CAP.3 Procedura acordarii cetateniei romane

Data: 21 ianuarie 2011   Ora: 16:42

ART. 11

Aprobarea cererilor de acordare ori de redobandire a cetateniei romane se face prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, pe baza propunerilor Comisiei pentru cetatenie.

 

ART. 12

Cererea de acordare sau, dupa caz, de redobandire a cetateniei romane se formuleaza in limba romana, se adreseaza Comisiei pentru cetatenie si se depune personal sau, in cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procura speciala si autentica la sediul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, fiind insotita de acte care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege.

Cererile de redobandire sau de acordare a cetateniei romane intemeiate pe dispozitiile art. 10 alin. 1 si art. 10^1 pot fi depuse si la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei. In cazul in care cererile au fost depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei, acestea vor fi trimise de indata Comisiei pentru cetatenie din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie.

 

ART. 13

Comisia pentru cetatenie, denumita in continuare Comisia, entitate fara personalitate juridica din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru acordarea, redobandirea, retragerea sau renuntarea la cetatenia romana.

Comisia are un secretariat tehnic constituit in cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Membrii Comisiei si presedintele acesteia se numesc prin ordin al ministrului justitiei, pentru un mandat de 2 ani, si pot fi revocati pe toata durata mandatului prin ordin al ministrului justitiei.

Comisia are activitate permanenta, este formata dintr-un presedinte si din 20 de membri, personal din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lucrarile Comisiei nu sunt publice, se desfasoara in prezenta a cel putin 5 membri si sunt prezidate de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru desemnat de acesta. Indeplinirea sau, dupa caz, neindeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru acordarea ori redobandirea cetateniei romane se constata printr-un raport motivat, care se adopta de Comisie cu votul majoritatii celor prezenti. In caz de paritate, votul presedintelui Comisiei sau al inlocuitorului acestuia este decisiv.

 

ART. 14

Cererea de acordare sau de redobandire a cetateniei este inregistrata la secretariatul tehnic al Comisiei. In cazul in care constata lipsa unor documente necesare solutionarii cererii, presedintele Comisiei solicita, prin rezolutie, completarea dosarului. In cazul in care, in termen de cel mult 6 luni de la primirea solicitarii, nu sunt transmise actele necesare, cererea se va respinge ca nesustinuta.

Presedintele Comisiei, prin rezolutie, stabileste termenul la care se va dezbate cererea de acordare sau redobandire a cetateniei, dispunand totodata solicitarea de relatii de la orice autoritati cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 8 alin. 1 lit. b) si e).

Alineatul 3 *** Abrogat

La termenul stabilit in vederea dezbaterii cererii, Comisia verifica indeplinirea conditiilor necesare acordarii sau redobandirii cetateniei, cu exceptia conditiilor prevazute la art. 8 alin. 1 lit. f) si g). In cazul in care Comisia constata necesitatea audierii unor persoane care ar putea da informatii utile in vederea solutionarii cererii, dispune citarea acestora, stabilind un nou termen.

In cazul in care sunt intrunite conditiile pentru acordarea cetateniei romane, Comisia stabileste, intr-un termen ce nu va depasi 6 luni, programarea persoanei la interviul organizat pentru verificarea conditiilor prevazute de art. 8 alin. 1 lit. f) si g).

ART. 14^1

Cererea de acordare sau de redobandire a cetateniei romane, formulata potrivit art. 10^1, este inregistrata la secretariatul tehnic al Comisiei.

 

Presedintele Comisiei pentru cetatenie, prin rezolutie, dispune:

a) solicitarea de relatii de la orice autoritati cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 8 alin. 1 lit. b) si e);

b) completarea dosarului, in termen de cel mult doua luni de la primirea solicitarii secretariatului tehnic al Comisiei de catre petent, in cazul in care se constata lipsa unor documente necesare solutionarii cererii, sub sanctiunea respingerii cererii ca nesustinuta;

c) fixarea termenului la care Comisia va verifica indeplinirea conditiilor necesare acordarii sau redobandirii cetateniei romane potrivit art. 10^1, termen care nu va depasi 5 luni de la data inregistrarii cererii.

ART. 15 *** Abrogat

 

ART. 16

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile cerute de lege pentru acordarea ori redobandirea cetateniei, precum si in cazul nepromovarii interviului prevazut la art. 14 alin. 6 ori al neprezentarii, in mod nejustificat, la sustinerea acestuia, Comisia, printr-un raport motivat, propune presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie respingerea cererii. O noua cerere de acordare sau de redobandire a cetateniei romane se poate depune dupa 6 luni de la respingerea cererii anterioare.

 

ART. 17

Daca solicitantul este declarat admis la interviu, Comisia va intocmi un raport in care va mentiona intrunirea conditiilor legale pentru acordarea sau, dupa caz, redobandirea cetateniei.

Raportul, insotit de cererea de acordare ori de redobandire a cetateniei, va fi inaintat presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie.

 

ART. 18

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, constatand indeplinite conditiile prevazute de prezenta lege, emite ordinul de acordare sau de redobandire a cetateniei romane, dupa caz. Ordinul de acordare sau de redobandire a cetateniei romane se comunica solicitantului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, de indata, de la data emiterii ordinului.

In cazul in care constata neindeplinirea conditiilor prevazute de lege, presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie respinge, prin ordin, cererea de acordare sau de redobandire a cetateniei.

 Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de acordare sau de redobandire a cetateniei romane, respectiv ordinul de respingere a cererii de acordare sau de redobandire a cetateniei romane se comunica, de indata, solicitantului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Ordinul de respingere a cererii de acordare sau redobandire a cetateniei romane poate fi atacat, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ. Hotararea curtii de apel este definitiva si poate fi supusa recursului la sectia de contencios administrativ a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

 

ART. 19

Cetatenia romana se acorda sau se redobandeste la data depunerii juramantului de credinta. In termen de 3 luni de la data comunicarii ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de acordare sau redobandire a cetateniei romane, persoanele carora li s-a acordat sau care au redobandit cetatenia romana vor depune juramantul de credinta fata de Romania.

Juramantul de credinta se depune in sedinta solemna in fata ministrului justitiei si a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sau a unuia dintre cei 2 vicepresedinti ai autoritatii delegati in acest sens si are urmatorul continut:

"Jur sa fiu devotat patriei si poporului roman, sa apar drepturile si interesele nationale,

sa respect Constitutia si legile Romaniei."

Dupa depunerea juramantului, Comisia elibereaza certificatul de cetatenie romana, care va fi intocmit in doua exemplare, semnate de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, dintre care un exemplar va fi inmanat titularului. Ambele exemplare ale certificatului contin elemente de siguranta si au aplicate fotografii ale titularului. In situatia in care copiii minori dobandesc cetatenia romana odata cu parintii sau cu unul dintre ei, acestia vor fi inscrisi in certificatul de cetatenie al parintilor si nu depun juramantul.

Persoana care a obtinut cetatenia romana in conditiile prevazute la art. 10 si 10^1, cu mentinerea domiciliului in strainatate, va depune juramantul de credinta in fata sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Romaniei din tara in care domiciliaza, in termenul prevazut la alin. 2. In acest caz, certificatul de cetatenie romana va fi eliberat de seful misiunii diplomatice sau al oficiului consular respectiv.

In cazul in care copilul devine major in timpul procesului de solutionare a cererii si pana la data dobandirii de catre parinti a cetateniei romane, acesta va depune juramantul si i se va elibera certificat de cetatenie distinct.

 

ART. 20

Nedepunerea, din motive imputabile persoanei care a obtinut cetatenia romana, a juramantului de credinta, in termenul prevazut la art. 19 alin. 2, atrage incetarea efectelor ordinului de acordare sau de redobandire a cetateniei romane fata de persoana in cauza. Constatarea incetarii efectelor ordinului de acordare sau de redobandire a cetateniei romane fata de persoanele care nu au depus juramantul in conditiile legii se face de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, la sesizarea directiei de specialitate din cadrul autoritatii, sau, dupa caz, de seful misiunii diplomatice ori al oficiului consular.

Persoana care decedeaza inaintea depunerii juramantului de credinta fata de Romania este recunoscuta ca fiind cetatean roman, la cererea succesorilor sai legali, de la data emiterii ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de acordare sau de redobandire a cetateniei romane, urmand a fi eliberat certificatul de cetatenie de catre Comisie. Cererea poate fi depusa in termen de un an de la data decesului titularului cererii de acordare sau de redobandire a cetateniei romane.

Persoana care nu poate depune juramantul de credinta fata de Romania din cauza unui handicap permanent sau a unei boli cronice obtine cetatenia romana de la data emiterii ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de acordare sau, dupa caz, de redobandire a cetateniei romane, pe baza cererii si a inscrisurilor medicale, transmise in acest sens, personal sau prin reprezentantul legal ori conventional cu mandat special, pana la data finalizarii procedurii de acordare sau, dupa caz, de redobandire a cetateniei.

Cererea adresata Comisiei privind eliberarea certificatului de cetatenie poate fi formulate in termen de un an de la data luarii la cunostinta a termenului de depunere a juramantului de credinta. Nedepunerea cererii in termenul de un an atrage incetarea efectelor ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de acordare sau de redobandire a cetateniei romane.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora