OUG 6 2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

Data: 17 martie 2011   Ora: 18:27

 In scopul crearii unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilitatilor actuale de dezvoltare economica a Romaniei si al stimularii mediului de afaceri, prin infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii,
avand in vedere efectele negative ale crizei economice in ceea ce priveste reducerea numarului de operatori activi pe piata, inasprirea conditiilor de creditare in general, cresterea dificultatilor si riscurilor pentru inceperea unei afaceri, in special pentru tinerii intreprinzatori,
pentru stimularea spiritului antreprenorial al tinerilor, pentru dezvoltarea de noi politici publice necesare relansarii economice, reducerii somajului si asigurarii unor conditii mai bune pentru participarea tinerilor la viata economica si sociala,
considerand ca situatia economica este una exceptionala si se impune luarea unor masuri urgente care sa vizeze intreprinzatorii tineri, in cadrul unui program social de interes public,
in conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) si (5) referitoare la protectia tinerilor si ale art. 135 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, referitoare la rolul statului in stimularea economiei,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
(1) In cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (A.I.P.P.I.M.M), se lanseaza Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, denumit in continuare programul.
(2) Prin program se acorda facilitati pentru microintreprinderile nou-infiintate, conduse de intreprinzatori tineri, care desfasoara pentru prima data activitate economica, prin intermediul unei societati cu raspundere limitata.

Art. 2

(1) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, intreprinzatorul tanar, beneficiar al programului, denumit in continuare intreprinzator debutant, este persoana fizica majora care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are capacitate juridica deplina de exercitiu, are varsta de pana la 35 de ani, impliniti cel mai tarziu in ziua inregistrarii cererii de inmatriculare a societatii cu raspundere limitata in registrul comertului;
b) anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar, asociat sau membru al organelor de conducere ale unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European;
c) infiinteaza pentru prima data o societate cu raspundere limitata in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgenta;
d) completeaza o declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale, ca indeplineste conditiile prevazute la lit. b), pe care o depune la registrul comertului odata cu cererea de inmatriculare a societatii.
(2) Daca la data inregistrarii cererii de inmatriculare a societatii cu raspundere limitata in registrul comertului conditia referitoare la varsta este indeplinita, aceasta se considera indeplinita pe intreaga perioada de acordare a facilitatilor.

Art. 3
(1) Pentru incadrarea in program, microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) este societate cu raspundere limitata care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgenta;
b) se incadreaza in categoria microintreprinderilor in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgenta;
c) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 intreprinzatori debutanti asociati. Conditiile pentru intreprinzatorul debutant trebuie indeplinite de fiecare dintre asociati, astfel cum se prevede la art. 2;
d) este administrata de asociatul unic, de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
e) are in obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev. 2). In cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societatii urmatoarele: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, precum si activitatile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.
(2) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii in registrul comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social.
(3) Prin derogare de la art. 36 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumirea unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr-o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime „societate cu raspundere limitata — debutant” sau abrevierea „S.R.L. – D.”.

Art. 4
In afara obligatiilor stabilite prin actele normative in vigoare, aplicabile oricarui operator economic, microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant are si urmatoarele obligatii specifice:
a) sa notifice in scris cu privire la infiintare oficiul teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie (O.T.I.M.M.C.) al A.I.P.P.I.M.M. in a carui raza de competenta isi are sediul social, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la inregistrare, in vederea luarii in evidenta;
b) sa angajeze cu contract de munca pe durata nedeterminata si sa mentina in activitate cel putin 2 salariati de la momentul obtinerii facilitatilor prevazute la art. 5 lit. a) si/sau
b) si/sau c) pana la pierderea calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant;
c) sa reinvesteasca anual cel putin 50% din profitul realizat in anul fiscal precedent;
d) sa depuna la A.I.P.P.I.M.M. situatiile financiare semestriale si anuale, cu dovada inregistrarii acestora la autoritatile competente, precum si un raport semestrial de progres.

Art. 5
Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant beneficiaza de urmatoarele facilitati:
a) acordarea de catre A.I.P.P.I.M.M. a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul in lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Alocatiile financiare nerambursabile se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
b) garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii — S.A
I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M., cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F.N.G.C.I.M.M., pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul in lei;
c) scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariati, angajati pe perioada nedeterminata. Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza castigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plateste contributia individuala de asigurari sociale.
Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acorda pentru veniturile salariale lunare care depasesc cuantumul castigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;
d) scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului pentru inregistrarea microintreprinderii;
e) consiliere, instruire si sprijin din partea O.T.I.M.M.C. al A.I.P.P.I.M.M. in a carui raza de competenta isi are sediul social.

Art. 6
(1) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se pierde, prin efectul legii:
a) la data de 31 decembrie a anului in care se implinesc 3 ani de la data inregistrarii;
b) la data la care oricare dintre autoritatile competente constata ca societatea nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 3 alin. (1);
c) la data la care activitatea microintreprinderii apartinand intreprinzatorului debutant a incetat voluntar sau cand a fost declansata procedura de insolventa;
d) la implinirea a 45 de zile lucratoare de la data scadentei unei obligatii fiscale neindeplinite;
e) la data depunerii situatiei financiare semestriale sau anuale, daca cifra de afaceri pe anul in curs a atins echivalentul in lei al sumei de 500.000 euro. La atingerea acestui prag, microintreprinderea are obligatia de a notifica in scris, cel mai tarziu pana la sfarsitul lunii urmatoare, oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social.
(2) In termen de cel mult 45 de zile lucratoare de la pierderea calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant, societatea comerciala respectiva are obligatia sa procedeze la schimbarea denumirii potrivit prevederilor art. 36 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7
(1) In situatia cesionarii partilor sociale de catre intreprinzatorul debutant, acordarea facilitatilor continua daca cesionarul indeplineste conditiile prevazute la art. 2 si depune declaratia pe propria raspundere la A.I.P.P.I.M.M. in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cesionarii. In caz contrar, facilitatile se considera necuvenite si se recupereaza conform procedurilor stabilite.
(2) In situatia in care microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant este supusa reorganizarii prin fuziune sau divizare, acordarea facilitatilor continua in aceleasi conditii, daca asociatul unic sau fiecare asociat al noii microintreprinderi indeplineste conditiile prevazute la art. 2 si persoana juridica rezultata indeplineste conditiile prevazute la art. 3, iar declaratiile necesare se depun la A.I.P.P.I.M.M., in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data inmatricularii in registrul comertului a noii persoane juridice. In caz contrar, facilitatile se considera necuvenite si se recupereaza.
(3) Facilitatile se recupereaza si in cazul in care cifra de afaceri insumata a persoanelor juridice rezultate in urma reorganizarii depaseste echivalentul in lei a 500.000 euro la data inregistrarii fuziunii sau divizarii.

Art. 8
(1) Prin legea bugetului de stat se vor aloca in fiecare an la dispozitia Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, pentru A.I.P.P.I.M.M., fondurile pentru alocatia financiara nerambursabila prevazuta la art. 5 lit. a).
(2) Masurile de natura ajutorului de stat prevazute prin prezenta ordonanta de urgenta fac parte dintr-o schema transparenta de minimis, care se va derula cu respectarea criteriilor stabilite de normele comunitare si de legislatia nationala in domeniu.

Art. 9
(1) Facilitatile acordate prin program se considera acordate necuvenit si se recupereaza potrivit legii in urmatoarele situatii:
a) cand calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant a fost pierduta in conditiile art. 6 lit. b) si c);
b) cand microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant nu a indeplinit una dintre obligatiile prevazute la art. 4 lit. b) si c);
c) cand intreprinzatorul debutant sau oricare dintre asociatii acestuia a savarsit, in scopul de a beneficia de facilitatile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, fapte penale pentru care a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva;
d) cand a fost executata garantia acordata potrivit art. 5 lit. b).
(2) Sumele care rezulta din recuperarea facilitatilor acordate prin program, cu exceptia sumelor rezultate din executarea garantiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., au regimul juridic de creante fiscale. Pentru recuperarea acestora se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Calculul sumelor datorate, cu exceptia cazului prevazut la alin. (1) lit. d), se efectueaza de catre A.I.P.P.I.M.M. in termen de 30 de zile de la data pierderii calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant.

Art. 10
(1) Inscrisurile intocmite de A.I.P.P.I.M.M. prin care se individualizeaza sumele de recuperat exprimate in moneda nationala constituie titluri de creanta si cuprind elementele actului administrativ fiscal prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Creantele individualizate in aceste titluri au regimul creantelor fiscale.
(2) In termen de 15 zile de la data intocmirii, titlul de creanta se comunica debitorului, care are obligatia de a efectua plata sumelor datorate in termen de 30 de zile de la data comunicarii titlului de creanta, in contul indicat in cuprinsul acestuia.
(3) Titlurile de creanta impreuna cu dovada comunicarii acestora se transmit organelor fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in vederea inscrierii debitului in evidente dupa expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanta necontestate sau dupa ramanerea definitiva a acestora in sistemul cailor administrative de atac ori dupa pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
(4) Titlurile de creanta se pot contesta la organul emitent, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Titlul de creanta constituie titlu executoriu la implinirea termenului de 30 de zile de la data scadentei.

Art. 11
Pentru neplata la scadenta a sumei inscrise in titlul executoriu, beneficiarii prevazuti la art. 5 datoreaza obligatii fiscale accesorii conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu ziua urmatoare datei si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Art. 12
Cuantumul obligatiilor fiscale accesorii se calculeaza de catre A.I.P.P.I.M.M. de la data scadentei si pana la data comunicarii catre organele fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit art. 10 alin. (3), iar organele fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor calcula obligatii fiscale accesorii de la data primirii titlurilor executorii si pana la data stingerii sumelor prevazute de acestea.

Art. 13
Stingerea creantelor principale si accesorii individualizate in titlurile de creanta prevazute la art. 10 alin. (2) si art. 11 se efectueaza potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre organele fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 14
(1) In cazul debitorilor pentru care se deschide procedura insolventei, inscrierea la masa credala pentru creantele prevazute la art. 10 alin. (2) si art. 11 netransmise Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in conditiile art. 10 alin. (3) se efectueaza de A.I.P.P.I.M.M.
(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), in cazul debitorilor pentru care se deschide procedura insolventei, inscrierea la masa credala pentru creantele prevazute la art. 10 alin. (2) si art. 11 transmise Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in conditiile art. 10 alin. (3) se efectueaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin organele sale subordonate.

Art. 15
Sumele incasate potrivit art. 14 constituie venituri ale bugetului de stat si se incaseaza intr-un cont de venituri bugetare distinct.

Art. 16
(1) In masura in care prevederile prezentei ordonante de urgenta nu dispun altfel, se aplica in mod corespunzator dispozitiile Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele ale Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) A.I.P.P.I.M.M. are obligatia de a monitoriza si a controla aplicarea prezentei ordonante de urgenta, precum si de a prezenta Guvernului un raport anual cu privire la desfasurarea si efectele programului, pana cel mai tarziu la data de 31 martie.

Art. 17
In termen de maximum 15 zile de la data intrarii in vigoare, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri va elabora si supune aprobarii Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora