CAPITOLUL II Responsabilitati in aplicarea prezentei legi

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 18:40

Art.17. - Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publica si promovarea intereselor romanesti peste hotare, precum si pentru finantarea unor actiuni cu caracter social sunt prevazute in anexa nr.3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare si utilizare a acestora se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art.18. - In bugetul Secretariatului General al Guvernului sunt cuprinse si sumele necesare organizarii si desfasurarii recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011.

Art.19. - (1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa includa in bugetul propriu si al institutiilor din subordine sumele reprezentand fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare, primite in cursul anului si necuprinse in bugetul aprobat pe anul 2011.

(2) Ordonatorii principali de credite vor comunica lunar Ministerului Finantelor Publice sumele primite conform alin.(1), precum si fisele proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare.

Art.20. - (1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de sume intre proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare, sa introduca anexe la bugetul lor cu proiecte noi finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare, si sa modifice Programul de investitii publice, dupa caz, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate in bugetul de stat sau in bugetul fondurilor externe nerambursabile, dupa caz, la titlul „Alte transferuri”.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa comunice lunar Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate potrivit alin.(1).

Art.21. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat sa efectueze virari de credite de la titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Sumele prevazute la titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2011 si nu pot fi cedate la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat in baza prevederilor art.54 din Legea nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.  

(3) In conditiile prevederilor Legii nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cursul intregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate.

(4) Pe parcursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de credite de angajament in cadrul titlului „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea implementarii proiectelor finantate/aprobate la finantare sau pentru introducerea unor proiecte noi finantabile din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(5) Prin derogare de la prevederile Legii nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze, pe parcursul intregului an, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, redistribuiri de credite de angajament si virari de credite bugetare intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, in functie de stadiul implementarii, la nivelul fiecarui ordonator de credite, a proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(6) Virarile de credite bugetare prevazute la alin.(3) se pot efectua si de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, cu exceptia sumelor alocate din aceste fonduri.

(7) In conditiile Legii nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza ordonatorii principali de credite care identifica, pe parcursul exercitiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte in derulare din anii anteriori finantabile din fonduri externe nerambursabile postaderare si care nu au in bugetul propriu titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” sau articolul corespunzator, sa introduca titlul si articolul respectiv, cu conditia existentei fiselor de 15 fundamentare a proiectelor propuse la finantare/finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de catre autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/ facilitatii si sa modifice Programul de investitii publice, dupa caz.

(8) Prevederile alin.(7) se aplica si institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, cu introducerea corespunzatoare a modificarilor atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli.

(9) Ordonatorii principali de credite comunica lunar Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate conform alin. (3)-(7), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate in mod corespunzator si, dupa caz, a formularelor de fundamentare.

(10) Din sumele prevazute la titlul „Proiecte cu finantare din fondurile externe nerambursabile postaderare” se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a proiectelor finantate de la acest titlu.

Art.22. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sa efectueze si sa aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investitii in continuare, respectiv de la obiectivele de investitii noi, la pozitia „Alte cheltuieli de investitii”, cuprinse in programele de investitii publice, anexe la bugetele acestora, cu exceptia proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare si din fonduri rambursabile.

(2) Reparatiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse in Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, la pozitia C „Alte cheltuieli de investitii”, categoria e „Alte cheltuieli asimilate investitiilor”, anexa la bugetele ordonatorilor principali de credite.

Art.23. - Din fondurile prevazute la alin.(4) si (5) ale art. 227 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze in anul 2011 si cheltuieli pentru finalizarea obiectivelor de investitii in derulare - constructii-montaj, achizitionarea si amenajarea unor sedii ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si ale unitatilor sale 16 subordonate, in limita sumelor prevazute in anexa nr.3/16/13b la bugetul Ministerului Finantelor Publice pe anul 2011.

Art.24. - (1) In bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevazute, dupa caz, si sumele reprezentand contributia Guvernului Romaniei la realizarea programelor si proiectelor la care se face referire la art.14.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, in cadrul creditelor bugetare aprobate, sa asigure integral si cu prioritate fondurile necesare derularii programelor si proiectelor cu finantare internationala, inclusiv cele reprezentand componenta locala aferenta acestora la care se face referire la alin.(1), precum si fondurile necesare finantarii angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.

 Art.25. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare la si de la titlul „Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatele „Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv”, „Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului” si „Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social” la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul „Alte transferuri”, alineatele „Programe cu finantare rambursabila”, „Programe comunitare”, „Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila”, „Programe ISPA”, „Cheltuieli neeligibile ISPA”, „Programe SAPARD”, la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, cu exceptia realocarilor intre aceste pozitii si a celor catre titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”.

(3) Din sumele prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul „Alte transferuri”, alineatele „Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila”, „Programe ISPA”, „Programe SAPARD”, se pot efectua cheltuieli curente si de 17 capital pentru derularea corespunzatoare a obiectivelor cuprinse in aceste programe.

(4) Sumele reprezentand contributia Guvernului la realizarea obiectivelor de investitii cu finantare externa de la titlul „Alte transferuri”, alineatul „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat” si de la titlul „Active nefinanciare” nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investitii.

(5) In conditiile prevederilor Legii nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:

a) platii la scadenta a contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene, a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, la organisme financiar-bancare internationale, a rambursarilor de credite interne si externe, a dobanzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente creditelor, precum si derularii corespunzatoare a programelor finantate din fonduri comunitare, pre si post aderare si a programelor cu finantare rambursabila;

b) sumelor necesare achitarii debitelor datorate bugetului Comunitatii Europene, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobata prin Legea nr.22/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele reprezentand majorarile de intarziere.

(6) Ministerul Finantelor Publice poate efectua in cursul intregului an virari de credite bugetare intre alineatele articolului bugetar „Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene”.

(7) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul „Rambursari de credite” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.

(8) Prin derogare de la prevederile Legii nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze suplimentari de credite bugetare la pozitia bugetara „Fondul National de Preaderare” prin virarea de 18 credite bugetare de la alte capitole de cheltuieli sau de la alte titluri, articole si alineate de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol de cheltuieli, in functie de stadiul implementarii proiectelor derulate in cadrul programelor cu finantare nerambursabila de preaderare.

Art.26. - Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificari ale indicatorilor tehnico-economici in fisele de investitii aferente obiectivelor de investitii, precum si sa efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri ale creditelor de angajament neutilizate, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2011 in programele de investitii publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat si bugetelor fondurilor speciale.

Art.27. - Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, la capitolul „Transporturi”, articolul „Subventii pentru transportul de calatori cu metroul”, se suporta si subventiile aferente lucrarilor executate si neplatite in anul 2010.

Art.28. - (1) In bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la capitolul 83.08 „Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul „Programe din Fondul European de Garantare Agricola – FEGA”, din cadrul anexei nr.3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinantarii cheltuielilor aferente schemelor de plati directe pe suprafata, respectiv schema de plata directa unica pe suprafata, schema de plata separata pentru zahar, precum si a masurilor de piata si interventie in agricultura, sume ce se aloca temporar din veniturile din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului de catre Ministerul Finantelor Publice, in baza unor hotarari ale Guvernului.

(2) Sumele alocate pentru finantarea masurilor de interventie in piata, cuprinse in masurile de piata si interventie in agricultura, finantate din sume ce se aloca temporar din veniturile din privatizare, sunt purtatoare de dobanda. Sumele reprezentand contravaloarea imprumutului acordat de Ministerul Finantelor Publice din veniturile din privatizare inregistrate in contul curent general al 19 Trezoreriei Statului, precum si dobanzile aferente vor fi rambursate de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din sumele restituite cu aceasta destinatie de catre Uniunea Europeana.

Art.29. - In anul 2011, sumele reprezentand plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, acordate in completarea schemelor de plati nationale directe pe suprafata, sunt cuprinse in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la capitolul 83.01 „Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul „Programe din Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala – FEADR”.

Art.30. - Angajamentele legale aferente creditelor contractate in anul 2009 de catre producatorii agricoli in baza Legii creditului agricol pentru productie nr.150/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, rambursate in anul 2010 cu respectarea prevederilor art.5 din legea mentionata, se pot finanta din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in anul 2011, la capitolul 83.01 „Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul 40 „Subventii”, articolul 40.15 „Sprijinirea producatorilor agricoli”.

Art.31. - In bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, la capitolul „Invatamant”, sunt prevazute, pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investitii, consolidari, reabilitari, achizitii de imobile, reparatii capitale, achizitionarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din mediul rural, edificarea si construirea de campusuri scolare si scoli de arte si meserii, asigurarea utilitatilor de natura investitiilor, reforma educatiei timpurii, precum si alte dotari specifice invatamantului. Art.32. - In bugetul Ministerului Sanatatii, la capitolul „Cheltuieli de capital”, titlul 71 „Active nefinanciare”, articolul 71.01.30 „Alte active fixe”, este cuprinsa si suma pentru achizitionarea de software care asigura clasificarea automata a datelor in sistemul „Diagnostic related group” (DRG).

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora