CAP. 8 Dispozitii tranzitorii si finale

Data: 13 ianuarie 2011   Ora: 12:04

ART. 120
(1)    Persoanele care solicita dreptul la ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi beneficiaza de acest drept in cuantumul, pe durata si in conditiile stabilite de Legea nr. 1/1991 republicata, cu modificarile ulterioare.
(2)    In aceleasi conditii beneficiaza persoanele prevazute la alin. (1) de drepturile care le-au fost suspendate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi si care au fost repuse in plata dupa aceasta data.

ART. 121
Plata ajutoarelor de somaj acordate potrivit Legii nr. 1/1991 republicata, cu modificarile ulterioare, si a sumelor acordate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant, aprobata cu modificari prin Legea nr. 162/1997, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.

ART. 122
(1) Persoanele carora li s-a stabilit ajutor de somaj si a fost suspendat pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii, iar repunerea in plata a acestui drept are loc inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi, beneficiaza de ajutorul de somaj stabilit.
(2) Persoanele carora li s-a stabilit ajutorul de somaj si a fost suspendat pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii, iar data repunerii in plata este ulterioara datei intrarii in vigoare a prezentei legi, beneficiaza de indemnizatie de somaj stabilita in conditiile acestei legi.

ART. 123
Persoanele fizice sau juridice care pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi au incadrat absolventi in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 162/1997, beneficiaza de aceste masuri in conditiile stabilite de aceasta ordonanta de urgenta.

ART. 124
Persoanele disponibilizate in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cadrul unor etape prevazute in programe de restructurare aprobate sau contracte de vanzare-cumparare incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, beneficiaza de indemnizatie de somaj in conditiile prevazute de prezenta lege.

ART. 125
Indemnizatia de somaj se plateste titularului ori mandatarului acestuia stabilit prin procura speciala.

ART. 126
Cererile pentru acordarea indemnizatiei de somaj, precum si toate actele procedurale in legatura cu stabilirea acestui drept sunt scutite de orice fel de taxa de timbru.

ART. 127
Indemnizatia de somaj si celelalte drepturi stabilite prin prezenta lege se reactualizeaza ori de cate ori se modifica salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.

ART. 128
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 martie 2002.

ART. 129
In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, in baza propunerilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, precum si criterii de acreditare a furnizorilor de servicii prevazute la art. 55 si 56, care vor fi aprobate prin hotarari ale Guvernului.

ART. 130
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
    Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 151 din 11 iulie 1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 162/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 24 octombrie 1997;
    Hotararea Guvernului nr. 456/1997 cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 27 august 1997;
    Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 307/1994 pentru aprobarea Instructiunilor privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 din 23 noiembrie 1994;
    Hotararea Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 36 din 20 februarie 1996;
    Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 435/1995 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, desfasurarea si absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare si a altor forme de pregatire profesionala a somerilor si a Normelor de infiintare, organizare si functionare a centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 15 martie 1996;
    Orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

NOTA:
Reproducem mai jos prevederile art. III, IV si V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2005.
"ART. III
(1)    Persoanele care solicita dreptul la indemnizatie de somaj inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de acest drept in cuantumul, pe durata si in conditiile stabilite de prevederile legale in vigoare la data solicitarii dreptului.
(2)    In aceleasi conditii beneficiaza persoanele prevazute la alin. (1) de drepturile care le- au fost suspendate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si care au fost repuse in plata dupa aceasta data.
ART. IV
Persoanele care solicita acordarea drepturilor lunare prevazute la art. 72 din lege inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de aceste drepturi in cuantumul, pe durata si in conditiile stabilite de prevederile legale in vigoare la data solicitarii drepturilor.
ART. V
Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica conventiilor si/sau contractelor incheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca pana la data intrarii in vigoare a acesteia."

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora