CAPITOLUL I Dispozitii generale

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 18:39

Art.1. - Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2011 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile si activitatilor finantate integral din venituri proprii.  

SECTIUNEA 1 Dispozitii referitoare la bugetul de stat pe anul 2011  

Art.2. - (1) Sinteza bugetului de stat, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr.1.

(2) Bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 80.802,1 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 108.481,9 milioane lei, cu un deficit de 27.679,8 milioane lei.

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr.2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea sunt prevazute in anexa nr.3.

(5) Se interzic retinerea si utilizarea de catre ordonatorii de credite finantati integral din bugetul de stat a oricaror venituri proprii care nu sunt prevazute in anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.  

Art.3. - Cheltuielile bugetare sunt detaliate in bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finantare, iar in cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate de cheltuieli.  

 

SECTIUNEA a 2-a Dispozitii referitoare la bugetele locale pe anul 2011  

Art.4. - Din taxa pe valoarea adaugata se aloca 13.120,6 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:  

a) 1.962,9 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, potrivit anexei nr.4;

b) 8.154,6 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, potrivit anexei nr. 5;

c) 561,8 milioane lei destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, prevazute in anexa nr.6, a caror repartizare pe unitati administrativ-teritoriale se face in functie de lungimea si starea tehnica a acestora, prin hotarare, de catre consiliul judetean, dupa consultarea primarilor;

d) 2.001,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, prevazute in anexa nr.7, care se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) 440,3 milioane lei pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, care se vor repartiza pe judete si proiecte eligibile prin hotarare a Guvernului, potrivit Ordonantei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.71/2007, cu modificarile ulterioare.  

Art.5. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata prevazute la art.4 lit.a) sunt destinate finantarii:

a) sistemului de protectie a copilului si centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap;

b) drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore;

c) drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional;

d) cheltuielilor privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat;

e) cheltuielilor aferente invatamantului special si centrelor judetene de resurse si asistenta educationala;

f) institutiilor de cultura descentralizate incepand cu anul 2002;

g) platii contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara;

h) serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judetene.

(2) Finantarea serviciilor sociale prevazute la alin.(1) lit.a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin hotarare a Guvernului.

(3) In situatiile in care produsele lactate si de panificatie, mierea de albine, precum si fructele se contracteaza si de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, consiliul judetean va repartiza sume cu aceasta destinatie unitatilor administrativ-teritoriale respective, in functie de numarul beneficiarilor si valoarea produselor distribuite.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata prevazute la art.4 lit.b) sunt destinate finantarii:

a) cheltuielilor cu salariile, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora, ale institutiilor sau ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;

b) materialelor de natura obiectelor de inventar ale institutiilor sau ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;

c) drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiei lunare;

d) ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social;

e) serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

f) ajutoarelor de stat regionale acordate in temeiul Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru administratiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale;

g) cheltuielilor creselor;

h) cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor si municipiului Bucuresti, respectiv pentru: sistemul de protectie a copilului, centrele de asistenta sociala a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru 5 elevii din clasele l-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional, implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, invatamantul special si centrele de resurse si asistenta educationala, institutiile de cultura descentralizate, incepand cu anul 2002, si plata contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult.

(5) Finantarea cheltuielilor cu salariile, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora, pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, exclusiv invatamantul special si centrele de resurse si asistenta educationala, se face pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar, aprobate prin hotarare a Guvernului.

(6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata prevazute la alin.(4) pe comune, orase, municipii, sectoare si municipiul Bucuresti, dupa caz, se face prin decizie a directorului directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa consultarea consiliului judetean si a primarilor, si cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratului scolar, in functie de numarul de elevi/prescolari si standardele de cost aferente si de numarul de beneficiari ai serviciilor respective.

(7) Pentru finantarea cheltuielilor prevazute la alin.(1) si (4), cu exceptia celor pentru plata cheltuielilor cu salariile, stabilite prin lege, si contributiile aferente acestora, ale institutiilor sau ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, autoritatile administratiei publice locale aloca pe langa sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si sume din bugetele locale ale acestora.

(8) Numarul maxim de posturi finantate pentru personalul neclerical din unitatile de cult este prevazut in anexa nr.8.

Art.6. - (1) In anul 2011 ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor finanta cu prioritate acele lucrari de investitii noi sau in continuare, aferente unor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile. 

(2) Se interzice finantarea lucrarilor de investitii noi daca nu sunt asigurate surse de finantare a lucrarilor de investitii in continuare, astfel incat sa se respecte graficele de executie sau termenele de punere in functiune. Se interzice finantarea obiectivelor de investitii noi daca in portofoliul ordonatorilor de credite ai bugetelor locale exista obiective de investitii in derulare al caror termen de punere in functiune este depasit, pana la finalizarea acestora, cand vor putea fi incluse la finantare lucrari noi. Exceptie fac lucrarile de investitii colaterale, care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrari legate teritorial si functional de o anumita investitie directa, necesare punerii in functiune si exploatarii investitiei directe realizate ca urmare a implementarii unor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile.

Art.7. - Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2011 sunt prevazute in anexa nr.9.

SECTIUNEA a 3-a Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2011

Art.8. - (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, constituit in baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 10.

(2) In baza art.256 alin.(4) din Legea nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, veniturile bugetului se completeaza cu suma de 105,3 milioane lei care se aloca de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatatii.

(3) Pentru anul 2011, cotele de contributii pentru asigurarile de sanatate, prevazute de Legea nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc dupa cum urmeaza:

a) 5,2% pentru cota datorata de angajatori, prevazuta la art.258 din Legea nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;  

b) 10,7% pentru cota datorata de persoanele prevazute la art.259 alin.(6) din Legea nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligatia platii contributiei direct sau cu plata din alte surse.

Art.9. - Prevederile art. 39 se aplica in mod corespunzator si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

SECTIUNEA a 4-a Dispozitii referitoare la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2011

Art.10. - (1) Pentru anul 2011, finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care intrunesc criteriile de eligibilitate pentru finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit, altor programe/instrumente/facilitati postaderare, care functioneaza pe principiul rambursarii integrale sau partiale a cheltuielilor catre beneficiari, se asigura de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite, de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, de la bugetele unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, in cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finantati din aceste bugete, carora le revine si obligatia corelativa a recuperarii sumelor utilizate cu incalcarea dispozitiilor legale in vigoare.

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pot asigura prin bugetele proprii finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai caror beneficiari sunt institutii publice, aflate in coordonare sau subordonare, finantate integral sau partial din venituri proprii, in conditiile stabilite prin memorandumurile/contractele de finantare.

 (3) Ordonatorii de credite finantati integral sau partial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finantat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinantarea publica pentru proiectele/propunerile de proiecte in conditiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexa la memorandumul/contractul de finantare.

(4) In cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania si ale caror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea si obtinerea de prefinantari/avansuri, finantarea cheltuielilor prevazute la alin.(1) se asigura in limita necesarului ramas neacoperit de prefinantarile/avansurile primite.

(5) Fondurile aferente cheltuielilor prevazute la alin.(1)-(3) sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli potrivit destinatiei acestora, pe baza fisei de fundamentare a proiectului propus la finantare/finantat, avizata de principiu, din punct de vedere a eligibilitatii activitatilor, de catre autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului /facilitatii.

(6) Fac exceptie de la prevederile alin.(5) privind obtinerea avizului de principiu al autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii: a) proiectele/propunerile de proiecte care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania;

b) proiectele/propunerile de proiecte ai caror beneficiari nu sunt finantati integral de la bugetul de stat;

c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai caror beneficiari sunt prevazute reguli specifice privind avizarea, in legislatia privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile postaderare.

(7) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite prevazuti la alin.(1) sa efectueze in cursul intregului an redistribuiri de fonduri intre proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, astfel incat sa asigure implementarea corespunzatoare a acestora, precum si sa introduca anexe la bugetul lor cu proiecte noi si sa modifice Programul de investitii publice, dupa caz, respectand conditiile prevazute la alin.(5), cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate la titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”. Aceste modificari vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice.

(8) Pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare a proiectelor prevazute la alin.(1), unitatile administrativ-teritoriale pot contracta finantari rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.

(9) In bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/ instrumentelor/ facilitatilor sunt cuprinse, dupa caz, sumele reprezentand „Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare”, „Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare”, precum si „Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN”.

Art.11. - (1) Pentru cota-parte din platile efectuate aferente cheltuielilor prevazute la art.10 alin.(1), eligibila a fi rambursata din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilitati postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii rambursarea acesteia, in conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile contractului/deciziei/ ordinului de finantare.

(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare reprezentand contributia Comisiei Europene si/sau a altor donatori externi, la proiectele prevazute la art.10 alin.(1), se fac venit la bugetele din care au fost finantate proiectele respective si se vireaza la aceste bugete conform prevederilor legale comunitare si nationale care reglementeaza fiecare domeniu care intra in sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de catre autoritatile de management/gestiune, Autoritatea de Certificare si Plata sau de catre alte autoritati nationale abilitate in acest sens in cadrul unor programe/facilitati sau instrumente postaderare, dupa caz.

(3) Beneficiarii finantati integral din bugetul de stat care implementeaza proiecte finantate in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania, vireaza cu celeritate in contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor respective.

(4) Sumele aferente proiectelor prevazute la art.10 alin.(1) ramase neutilizate in cadrul bugetelor locale la finele exercitiului bugetar se reflecta in excedentul bugetului local si vor fi utilizate in anul urmator cu aceeasi destinatie pentru care acestea au fost initial prevazute, pana la finalizarea proiectelor respective. (5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia de a deschide si repartiza creditele bugetare aferente implementarii proiectelor ai caror beneficiari sunt institutiile publice din subordine finantate integral din bugetul local, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data incasarii sumelor transferate de autoritatile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii, de Autoritatea de certificare si plata, de Comisia Europeana sau de alti donatori externi, pe baza solicitarii de finantare transmisa de institutia beneficiara de proiect.

Art.12. - (1) In scopul implementarii programelor si proiectelor de cooperare teritoriala europeana, se autorizeaza ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate management/autoritate comuna de management/autoritate nationala/ autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritoriala europeana sa aprobe prin ordin norme specifice pentru finantarea si organizarea actiunilor specifice pe teritoriul altor state.

(2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigura de catre ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizeaza in conformitate cu procedurile de lucru ale autoritatilor de management/autoritatilor comune de management/ autoritatilor nationale.

SECTIUNEA a 5-a Dispozitii referitoare la proiecte cu finantare din fonduri rambursabile pe anul 2011

Art.13. - (1) Pentru anul 2011 cheltuielile echivalente sumelor ramase de utilizat si de tras din imprumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finantelor Publice si a sumelor aferente contributiei Guvernului Romaniei la finantarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat in bugetele ordonatorilor principali de credite, in cadrul sumelor alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art.19 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor masuri privind datoria publica in scopul aplicarii art.14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publica, aprobata prin Legea nr.89/2009.

(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevazute la alin.(1) sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”, respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli, potrivit destinatiei acestora.

Art.14. - Fac exceptie de la prevederile art.13 cheltuielile aferente proiectelor finantate din imprumuturile care nu sunt preluate spre administrare de catre Ministerul Finantelor Publice, potrivit art.14 al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.109/2008, cu modificarile ulterioare, care sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe si, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat in bugetul propriu, in functie de sursa de finantare a cheltuielilor respective.

Art.15. - (1) Guvernul poate aproba prin hotarare virari de credite bugetare intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor prevazute la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila” si, respectiv, in nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, in functie de derularea programelor respective.

(2) In cursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre capitole si intre proiectele/programele cu finantare rambursabila, pentru asigurarea sumelor necesare derularii corespunzatoare a acestora, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor prevazute la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila” si, respectiv, in nivelul total al cheltuielilor din credite externe.

Art.16. - In conditiile prevederilor Legii nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in cursul intregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora