare, ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii;

VI. persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din:

a) drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu regularitate sau in mod ocazional;

b) contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil.

(2) Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice persoana care doreste sa se asigure, respectiv sa-si completeze venitul asigurat.

 

Art. 7.

(1) Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II, denumite in continuare angajatori, institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru somerii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. III, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V sunt obligate sa depuna in fiecare luna, la termenul stabilit de CNPP si casele de pensii sectoriale, declaratia nominala de asigurare. Declaratia se transmite la casa teritoriala de pensii, in raza careia se afla sediul angajatorului, respectiv la casa de pensii sectoriala.

(2) In situatia in care se constata erori in cuprinsul declaratiilor prevazute la alin. (1), indiferent de cauzele producerii acestora, si/sau modificari ale datelor pe baza carora se stabilesc stagiul de cotizare si punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa depuna o declaratie nominala de asigurare rectificativa, la casa teritoriala de pensii, respectiv la casa de pensii sectoriala, unde a fost depusa si declaratia pe care o modifica.

(3) Declaratia prevazuta la alin. (1), precum si cea prevazuta la alin. (2) au regimul juridic al unei declaratii pe proprie raspundere.

 

Art. 8.

(1) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, controleaza modul in care angajatorii, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj, respecta dispozitiile legale privind intocmirea si depunerea declaratiei nominale de asigurare si a obligatiilor de plata, precum si respectarea termenelor de depunere.

(2) Casele de pensii sectoriale controleaza modul in care angajatorii din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale respecta dispozitiile legale privind intocmirea si transmiterea declaratiei nominale de asigurare, precum si termenele de transmitere.

 

Art. 9.

(1) Angajatorii, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj sunt obligate sa puna la dispozitia reprezentantilor CNPP si ai caselor teritoriale de pensii, toate documentele necesare verificarii legalitatii si corectitudinii datelor inscrise in declaratia nominala de asigurare si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat.

(2) Angajatorii din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale au obligatia de a pune la dispozitia reprezentantilor caselor de pensii sectoriale, toate documentele necesare verificarii legalitatii si corectitudinii datelor inscrise in declaratia nominala de asigurare si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat.

 

Art. 10.

(1) Pentru perioadele de dupa 31 martie 2001, declaratia nominala de asigurare prevazuta la art. 7 alin. (1) si (2) constituie documentul pe baza caruia se stabileste stagiul de cotizare in sistemul public de pensii si punctajul mediu anual pentru asiguratii sistemului public de pensii, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).

(2) In cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), declaratia prevazuta la art. 7 alin. (1) si (2) constituie singurul document pe baza caruia se stabileste stagiul de cotizare in sistemul public de pensii si punctajul anual de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(3) In situatiile in care, pentru perioadele prevazute la alin. (1) si (2), derularea raporturilor de munca sau de serviciu nu poate fi dovedita prin declaratia nominala de asigurare, in vederea stabilirii stagiului de cotizare si a punctajului anual, pot fi valorificate si alte acte doveditoare, intocmite in conditiile legii.

(4) Obligatia prezentarii actelor doveditoare prevazute la alin. (3) revine persoanei in cauza.

 

Art. 11.

(1) Persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV care au cel putin varsta de 18 ani, sunt obligate sa se asigure pe baza declaratiei individuale de asigurare.

(2) Declaratia individuala de asigurare se depune in termen de 30 de zile de la data incadrarii in situatia prevazuta la alin. (1) la casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.

(3) Venitul lunar asigurat pentru persoanele mentionate la alin. (1) este cel stabilit prin declaratia individuala de asigurare si nu poate fi mai mic decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si mai mare decat valoarea corespunzatoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut.

(4) Se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV, daca beneficiaza de una dintre categoriile de pensii prevazute de prezenta lege sau daca se regasesc in situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III si V.

(5) In situatia asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. VI declararea contributiilor individuale de asigurari sociale se face de catre platitorul de venit. Declaratia este similara celei nominale privind evidenta asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat si are acelasi regim juridic cu aceasta.

(6) Sub aspectul declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari sociale, platitorul de venit prevazut la alin. (5) este asimilat angajatorului.

(7) Platitorii de venit prevazuti la alin. (5) nu au obligatia depunerii declaratiei pentru persoanele care au si calitatea de pensionari ori sunt asigurati in alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii.

 

Art. 12.

(1) Contractul de asigurare sociala prevazut la art. 6 alin. (2) se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul sau mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.

(2) Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa si produce efecte de la data inregistrarii acestuia la casa teritoriala de pensii.

 

Art. 13.

(1) Venitul asigurat inscris in declaratia individuala de asigurare sau in contractul de asigurare sociala poate fi modificat prin depunerea unei comunicari de modificare a declaratiei individuale de asigurare sau, dupa caz, prin incheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala.

(2) Declaratia individuala de asigurare si contractul de asigurare sociala constituie titluri de creanta si devin titluri executorii la data la care creanta bugetara este scadenta, conform legii.

 

Art. 14.

(1) In situatia in care, pe parcursul derularii asigurarii in baza declaratiei individuale de asigurare, se face dovada ca exista perioade in care nu se realizeaza venituri, la cererea asiguratului sau din initiativa casei teritoriale de pensii, declaratia poate fi suspendata.

(2) Pentru perioadele de suspendare prevazute la alin. (1) nu se datoreaza contributie de asigurari sociale.

 

Art. 15.

(1) In sistemul public de pensii, evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale se realizeaza pe baza codului numeric personal al asiguratului.

(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toti cetatenii romani, cetatenii Uniunii Europene si ai statelor membre ale Spatiului Economic European, Elvetia si strainii care au inregistrata rezidenta/sederea in Romania, precum si ale persoanelor pentru care CNPP si casele de pensii sectoriale intocmesc documentatii de plata si/sau efectueaza plata unor prestatii sociale, sunt furnizate acestora, gratuit, de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, dupa caz.

(3) Datele prevazute la alin. (2) sunt furnizate gratuit, la cererea CNPP si a caselor de pensii sectoriale, si de oricare alta autoritate, institutie publica sau alta institutie care detine astfel de informatii.

(4) Continutul, modalitatile si termenele de transmitere a informatiilor prevazute la alin. (2) se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

 

Art. 16.

Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii:

a) vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea pensiilor pana la data de 1 aprilie 2001;

b) vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea pensiilor, in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pana la intrarea in vigoare a prezentei legi;

c) perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2001 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, in care persoanele au fost asigurate in baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2010 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V.

 

Art. 17.

(1) Constituie stagiu de cotizare si perioada suplimentara la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu acordata in baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate in grupa I, a II-a, respectiv in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).

(2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele de pana la data de 1 aprilie 2001 in care o persoana:

a) s-a aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 49;

b) are stabilite drepturi privind vechimea in munca in baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat.

(3) Constituie stagiu de cotizare si timpul util la pensie realizat de agricultori, in conditiile reglementate de legislatia privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, anterioara datei de 1 aprilie 2001.

 

Art. 18.

Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezinta, conform legii, stagiu de cotizare realizat in conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de munca se acorda perioade suplimentare la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu, care constituie stagii de cotizare in conditii normale, dupa cum urmeaza:

a) 3 luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite de munca;

b) 6 luni pentru fiecare an lucrat in conditii speciale de munca;

c) 12 luni pentru fiecare an lucrat in alte conditii de munca asa cum sunt reglementate la art. 29 alin. (2).

Art. 19.

(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguratii datoreaza si/sau platesc contributii de asigurari sociale in sistemul public de pensii din Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte.

(2) La stabilirea drepturilor de asigurari sociale se iau in considerare stagiile de cotizare realizate in sistemul public de pensii din Romania, precum si perioadele de asigurare realizate sau recunoscute ca atare in alte tari, in conditiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter international la care Romania este parte si/sau regulamente comunitare.

(3) In sistemul public de pensii, obligatiile si prestatiile de asigurari sociale se achita in moneda nationala.

(4) In cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate, stabilite in moneda altor tari pe teritoriul Romaniei, contributiile se platesc in lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data stabilita pentru plata acestor drepturi.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora