CAP. 2 Concepte privind piata muncii

Data: 13 ianuarie 2011   Ora: 11:39

SECTIUNEA 1


Termeni si expresii utilizate

ART. 5
In sensul prevederilor prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
I.    angajator - persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii;
II.    loc de munca - cadrul in care se desfasoara o activitate din care se obtine un venit si in care se materializeaza raporturile juridice de munca sau raporturile juridice de serviciu;
III.    persoana in cautarea unui loc de munca - persoana care face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii;
IV.    somer - persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
b)    starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;
c)    nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare;
d)    este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca.
IVA1. somer inregistrat - persoana care indeplineste cumulativ conditiile prevazute la pct. IV si se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza in conditiile prevazute de lege, in vederea obtinerii unui loc de munca.
V.    stagiu de cotizare - perioada in care s-a platit contributia de asigurari pentru somaj atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat;
VI.    asigurat - persoana fizica care realizeaza venituri, potrivit legii, si este asigurata pentru riscul pierderii locului de munca, prin plata contributiei de asigurari pentru somaj;
VII.    indemnizatie de somaj - o compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant si militarilor care au efectuat stagiul militar si care nu s-au putut incadra in munca;
VIII.    masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca - acele masuri care au ca scop sprijinirea persoanelor in cautarea unui loc de munca si, in mod deosebit, a somerilor pentru a dobandi statutul de persoana ocupata.

SECTIUNEA a 2-a

Indicatori statistici privind piata muncii

ART. 6
(1)    La nivel national si teritorial situatiile si evolutiile de pe piata muncii sunt monitorizate, in principal, cu ajutorul unui sistem de indicatori statistici privind:
a)    resursele de munca;
b)    populatia activa;
c)    populatia ocupata;
d)    somerii;
e)    locurile de munca vacante;
f)    indemnizatia de somaj;
g)    populatia iesita din somaj prin ocupare, precum si prin parasirea pietei muncii;
h)    rata somajului.
(2)    Sistemul de indicatori statistici si metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul National de Statistica in colaborare cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

ART. 7
(1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, pe baza documentelor primare de inregistrare a somerilor, a comunicarilor facute de furnizorii de servicii de ocupare acreditati si de angajatori privind locurile de munca vacante, calculeaza indicatorii statistici prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. d) - h) si alti indicatori specifici pietei muncii.
(2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca elaboreaza, in functie de necesitati, analize, studii si cercetari statistice speciale privind situatia si evolutia somajului si a ocuparii, la nivel national si teritorial, pe domenii de activitate.

ART. 8
(1)    Pentru realizarea atributiilor prevazute la art. 7 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca asigura conditiile materiale, organizatorice si manageriale corespunzatoare, elaboreaza si administreaza sistemul documentelor primare, constituie si exploateaza baza proprie de date.
(2)    Pentru realizarea unor analize, studii si cercetari statistice speciale de natura celor prevazute la art. 7 alin. (2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca poate angaja si serviciile unor prestatori specializati.
(3)    Metodologia de realizare a cercetarilor statistice speciale va fi avizata, potrivit legii, de Institutul National de Statistica.

ART. 9
(1)    Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are obligatia sa faca publici indicatorii statistici privind piata muncii, cu o periodicitate care va fi stabilita o data cu sistemul de indicatori prevazut la art. 6 alin. (1).
(2)    Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va pune la dispozitie Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei indicatorii statistici, rezultatele cercetarilor statistice speciale, analizele si studiile statistice.

ART. 10
(1)    Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca, in a caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora.
(2)    Furnizorii de servicii de ocupare acreditati au obligatia de a comunica lunar agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza isi au sediul date privind numarul somerilor mediati si incadrati in munca.

ART. 11
In vederea elaborarii strategiilor si politicilor, precum si pentru adoptarea unor masuri pe piata muncii, la nivel national, pe domenii de activitate, ramuri, sectoare economice sau zone, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei initiaza reglementari privind obligativitatea angajatorilor de a comunica informatiile necesare cu privire la forta de munca.

ART. 12
In sensul prezentei legi, Institutul National de Statistica are urmatoarele atributii:
a)    calculeaza indicatorii statistici prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a) - c);
b)    furnizeaza Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca datele privind forta de munca, rezultate din cercetarile statistice proprii;
c)    elaboreaza in colaborare cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sistemul de indicatori statistici ai pietei muncii si metodologia de calcul a acestora;
d)    avizeaza cercetarile statistice speciale realizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

SECTIUNEA a 3-a

Clasificarea ocupatiilor

ART. 13
Clasificarea ocupatiilor din Romania este sistemul de identificare, ierarhizare, codificare a ocupatiilor din economie, care se elaboreaza de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei in colaborare cu Institutul National de Statistica, cu alte ministere si institutii publice interesate si se aproba prin hotarare a Guvernului.

ART. 14
(1)    Modificarea continutului Clasificarii ocupatiilor din Romania se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si cu avizul Institutului National de Statistica.

(2)    Inscrierea de noi ocupatii in Clasificarea ocupatiilor din Romania se aproba, la solicitarea celor interesati sau in baza unor reglementari speciale, prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 15
Utilizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania este obligatorie la completarea documentelor oficiale.

SECTIUNEA a 4-a

Categorii de beneficiari

ART. 16
Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele in cautarea unui loc de munca, aflate in una dintre urmatoarele situatii:
a)    au devenit someri in sensul prevederilor art. 5 pct. IV lit. c);
b)    nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar;
c)    ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
d)    au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
e)    cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii;
f)    nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie.

ART. 17
(1) In vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj, somerii prevazuti la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot gasi in una dintre urmatoarele situatii:
a)    le-a incetat contractul individual de munca sau contractul de munca temporara din motive neimputabile lor;
b)    le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
c)    le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
d)    a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfacut contractul din motive neimputabile lor;
e)    le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
f)    au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii;
g)    au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca;
h)    le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
i)    *** Abrogata
j) reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;
k) le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile.
(2) Sunt asimilate somerilor persoanele aflate in situatiile prevazute la art. 16 lit. b), daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a)    sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
b)    sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
c)    sunt persoane care, inainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora