Capitolul III Programe de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 11:53

Art. 25

(1) Guvernul aproba anual programe de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii pe baza programelor elaborate de Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu consultarea organizatiilor de reprezentare a intereselor intreprinderilor mici si mijlocii.

(2) La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii se elaboreaza pe baza strategiei de dezvoltare a sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si a prevederilor Planului national de dezvoltare si se aproba de catre autoritatile administratiei publice locale, corespunzator atributiilor acestora, finantandu-se din bugetele proprii si/sau din surse atrase. Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa comunice Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, elaborate si aprobate la nivelul acestora.

(3) Guvernul, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatile locale acorda sprijin intreprinderilor mici si mijlocii prin:

   a) facilitarea accesului la finantare a intreprinderilor mici si mijlocii prin elaborarea si implementarea de instrumente si scheme financiare de tipul:
   - alocatii financiare nerambursabile, acordate intreprinzatorilor la infiintarea intreprinderilor mici si mijlocii, in vederea completarii capitalului necesar pentru initierea afacerii;
   - ajutoare financiare nerambursabile, acordate intreprinderilor mici si mijlocii pentru realizarea investitiilor in sectorul productiv si servicii;
   - constituirea de fonduri de garantare, fonduri de investitii si capital de risc in sprijinul intreprinderilor mici si mijlocii;
   - scheme de creditare cu dobanda redusa;
   - alte scheme si instrumente financiare;

   b) imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la finantare, prin acordarea de sprijin financiar si asistenta pentru dezvoltarea sistemelor moderne de finantare, asigurarea fundamentelor informationale necesare in vederea elaborarii de proiecte viabile de catre intreprinzatori;

   c) promovarea investitiilor straine la nivelul intreprinderilor mici si mijlocii;

   d) asigurarea resurselor financiare pentru cofinantarea si utilizarea eficienta a ajutorului financiar din partea Uniunii Europene si a altor donatori interni si internationali, amplificarea participarii intreprinderilor mici si mijlocii romanesti la programe comunitare pe baza principiului transparentei si imbunatatirea ofertei de servicii pentru intreprinderile mici si mijlocii in vederea cresterii performantelor acestora in afaceri;

   e) facilitarea accesului la servicii de informare, instruire, consultanta, consiliere si asistenta tehnica pentru potentialii intreprinzatori care initiaza o afacere, pentru intreprinderile nou-infiintate si pentru intreprinderile mici si mijlocii existente, potrivit nevoilor acestora;

   f) imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la informatii despre piata si servicii de marketing, financiare si informatice;

   g) elaborarea si publicarea de studii, anchete statistice, materiale informative si alte lucrari necesare desfasurarii activitatii intreprinderilor mici si mijlocii;

   h) facilitarea promovarii produselor si serviciilor intreprinderilor mici si mijlocii pe piata interna si externa, inclusiv prin ajutoare financiare pentru efectuarea de studii de piata, realizarea de materiale informative, de reclama si publicitate, participarea la targuri, expozitii si la alte asemenea tipuri de manifestari, in tara sau in strainatate;

    i) dezvoltarea cooperarii interne si internationale si stimularea crearii parteneriatelor de afaceri in domenii de interes pentru intreprinderile mici si mijlocii;

    j) sprijinirea si stimularea activitatii de cercetare-dezvoltare, inovare si transfer tehnologic;

   k) stimularea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la comertul electronic, prin sprijinirea acestora in consolidarea capacitatii lor tehnologice informationale, in scopul promovarii afacerilor prin intermediul mijloacelor electronice;

   l) sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii pentru imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor si pentru introducerea sistemelor de standardizare si certificare a calitatii conform normelor Uniunii Europene;

   m) sprijinirea centrelor de consultanta si management al informatiilor, a organizatiilor de reprezentare a intreprinderilor mici si mijlocii si a organizatiilor infiintate in scopul sprijinirii dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel regional si national, prin cresterea potentialului lor institutional, material si uman, in vederea diversificarii, specializarii si perfectionarii activitatilor pe care acestea le desfasoara, pentru imbunatatirea climatului de afaceri, stimularea crearii de noi intreprinderi mici si mijlocii si sprijinirea dezvoltarii acestora;

   n) alte obiective si masuri cuprinse in programele aprobate de Guvern.

(4) In vederea dezbaterii situatiei sectorului intreprinderilor mici si mijlocii se infiinteaza Comitetul consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, alcatuit din reprezentanti ai Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, reprezentanti din partea camerelor de comert si industrie, ai patronatelor intreprinderilor mici si mijlocii, ai organizatiilor neguvernamentale, ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si ai autoritatilor publice locale. Acest comitet are rol consultativ in aprobarea programelor si a masurilor de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.

(5) Secretariatul acestui comitet va functiona in cadrul Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie si va fi finantat din bugetul alocat acesteia.

(6) Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie. 

Art. 26

(1) Anual, prin legea bugetului de stat se aloca fonduri in valoare de 0,2% din PIB pentru finantarea programelor de dezvoltare si a masurilor de sprijinire a infiintarii de noi intreprinderi si de sustinere a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel national si local, prevazute in Strategia guvernamentala pentru sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, pentru perioada 2004-2008.

(2) Sumele alocate pentru sprijinirea infiintarii de intreprinderi si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii vor fi evidentiate si urmarite in mod distinct in bugetul de stat si in bugetele locale.

(3) Programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, finantate de la bugetul de stat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, vor fi derulate direct sau prin intermediul organizatiilor ori institutiilor de drept privat. Selectarea organizatiilor sau institutiilor de drept privat se face cu respectarea reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice. Intre castigatorul desemnat conform procedurii de achizitie publica si Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie se incheie un contract de prestari de servicii in baza caruia se va trece la derularea programului respectiv.

(4) Plafoanele de cheltuieli aferente serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, serviciilor de conducere a programelor si cele complementare acestora, de monitorizare, evaluare si control, vor fi stabilite la aprobarea bugetului fiecarui program, dar nu mai mult de 10% din valoarea sumelor alocate pentru programul propriu-zis.

(5) Abrogat. 

Art. 26.1

(1) Din sumele ce se aloca anual prin bugetul de stat in baza art. 26 alin. (1), o parte reprezinta sprijinul pentru intreprinderile mici si mijlocii, care se stabileste in corelare cu investitiile efectuate de acestea in active de natura celor prevazute la art. 24 alin. (6) lit. b) si alin. (10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aferente obiectului de activitate. Sumele alocate cu aceasta destinatie se stabilesc in limita sumelor platite cu titlu de impozit pentru profitul reinvestit, incepand cu exercitiul financiar al anului 2005, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

(2) In anul 2005 intreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de drepturile prevazute la alineatul precedent, pentru activele achizitionate dupa data de 1 octombrie 2004, puse in functiune pana la finele anului respectiv, cu conditia sa nu fi aplicat, pentru aceste active, regimul de amortizare accelerata.

(3) De prevederile alin. (1) beneficiaza contribuabilii care nu aplica regimul de amortizare accelerata prevazut de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Prevederile alin. (1) se aplica in cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor, precum si computerelor si echipamentelor periferice ale acestora, considerate noi, in sensul ca nu au fost anterior utilizate.

(5) Contribuabilii care beneficiaza de prevederile alin. (1) au obligatia de a pastra in patrimoniu activele respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de utilizare. In cazul nerespectarii acestei conditii, sumele primite de la bugetul de stat potrivit alin. (1) se restituie si se datoreaza pentru acestea dobanzi de la data primirii sumelor respective. 

Art. 26.2

(1) Ajutoarele financiare nerambursabile acordate pentru realizarea investitiilor in sectorul productie si servicii, prevazute la art. 25 alin. (3) lit. a), se deruleaza prin intermediul organizatiilor ori institutiilor de drept privat.

(2) Organizatiile ori institutiile de drept privat se selectioneaza cu respectarea reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice.

(3) Organizatiile ori institutiile publice de drept privat selectionate au calitatea de agentii de implementare a ajutoarelor acordate, pentru a caror derulare incheie contracte cu Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, denumit in continuare MIMMCTPL.

(4) Sumele neutilizate la finele fiecarui an, angajate de MIMMCTPL cu agentiile de implementare si evidentiate in conturile acestora, se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza pentru acoperirea obligatiilor care decurg din contractele de credit incheiate intre agentiile de implementare si beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile, in limitele sumelor prevazute in contractele incheiate intre MIMMCTPL si agentiile de implementare. 
  
Art. 27

Facilitatile de natura ajutorului de stat, prevazute de prezenta lege, se vor acorda cu respectarea prevederilor legale in domeniul ajutorului de stat, dupa autorizarea acestora de Consiliul Concurentei.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora