Formular de raportare pentru programul SRL-D

Data: 18 martie 2011   Ora: 12:02

Descarca Formular de raportare.doc   

                                                                                                                                       Anexa 8

 

FORMULAR DE RAPORTARE[1]

PENTRU PROGRAMUL PENTRU STIMULAREA INFIINTARII SI DEZVOLTARII MICROINTREPRINDERILOR DE CATRE INTREPRINZATORII TINERI

 

 (Se completeaza toate rubricile in limba romana, prin tehnoredactare )

 

Perioada pentru raportare:       anul  .............

 

Datele de identificare a operatorului economic : 

Denumirea operatorului economic……………………………….…………..…………..………………

Adresa…….…………………………………………………………………………..…………………….

Telefon:…….……………………… Fax:………………… E-mail………………...…..Cod postal……..

Data inregistrarii operatorului economic ……………………………………….…...…………………….

Numarul de inmatriculare in Registrul comertului (dupa caz)………………………..…… ……………...

Codul unic de inregistrare ................………………………………………………………… ……….......

Am accesat programul in anul .......

Contractul de finantare numarul .......din.......

 

Criterii obligatorii care au/nu fost realizate

Da

Nu

Operatorul economic se incadreaza in categoria microintreprinderilor in conditiile legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

Operatorul economic este reprezentat de un asociat unic sau de cel mult 5 intreprinzatori debutanti asociati

 

 

Microintreprinderea are in obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare, altele decat cele considerate neeligibile din ghid

 

 

Microintreprinderea a creat un numar de minim 2 angajati cu contract de munca pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, acelasi numar de angajati ca si in planul de afaceri realizat

 

 

Operatorul economic a depus conform OUG nr.6 din 9.02.2011 situatiile financiare semestriale si anuale

 

 

Operatorul economic a mentinut sediul social si implementarea proiectului in mediul urban/rural

 

 

Codurile CAEN aferente proiectului au fost mentinute in certificatul de inmatriculare pe perioada derularii proiectului

 

 

Operatorul economic mentine in proprietatea sa activele corporale si/sau necorporale achizitionate pe program, pe o perioada de cel putin 3 ani de la finalizarea investitiei

 

 

 

Date de raportare:

- Cifra de afaceri……………..………………….....................lei;

- Cresterea cifrei de afaceri fata de anul anterior……………......%;

- Profitul brut  ……………......………………………...............lei ;

- Cresterea profitul brut fata de anul anterior………….…….......%;

- Numarul mediu anual de personal……………...………........ .;

- Cresterea numarul mediu anual fata de anul anterior……….....%.

- Numar contracte incheiate ………………………………….......;

- Cresterea numar contracte incheiate fata de anul anterior……..%;

 

   Subsemnatul/Subsemnata ……….............……….., identificat/identificata cu actul de identitate seria .........., nr. ...…........, eliberat de ....……......…….. la data de .................., cu domiciliul in localitatea .................……………., str. .....……………………………........ nr. ........... bl. ......., sc. ........., ap. ........., sectorul/judetul ............…….…………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic,  declar pe propria raspundere ca toate informatiile furnizate si consemnate in prezentul formular sunt corecte si complete.

Reprezentantul legal /imputernicitul operatorului economic[2]                                                                        

 

Numele...........................................................                                       Stampila

Functia:………………………………..........

Semnatura ......................................................  

Data semnarii:……………………........……

 

 

[1]  Se completeaza pentru urmatorii 3 ani bugetari incepand cu anul 2012

[2]  Cererile si toate celelalte documente vor fi semnate de aceeasi persoana(reprezentant legal sau imputernicit)

 

Descarca Formular de raportare.doc   

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora