Cerere tip de acord de principiu pentru finantare

Data: 18 martie 2011   Ora: 11:53

Descarca Cerere tip de acord de principiu pentru finantare.doc

                                                                                                                                    Anexa nr. 6

CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANTARE

(Se completeaza toate rubricile in limba româna, prin tehnoredactare.)

 

Subsemnatul/a/Subscrisa:

Denumirea societatii comerciale SC........................................................................................-D

Adresa........................................................................................................................................

Telefon......................................, Fax.................................., E-mail..........................................

Data inregistrarii societatii comerciale......................................................................................

Numarul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului....................................................

Codul fiscal........................................................................

Codul unic de inregistrare.................................................

Cont................................................................, deschis la banca...............................................,

solicit acordarea AFN ............. lei............, reprezentând .............% (maximum 50%) din valoarea totala a proiectului....................... lei din care credit ......... lei si / sau aport propriu........ lei

 

Cod CAEN aferent activitatii principale ...................................

Cod CAEN aferent proiectului ..................................................

Locatia implementarii proiectului(adresa, telefon, fax): .....................................................

Persoana de contact: .........................., telefon ..........................

 

 

Reprezentantul legal/imputernicitul operatorului economic

Numele....................................................

Functia.....................................................

Semnatura................................................                                              Data semnarii...........................................

                                                           Stampila

NOTA!

     Reprezentantii OTIMMC pot discuta cu solicitantii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis sa completeze cererea in locul acestora.

    In cadrul Programului vor fi acceptate numai cererile-tip de acord de principiu pentru finantare care sunt completate in mod corect, orice modificare a continutului acesteia fata de varianta transmisa si publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, atragând dupa sine respingerea de la finantare.

 

    Declar pe propria raspundere ca activitatile pentru care solicit finantarea prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finantare de minimis in anul bugetar in curs si ca voi raporta anual, pe o perioada de 3 ani, catre UMCR din cadrul OTIMMC efectele participarii la Program, conform prevederilor din ghidul solicitantului.

    Declar pe propria raspundere ca toate informatiile furnizate si consemnate in prezenta cerere sunt corecte si complete si inteleg ca orice omisiune sau incorectitudine in prezentarea informatiilor in scopul de a obtine avantaje pecuniare este pedepsita conform legii.

 

 

    Semnatura autorizata si stampila solicitantului                       Stampila

    Numele ..........................................

    Semnatura .......................................

    Data semnarii ...................................

 

Descarca Cerere tip de acord de principiu pentru finantare.doc

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora