CAP. 3 Sistemul asigurarilor pentru somaj

Data: 13 ianuarie 2011   Ora: 11:46

SECTIUNEA 1

Categorii de asigurati

ART. 18
(1)    In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate, in conditiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite in continuare asigurati.
(2)    Asiguratii pot fi:
    cetatenii romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in Romania, in conditiile legii, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari;
    cetateni romani care lucreaza in strainatate, in conditiile legii;
    cetateni straini sau apatrizi care, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania, sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri, in conditiile legii.
(3)    Asiguratii au obligatia sa plateasca contributiile de asigurari pentru somaj si au dreptul sa beneficieze de indemnizatie de somaj, conform prezentei legi.

ART. 19
In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
    persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau pe baza de contract de munca temporara, in conditiile legii, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari;
    functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire;
    persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;
    militarii angajati pe baza de contract;
    persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator;
    alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a) - e).

ART. 20
Se pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, in conditiile prezentei legi, urmatoarele persoane:
a)    asociat unic, asociati;
b)    administratori care au incheiat contracte potrivit legii;
c)    persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
d)    membri ai asociatiei familiale;
e)    cetateni romani care lucreaza in strainatate, conform legii;
f)    alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a) - e).

ART. 21
Angajatorii la care isi desfasoara activitatea persoanele prevazute la art. 19 sunt obligati sa depuna, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj.

ART. 22
(1)    Persoanele prevazute la art. 20 pot incheia contract de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au cel putin varsta de 18 ani si sunt asigurate in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
(2)    Venitul lunar pentru care se asigura persoanele prevazute la art. 20 nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.

SECTIUNEA a 2-a

Bugetul asigurarilor pentru somaj

ART. 23
(1)    Bugetul asigurarilor pentru somaj cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului asigurarilor pentru somaj.
(2)    Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei fundamenteaza anual, pe baza propunerilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, proiectul bugetului asigurarilor pentru somaj.
(3)    Bugetul asigurarilor pentru somaj se aproba prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

ART. 24
(1) Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj se constituie din:
a)    contributiile angajatorilor si ale persoanelor juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 19 lit. b) - e), asimilate angajatorului, potrivit prezentei legi;
b)    contributiile individuale ale persoanelor prevazute la art. 19;
c)    contributiile datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj;
d)    venituri din alte surse, inclusiv din finantare externa.
(1A1) Cu sumele recuperate din debite provenite din venituri datorate bugetului asigurarilor pentru somaj se reintregesc veniturile acestui buget, in functie de natura sursei la care a fost creat debitul.
(2) In cazul in care sursele prevazute la alin. (1) nu acopera finantarea cheltuielilor, deficitul bugetar va fi acoperit prin subventii de la bugetul de stat.

ART. 25
(1)    Constituirea resurselor si efectuarea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj se realizeaza prin trezoreria statului.
(2)    Disponibilitatile banesti inregistrate la finele anului de bugetul asigurarilor pentru somaj se reporteaza si se utilizeaza in anul urmator.
(3)    Disponibilitatile banesti ale bugetului asigurarilor pentru somaj sunt purtatoare de dobanzi.

ART. 26
4) Masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca a caror finantare se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj si care, potrivit prevederilor legale, continua si in anul bugetar urmator vor fi finantate din bugetul anului respectiv, din creditele aprobate cu acest scop.
Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota se aplica asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. 27 alin. (1).


*) Reproducem mai jos prevederile art. 17 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 387/2007: "ART. 17
(1)    In baza art. 29 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si a art. 7 din Legea nr. 200/2006privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, pentru anul 2008 se stabilesc
urmatoarele cote ale contributiilor: [...]
b) contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj conform art. 27
din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 0,5%; [...]
(2)    Cotele prevazute la alin. (1) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2008 si, respectiv, cu cele aferente lunii decembrie 2008."

ART. 28
Persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj, prevazute la art. 20, au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota se aplica asupra venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.
ocupare, penalitati, amenzi si orice alte sume incasate potrivit legii la bugetul asigurarilor pentru somaj.
(2) Taxele incasate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca din activitatea centrelor regionale de formare profesionala a adultilor, precum si cele pentru acreditarea furnizorilor de servicii de ocupare se constituie ca venituri din alte surse ale bugetului asigurarilor pentru somaj, in masura in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se prevede altfel.

ART. 31
(1)    Termenul de depunere a declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj constituie si termen de plata.
(2)    In caz de neplata a contributiilor datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, se aplica reglementarile legale privind executarea creantelor bugetare.

ART. 32
(1)    In cazul neachitarii contributiilor pentru constituirea bugetului asigurarilor pentru somaj, a majorarilor de intarziere si a penalitatilor, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va proceda la aplicarea masurilor de executare silita prevazute de lege.
(2)    Recuperarea debitelor din contributii si majorari se poate face si prin compensarea cu active imobile din patrimoniul debitorilor, evaluate de institutii autorizate in conditiile legii, cu conditia ca acestea sa fie necesare functionarii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si sa fie prevazute in programul de investitii.

ART. 33
(1) Din sursele financiare constituite in cadrul bugetului asigurarilor pentru somaj se acopera, in principal, urmatoarele cheltuieli privind:
a)    plata indemnizatiilor de somaj;
b)    plata contributiilor pentru asigurari sociale de stat si a contributiilor pentru asigurari sociale de sanatate pentru beneficiarii indemnizatiilor de somaj, stabilite potrivit legii;
c)    platile compensatorii acordate potrivit legii;
d)    taxe, comisioane si alte cheltuieli ocazionate de efectuarea platilor prevazute la lit. a) - c);
e)    finantarea masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca si a masurilor pentru prevenirea somajului;
f)    finantarea serviciilor de formare profesionala pentru persoanele care, potrivit legii, beneficiaza in mod gratuit de aceste servicii;
g)    finantarea studiilor, rapoartelor si analizelor privind piata muncii, comandate institutiilor de specialitate de catre Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca si de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
h)    organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, inclusiv realizarea de obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de natura cheltuielilor de capital, in limitele prevazute de lege;
i)    participarea la activitatea unor organizatii internationale, inclusiv plata cotizatiilor pentru afilierea la acestea;
j) aplicarea masurilor in vederea recuperarii debitelor;
k) cofinantarea unor proiecte privind modernizarea serviciilor de ocupare si formare profesionala pe baza unor acorduri internationale;
l) cofinantarea unor programe privind stimularea ocuparii fortei de munca;
m) rambursarea imprumuturilor contractate in conditiile legii, precum si plata de dobanzi si comisioane aferente acestora;
n) alte cheltuieli prevazute de legislatia in vigoare.
(2) Nivelul cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj se fundamenteaza de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in functie de indicatorii sociali stabiliti pe baza analizelor, studiilor si prognozelor privind evolutiile de pe piata muncii.

SECTIUNEA a 3-a

Indemnizatia de somaj

ART. 34
    Somerii prevazuti la art. 17 alin. (1) beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a)    au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
b)    nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;
c)    nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
d)    sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.
(1A1) La stabilirea perioadei de 24 de luni, prevazuta la alin. (1) lit. a), nu se iau in calcul:
a)    perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile;
b)    perioada de pensionare pentru invaliditate, daca aceasta nu depaseste 12 luni, pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. g);
c)    perioada cuprinsa intre data suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu si data incetarii motivului pentru care acestea au fost suspendate, pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. h);
d)    perioada cuprinsa intre data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu si data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare in munca, daca aceasta perioada nu depaseste 12 luni, pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. j).
(1A2) Pentru persoanele incadrate cu contract individual de munca cu timp partial, stagiul de cotizare prevazut la alin. (1) lit. a) se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat, prin cumularea stagiilor realizate in baza contractelor individuale de munca cu timp partial.
(1A3) Pentru persoanele incadrate cu contract de munca temporara, stagiul de cotizare prevazut la alin. (1) lit. a) se stabileste in functie de durata fiecarei misiuni, respectiv de timpul cat persoanele se afla la dispozitia agentului de munca temporara, intre misiuni.
(2)    Constituie stagiu de cotizare si perioadele in care angajatorul nu a platit contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj si se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare, administrare speciala sau nu si-a achitat contributiile datorita unor situatii de forta majora.
(3)    Somerii prevazuti la art. 17 alin. (2) beneficiaza de indemnizatii de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a)    sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul;
b)    nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;
c)    nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii.

ART. 35
(1)    Pentru persoanele care au avut raporturile de munca sau de serviciu suspendate, cu exceptia suspendarii pentru incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadei de asigurare realizata inainte de suspendare cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii.
(2)    Pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. g) si j), stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadelor de asigurare realizate inainte de incetarea raporturilor de munca sau de serviciu.
(3)    Pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. h), stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadelor de asigurare realizate inainte de suspendarea raporturilor de munca sau de serviciu.

ART. 36
(1)    Vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea drepturilor de somaj prevazute de Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se asimileaza cu stagiul de cotizare.
(2)    Dovada vechimii in munca, prevazuta la alin. (1), se face cu carnetul de munca sau cu alte acte prevazute de lege.
(3)    Certificarea stagiului de cotizare realizat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi se face de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

ART. 37
(1)    Constituie stagiu de cotizare perioadele in care angajatii sau, dupa caz, si angajatorii au platit contributii de asigurari pentru somaj in sistemul asigurarilor pentru somaj in Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.
(2)    Drepturile cuvenite in sistemul asigurarilor pentru somaj din Romania se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte.
(3)    Indemnizatiile de somaj aferente drepturilor prevazute la alin. (2) pot fi transferate in alte tari, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte, in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.

ART. 37.1
(1) La stabilirea stagiului minim de cotizare de 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii, prevazut la art. 34 alin. (1) lit. a), nu se iau in considerare perioadele care reprezinta stagiu de cotizare utilizate pentru stabilirea si acordarea anterioara a unui drept la indemnizatie de somaj.
(2) Perioadele care reprezinta stagiu de cotizare si care au fost utilizate pentru stabilirea si acordarea anterioara a unui drept la indemnizatie de somaj, prevazute la alin. (1), se iau in considerare la stabilirea stagiului de cotizare in functie de care se stabileste perioada pentru care se acorda indemnizatia de somaj si cuantumul acestui drept, prevazut la art. 39.


ART. 38
(1) Indemnizatia de somaj se acorda persoanelor prevazute la art. 17, la cerere, dupa caz, de la data:
a)    incetarii contractului individual de munca sau a contractului de munca temporara;
b)    incetarii raporturilor de serviciu;
c)    incetarii mandatului pentru care au fost numite sau alese;
d)    expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract;
e)    incetarii calitatii de membru cooperator;
f)    incetarii contractului de asigurare pentru somaj;
g)    incetarii motivului pentru care au fost pensionate;
h)    incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;
i)    *** Abrogata
j) ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;
k) incetarii activitatii desfasurate exclusiv pe baza conventiei civile;
l) expirarii perioadei de 60 de zile, prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. a);
m) absolvirii, pentru cazurile prevazute la art. 17 alin. (2) lit. b);
n) expirarii perioadei de 30 de zile, prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. c).
(2)    Indemnizatia de somaj se acorda de la data prevazuta la alin. (1), daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca, in termen de 30 de zile de la aceasta data.
(3)    Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data prevazuta la alin. (1), indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii.
(4)    Termenul de maximum 12 luni prevazut la alin. (3) este termen de decadere din drepturi.

ART. 39
    Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (1), pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:
a)    6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
b)    9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
c)    12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.
(2)    Cuantumul indemnizatiei de somaj prevazute la alin. (1) este o suma acordata lunar si in mod diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:
a)    75% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
b)    suma prevazuta la lit. a) la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare.
(3)    Cotele procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, prevazute la alin. (2) lit. b), sunt:
a)    3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;
b)    5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
c)    7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;
d)    10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.
(4)    Pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru somaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, prevazute la alin. (2) lit. b), se va avea in vedere venitul lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.

ART. 40
(1)    Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (2) pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data stabilirii acesteia.
(2)    Indemnizatia de somaj prevazuta la alin. (1) se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (2) lit. a) si b), o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita.

ART. 41
(1)    Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:
a)    sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
b)    sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
c)    sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate;
d)    sa caute activ un loc de munca.
e)    sa instiinteze in scris agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta, in termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical. In situatia in care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit in zile declarate nelucratoare sau implinirea termenului de 24 de ore se realizeaza in zile declarate nelucratoare, persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au obligatia de a instiinta agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, in prima zi lucratoare.
(1.1.) Obligatia prevazuta la alin. (1) lit. c) nu se aplica in situatia in care persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj participa la programe de formare profesionala, organizate in conditiile legii, a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social european si Fondului de coeziune. Obligatia nu se aplica pe perioada in care persoanele participa la aceste programe de formare profesionala, in conditiile in care, anterior includerii in cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse in serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca si se afla in perioada de acordare a acestor servicii.
(1.2.) Persoanele prevazute la alin. (1.1.) au obligatia sa prezinte lunar, la data programarii prevazute la alin. (1) lit. a), agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate dovada participarii lor la programe de formare profesionala a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social european si Fondului de coeziune, sau, dupa caz, dovada participarii la examenul de absolvire a acestora. Prezentarea dovezii nu constituie refuz nejustificat potrivit art. 44 lit. d) si e).
(1.3.) In situatia in care obligatia prevazuta la alin. (1.2.) nu este indeplinita, prevederile alin. 1.1. nu se aplica.

(2)    Angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj au obligatia de a anunta in termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care acestia au fost inregistrati.
(3)    Obligatia prevazuta la alin. (2) revine si caselor teritoriale de pensii care au stabilit si au pus in plata pensiile cuvenite beneficiarilor de indemnizatie de somaj.

ART. 42
(1)    Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care, la data solicitarii dreptului, refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
(2)    Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant.

ART. 43
(1)    Indemnizatia de somaj se plateste lunar in cuantumul prevazut la art. 39 alin. (2), respectiv la art. 40 alin. (1).
(2)    Pentru fractiuni de luna indemnizatia de somaj se calculeaza proportional cu numarul de zile calendaristice din luna respectiva.

ART. 44
Incetarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:
a)    la data incadrarii in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;
b)    la data cand realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;
c)    la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;
d)    la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;
e)    la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;
f)    daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;
g)    la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;
h)    la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;
i)    la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;
j) in cazul decesului beneficiarului;
k) la expirarea termenelor prevazute la art. 45 alin. (2) si (3);
l) la expirarea termenelor prevazute la art. 39 alin. (1), respectiv la art. 40 alin. (1);
m) la data admiterii intr-o forma de invatamant, in cazul persoanelor asimilate somerilor, prevazute la art. 17 alin. (2) lit. a) si b).  )
necuvenit, pe baza deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care constituie titluri executorii.
(2)    Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatie de somaj se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie legal.
(3)    Sumele ramase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urmaresc.

ART. 48
(1)    Beneficiarii de indemnizatie de somaj sunt asigurati in sistemul asigurarilor sociale de stat si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru asiguratii acestor sisteme.
(2)    Contributia pentru asigurarile sociale de stat si contributia pentru asigurarile sociale de sanatate se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj si se vireaza caselor de asigurari respective de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
(3)    Drepturile de asigurari sociale de stat ale persoanelor beneficiare de indemnizatie de somaj se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora