CAPITOLUL III Dispozitii finale

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 18:42

Art.33. - In anul 2011, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.

 Art.34. - In anul 2011, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor de asistenta sociala, finantate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, si care se platesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Nationala „Posta Romana”-S.A., se calculeaza prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depasi 1,05% din valoarea sumelor virate.

Art.35. - Cheltuielile pentru pregatirea personalului in institutiile de invatamant militar, de informatii, de ordine publica si securitate nationala sunt suportate de ordonatorii principali de credite care au in subordine astfel de unitati de invatamant, indiferent de institutiile de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala din care provin cursantii.

Art.36. - (1) Institutiile si autoritatile administratiei publice centrale si locale care au in administrare hoteluri, case de odihna si de oaspeti, baze de odihna, tratament si alte asemenea unitati, asigura finantarea cheltuielilor curente si de capital pentru respectivele unitati exclusiv din veniturile proprii ale acestor unitati.

(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanta nicio activitate legata de administrarea unitatilor prevazute la alin.(1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Art.37. - In bugetul Ministerului Finantelor Publice - „Actiuni generale”, la titlul „Cheltuieli de personal” este prevazuta o suma globala, din care, prin hotarare a Guvernului pot fi majorate cheltuielile de personal prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite finantati integral de la bugetul de stat, pentru acoperirea 21 necesarului de credite bugetare aferente cresterilor salariale stabilite pentru anul 2011.

Art.38. - (1) Sumele aferente drepturilor banesti acordate personalului din cadrul institutiilor publice finantate integral din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, din fondurile constituite in temeiul Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.116/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si care, potrivit legii, se introduc in salariul de baza si sunt prevazute in anexa la bugetele ordonatorilor principali de credite si, respectiv la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

(2) Ordonatorii principali de credite vireaza lunar la bugetul de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, sumele aferente drepturilor prevazute la alin.(1) din fondurile constituite potrivit legii si prevazute in anexele la buget.

(3) Cu sumele virate potrivit alin.(2) se majoreaza veniturile bugetului de stat si, respectiv ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, precum si cheltuielile de personal ale ordonatorilor principali de credite, prin diminuarea in mod corespunzator a veniturilor si cheltuielilor aprobate potrivit alin. (1).

(4) Ministerul Finantelor Publice este autorizat, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificarile in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat si ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, precum si in volumul si structura bugetelor ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat.

Art.39. - Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice detalierea in structura, pe functii, a numarului maxim de posturi finantat prin prezenta lege si fondul aferent salariilor de baza, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 22

 Art.40. - (1) Pentru anul 2011, operatorii economici definiti potrivit art.27 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare, determina cheltuielile salariale, astfel:

a) operatorii economici care au inregistrat pierderi in anul precedent sau care primesc subventii sau transferuri de la bugetul de stat si bugetul local pentru activitatea de exploatare nu pot depasi nivelul cheltuielilor cu salariile aferente anului precedent;

b) operatorii economici care au inregistrat profit in anul precedent, acorda cresteri salariale, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.203/2009, dar nu mai mari decat inflatia prognozata pentru anul 2011;

c) pentru operatorii economici care se incadreaza in prevederile art.3 pct.2 din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr.69/2010, fondul de salarii este aprobat de Guvern prin bugetele de venituri si cheltuieli si se aplica politica salariala din sectorul bugetar.

(2) In anul 2011, operatorii economici prevazuti la alin.(1) nu pot majora numarul maxim de personal prevazut prin bugetul aprobat pentru anul 2010. In cazuri temeinic justificate, respectiv in conditiile extinderii activitatii, Guvernul poate aproba cresterea numarului de personal si in mod corespunzator a cheltuielilor cu salariile la unii operatori economici.

Art.41. - Anexele nr. 1-10 fac parte integranta din prezenta lege.  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora