Legea 288/2010 pentru aprobarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

Data: 6 aprilie 2011   Ora: 17:41

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 30 decembrie 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50 din 9 iunie 2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 2
Prezenta ordonanta de urgenta se aplica contractelor de credit, cu urmatoarele exceptii:
a) contracte de inchiriere sau de leasing, in cazul in care obligatia de cumparare a obiectului contractului nu este stabilita nici prin respectivul contract, nici prin alt contract separat;
b) contracte de credit sub forma «descoperitului de cont"», pe baza carora creditul trebuie rambursat in termen de o luna;
c) contracte de credit pe baza carora creditul este acordat fara dobanda si fara alte costuri, precum si contracte de credit cu termen de rambursare intr-o perioada de 3 luni si pentru care sunt de platit numai costuri nesemnificative. Prin costuri nesemnificative se intelege costuri de pana la 0,5% din valoarea contractului de credit;
d) contracte de credit acordate de catre un angajator angajatilor sai cu titlu accesoriu, ca sprijin pentru acestia, fara dobanda sau cu o dobanda anuala efectiva mai mica decat cea practicata pe piata si care nu se ofera in general publicului;
e) contracte de credit incheiate cu firmele de investitii, asa cum sunt definite la art. 2 alin. (2) lit. p) si x) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificarile ulterioare, sau cu institutiile de credit definite la art. 7 alin. (1) pct. 10, 11 si 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul de a permite unui investitor sa efectueze o tranzactie referitoare la unul sau mai multe instrumente financiare dintre cele prevazute la art. 2 pct. 1 din Regulamentul nr. 31/2006 privind completarea unor reglementari ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, in vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 106/2006, atunci cand societatea de investitii sau institutia de credit care acorda creditul este implicata intr-o astfel de tranzactie;
f) contracte de credit care sunt rezultatul unei hotarari pronuntate de o instanta sau de o alta autoritate instituita conform prevederilor legale;
g) contracte de credit referitoare la amanarea, cu titlu gratuit, a platii unei datorii existente, neintelegandu-se prin acestea contractele de restructurare, de reesalonare etc.;
h) contracte de credit la incheierea carora consumatorului i se cere sa puna la dispozitia creditorului un bun mobil, cu titlu de garantie, si in cazul carora raspunderea juridica a consumatorului este strict limitata la respectivul bun mobil oferit drept garantie. Nu se inteleg prin aceasta contractele de credit in temeiul carora bunul oferit drept garantie este insusi bunul finantat;
i) contracte de credit referitoare la credite acordate unui public restrans pe baza unei dispozitii legale de interes general, la rate ale dobanzii mai mici decat cele practicate in mod obisnuit pe piata sau fara dobanda ori in conditii care sunt mai avantajoase pentru consumator decat cele obisnuite de pe piata si cu dobanzi mai mici decat cele practicate in mod normal pe piata."

2. La articolul 5, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 5
Se aplica numai prevederile art. 1-10, art. 21-29, art. 31-34, art. 45, art. 46 alin. (1) lit. a)-i) si lit. m), art. 48, 50, 51, art. 54-57, art. 66-78 si ale art. 80-96 contractelor de credit incheiate de o organizatie care indeplineste urmatoarele conditii:".

3. La articolul 11 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
b) pe hartie sau pe alt suport durabil si sunt redactate in scris, vizibil si usor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, marimea de minimum 12 p. In cazul in care informatiile sunt redactate pe hartie, culoarea de fond a hartiei pe care este redactat formularul trebuie sa fie in contrast cu cea a fontului utilizat;.

4. La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
(2^1) Informatiile precontractuale trebuie redactate astfel incat sa nu induca in eroare consumatorii, prin utilizarea unor expresii tehnice, juridice sau specifice domeniului financiarbancar, prin utilizarea de prescurtari sau initiale ale unor denumiri, cu exceptia celor prevazute de lege sau de limbajul obisnuit. Termenii tehnici vor fi explicitati la solicitarea consumatorului, in scris, fara costuri suplimentare.

5. La articolul 14 alineatul (1), literele o) si t) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
o) o avertizare privind consecintele neefectuarii platilor. Avertizarea trebuie sa contina, in mod obligatoriu, termenele la care se fac raportarile la Biroul de Credit si termenul minim la care creditorul poate declansa procedura de executare silita;
...............................................................
t) dreptul consumatorului de a primi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit in cazul creditelor garantate cu ipoteca, cu o alta garantie comparabila sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum si contractelor de credit al caror scop il constituie dobandirea ori pastrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau cresterea valorii unui bun imobil. In acest caz, pct. 5 referitor la alte aspecte juridice importante, rubrica 5, prevazut in anexa nr. 2, se reformuleaza dupa cum urmeaza: «Dreptul de a primi proiectul de contract de credit. Aveti dreptul sa primiti un exemplar al proiectului de contract de credit.» Aceasta dispozitie nu se aplica in cazul in care in momentul cererii creditorul nu poate sa incheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne;.

6. La articolul 14 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
b) cheltuieli estimative aferente constituirii ipotecii si evaluarii garantiilor.

7. La articolul 22 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
b) pe hartie sau pe alt suport durabil si sunt redactate in scris, vizibil si usor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, marimea de minimum 12 p. In cazul in care informatiile sunt redactate pe hartie, culoarea de fond a hartiei pe care este redactat formularul trebuie sa fie in contrast cu cea a fontului utilizat;.

8. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 28
Fara a aduce atingere exceptiei prevazute la art. 2 lit. b), in cazul contractelor de credit care sunt acordate sub forma «descoperit de cont» si care trebuie rambursate intr-o perioada de o luna, descrierea caracteristicilor principale ale serviciului financiar include cel putin elementele prevazute la art. 25 lit. c), e), f), g) si i).

9. La articolul 30, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 30
(1) Creditorul evalueaza bonitatea consumatorului pe baza unui volum suficient de informatii obtinute, inclusiv de la consumator, si, dupa caz, pe baza consultarii bazei de date relevante, inainte de incheierea unui contract de credit.

10. La articolul 30, alineatul (3) se abroga.

11. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 33
(1) Contractele de credit sunt redactate in scris, vizibil si usor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, marimea de minimum 12 p, pe hartie sau pe un alt suport durabil. In cazul in care contractul este redactat pe hartie, culoarea de fond a hartiei pe care este redactat contractul trebuie sa fie in contrast cu cea a fontului utilizat.
(2) Contractele de credit trebuie sa contina informatii complete, clare si usor de inteles, in limba romana. Aceste informatii vor fi detaliate sau explicate suplimentar de catre banca, la cererea expresa a consumatorului, inainte de semnarea contractului sub forma unei note, anexa la contract.

12. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 34
La momentul semnarii contractului, toate partile contractante primesc cate un exemplar original al contractului de credit, cu exceptia contractelor incheiate la distanta.

13. La articolul 35 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
a) se interzice majorarea nivelului comisioanelor, tarifelor si spezelor bancare, cu exceptia costurilor impuse prin legislatie;
b) se interzic introducerea si perceperea de noi comisioane, tarife sau a oricaror alte speze bancare, cu exceptia costurilor specifice unor produse si servicii suplimentare solicitate in mod expres de consumator, neprevazute in contract ori care nu erau oferite consumatorilor la data incheierii acestuia. Aceste costuri neprevazute vor fi percepute numai pe baza unor acte aditionale acceptate de consumator. Sunt exceptate costurile impuse prin legislatie;.

14. La articolul 35 alineatul (1), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele e) si f), cu urmatorul cuprins:
e) se interzice perceperea unui comision, unui tarif, unei speze bancare sau a oricarui alt cost, in cazul in care consumatorul doreste schimbarea datei de scadenta a ratelor;
f) se interzice perceperea unor comisioane in situatiile in care consumatorii solicita schimbarea garantiilor, in conditiile in care consumatorul plateste toate costurile aferente constituirii si evaluarii noilor garantii.

15. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 36
(1) Pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de analiza dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, compensatie in cazul rambursarii anticipate, costuri aferente asigurarilor si, dupa caz, dobanda penalizatoare, alte costuri percepute de terti, precum si un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.
(2) Comisionul de analiza dosar si cel unic vor fi stabilite in suma fixa, aceeasi suma fiind perceputa tuturor consumatorilor cu acelasi tip de credit in cadrul aceleiasi institutii de credit.
(3) Comisionul de administrare se percepe pentru monitorizarea/inregistrarea/efectuarea de operatiuni de catre creditor in scopul utilizarii/rambursarii creditului acordat consumatorului. In cazul in care acest comision se calculeaza ca procent, acesta va fi aplicat la soldul curent al creditului.

16. La articolul 37, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a) dobanda va fi compusa dintr-un indice de referinta EURIBOR/ROBOR/LIBOR la o anumita perioada sau din rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in functie de valuta creditului, la care creditorul adauga o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului;.

17. La articolul 37, litera b) se abroga.

18. La articolul 37, literele c)-e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
c) in acord cu politica comerciala a fiecarei institutii de credit, creditorul poate reduce marja si/sau aplica un nivel mai redus al indicelui de referinta, acesta avand dreptul ca, pe parcursul derularii contractului, sa revina la valoarea marjei mentionate in contract la data incheierii acestuia si/sau la nivelul real al indicelui de referinta;
d) modul de calcul al dobanzii trebuie indicat in mod expres in contract, cu precizarea periodicitatii si/sau a conditiilor in care survine modificarea ratei dobanzii variabile, atat in sensul majorarii, cat si in cel al reducerii acesteia;
e) elementele care intra in formula de calcul al dobanzii variabile si valoarea acestora vor fi afisate pe site-urile de internet si la toate punctele de lucru ale creditorilor.

19. Dupa articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu urmatorul cuprins:
Art. 37^1
In cazul in care debitorul solicita refinantarea creditului la aceeasi banca, in masura in care acesta s-a dovedit bun-platnic, banca va examina cererea si, in functie de situatia financiara a acestuia, poate acorda creditul de refinantare, respectandu-se toate conditiile noii oferte de creditare.

20. La articolul 38, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
(1^1) Rambursarea creditelor se poate face in doua moduri: prin rate egale (anuitati) sau prin rate descrescatoare. Consumatorul are dreptul sa aleaga modalitatea prin care doreste sa ramburseze creditul."

21. La articolul 38, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(2) Dobanda penalizatoare se calculeaza pe baza de procent fix si se aplica la sumele restante in conformitate cu prevederile contractului de credit, cu exceptia sumelor provenite din calculul dobanzii.
(3) Rata dobanzii aplicabila in cazul creditelor restante nu poate depasi cu mai mult de doua puncte procentuale rata dobanzii aplicata atunci cand creditul nu inregistreaza restanta, in cazul in care consumatorul sau sotul/sotia acestuia se afla in una dintre urmatoarele situatii: somaj, reducere drastica a salariului, deces. Prin reducerea drastica a salariului se intelege o reducere de cel putin 15% din valoarea acestuia. Aceasta dobanda va fi perceputa pana la incetarea evenimentului care a generat reducerea veniturilor, dar nu mai mult de 12 luni. In caz de deces, perioada nu poate fi mai mica de 6 luni.

22. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 39
In cazul imposibilitatii consumatorilor de a accepta majorarea dobanzii, creditorul nu are dreptul sa denunte unilateral sau sa rezilieze contractul. Creditorul trebuie sa faca o propunere, transmisa in scris, de reesalonare sau de refinantare a creditului, in raport cu veniturile actuale ale consumatorului."

23. La articolul 40 alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
b) creditorul poate declara scadent sau denunta unilateral contractul ori poate penaliza consumatorul in cazul afectarii reputatiei creditorului;.

24. La articolul 40 alineatul (4), dupa litera b) se introduc doua noi litere, literele c) si d), cu urmatorul cuprins:
c) creditorul poate declara scadent anticipat creditul in cazul in care consumatorul nu si-a indeplinit obligatiile conform altor contracte de credit incheiate cu alti creditori;
d) creditorul impune consumatorului incheierea contractului de asigurare a bunurilor aduse in garantie cu o societate agreata de banca.

25. La articolul 40, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5) Creditorii nu au dreptul sa refuze incasarea ratelor de credit in moneda in care s-a acordat creditul, cu exceptia operatorilor economici care incheie contracte de leasing.

26. La articolul 41, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 41
(1) Orice notificare cu privire la modificarea continutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisa consumatorilor cu cel putin 30 de zile inainte de aplicarea acestora, cu exceptia situatiilor in care consumatorul solicita modificari ale contractului care implica schimbarea costurilor, de exemplu prelungirea perioadei de creditare sau modificarea ratelor.

27. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 42
Creditorii au obligatia de a primi si de a inregistra reclamatiile de la consumatori, de a lua toate masurile necesare pentru a raspunde la aceste reclamatii in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora si de a depune diligentele necesare in vederea repararii eventualelor prejudicii cauzate consumatorilor.

28. La articolul 43, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 43
La incetarea contractului de credit, creditorul ofera consumatorului gratuit, din oficiu, un document care fie atesta faptul ca au fost stinse toate obligatiile dintre parti decurgand din contractul respectiv, fie indica obligatiile contractuale neindeplinite. Totodata, se inchid si conturile creditului, fara a fi necesara depunerea unei alte cereri de catre consumator si fara plata unor costuri suplimentare, cu exceptia urmatoarelor situatii:.

29. La articolul 46 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
f) rata dobanzii aferente creditului si tipul acesteia, fixa sau variabila;.

30. La articolul 58, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 58
(1) Consumatorul are la dispozitie un termen de 14 zile calendaristice in care se poate retrage din contractul de credit fara a invoca motive. Acest termen nu se aplica in cazul contractului de credit legat, acordat exclusiv pentru achizitionarea de bunuri sau servicii, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 63-65, precum si in cazul contractului de leasing.

31. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 66
(1) Consumatorul are dreptul, in orice moment, sa se libereze in tot sau in parte de obligatiile sale care decurg dintr-un contract de credit. In acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, aceasta reducere constand in dobanda si costurile aferente perioadei dintre data rambursarii anticipate si data prevazuta pentru incetarea contractului de credit.
(2) Dreptul consumatorului de a rambursa anticipat nu poate fi conditionat de plata unei anumite sume minime sau de un anumit numar de rate.

32. La articolul 71, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 71
(1) Consumatorul este informat cu privire la cesiunea prevazuta la art. 70.

33. La articolul 79, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 79
(1) Contractele de credit nu pot fi incheiate in afara punctelor de lucru organizate in acest scop in spatii comerciale, in conditiile legii.

34. Articolul 81 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 81
Consumatorii beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta in cazul tuturor contractelor pe baza carora se pot efectua trageri ori operatiuni care intra in domeniul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, indiferent de modul in care contractele sunt intitulate sau formulate ori de obiectul acestora."

35. Articolul 82 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 82
In cazul in care, pe baza aceluiasi contract, consumatorului i se presteaza atat servicii de creditare, cat si servicii de plata, furnizorii de servicii financiare ofera consumatorilor informatiile si respecta drepturile acestora potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010.

36. La articolul 88, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
(2^1) Aceste limite pot fi depasite in cazul unor amenzi cumulative, aplicate pentru reclamatii diferite, pana la dublul amenzilor initiale.

37. Articolul 89 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 89
(1) Odata cu aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale, agentul constatator poate propune una dintre urmatoarele masuri complementare:
a) suspendarea derularii campaniei publicitare care incalca prevederile art. 8 si 9, pana la intrarea in legalitate;
b) aducerea tuturor contractelor similare in conformitate cu prevederile legale, in termen de 30 de zile.
(2) Masura complementara propusa pentru a fi aplicata potrivit alin. (1) lit. a) sau b) se dispune prin ordin emis de conducatorul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
(3) Ordinul emis in cazul prevazut la alin. (1) lit. b) poate fi contestat la instanta de contencios administrativ, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Creditorii sunt obligati sa informeze Banca Nationala a Romaniei, in termen de doua zile lucratoare, despre sanctiunile ce le-au fost aplicate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor pentru incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
(5) Banca Nationala a Romaniei are in vedere, in activitatea de supraveghere prudentiala a creditorilor, informatiile primite potrivit alin. (4).

38. Articolul 91 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 91
De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prevederile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica numai contractelor incheiate cu persoane juridice, cu exceptia art. 1, art. 2 lit. a)-g), art. 3-5, 10-12, art. 13 alin. (2), art. 16-25, 27-28 si 33-34, care se aplica si contractelor incheiate cu consumatori persoane fizice.

39. Articolul 95 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 95
Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica contractelor in curs de derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia dispozitiilor art. 37^1, ale art. 66-69 si, in ceea ce priveste contractele de credit pe durata nedeterminata existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ale art. 50-55, ale art. 56 alin. (2), ale art. 57 alin. (1) si (2), precum si ale art. 66-71.

Art. II
(1) Actele AditionaLe Incheiate si semnate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi in vederea asigurarii conformitatii contractelor cu prevederile ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 isi produc efectele in conformitate cu Termenii contractuali agreati intre parti.
(2) Actele aditionale nesemnate de catre consumatori, considerate acceptate tacit pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi vor produce efectele in conformitate cu termenii in care au fost formulate, cu exceptia cazului in care consumatorul sau creditorul notifica cealalta parte in sens contrar, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora