Sectiunea a 4-a Dispozitii proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2012

Data: 30 ianuarie 2012   Ora: 11:10

Art.11. - (1) Pentru anul 2012, finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care intrunesc criteriile de eligibilitate pentru finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene,

Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe/instrumente/facilitati postaderare, care functioneaza pe principiul rambursarii integrale sau partiale a cheltuielilor catre beneficiari, se asigura de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite, de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, de la bugetele unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, in cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finantati din aceste bugete, carora le revine si obligatia corelativa a recuperarii sumelor utilizate cu incalcarea dispozitiilor legale in vigoare.

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pot asigura prin bugetele proprii finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai caror beneficiari sunt institutii publice, aflate in coordonare sau subordonare, finantate integral sau partial din venituri proprii, in conditiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finantare.

(3) Ordonatorii de credite finantati integral sau partial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finantat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinantarea publica pentru proiectele/propunerile de proiecte in conditiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexa la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finantare.

(4) In cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania si ale caror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea si obtinerea de prefinantari/avansuri, finantarea cheltuielilor prevazute la alin.(1) se asigura in limita necesarului ramas neacoperit de prefinantarile/avansurile primite.

(5) Fondurile aferente cheltuielilor prevazute la alin.(1), (2) si (3) sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli potrivit destinatiei acestora, pe baza fisei de fundamentare a proiectului propus la finantare/finantat, avizata de principiu, din punct de vedere a eligibilitatii activitatilor, de catre autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului /facilitatii.

(6) Fac exceptie de la prevederile alin.(5) privind obtinerea avizului de principiu al autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii:

a) proiectele/propunerile de proiecte care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania;

b) proiectele/propunerile de proiecte ai caror beneficiari nu sunt finantati integral de la bugetul de stat;

c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai caror beneficiari sunt prevazute reguli specifice privind avizarea, in legislatia privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile postaderare.

(7) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite prevazuti la alin.(1) sa efectueze in cursul intregului an redistribuiri de fonduri intre si in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, astfel incat sa asigure implementarea corespunzatoare a acestora, precum si sa introduca anexe la bugetul lor cu proiecte noi si sa modifice Programul de investitii publice, dupa caz, respectand conditiile prevazute la alin.(5). Aceste modificari vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice.

(8) Redistribuirile prevazute la alin.(7) pot fi efectuate, dupa caz, prin derogare de la prevederile art.6 lit.g) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare, nr.69/2010.

(9) Pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare a proiectelor prevazute la alin.(1), unitatile administrativ-teritoriale pot contracta finantari rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.

(10) In bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/instrumentelor/facilitatilor sunt cuprinse, dupa caz, sumele reprezentand „Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare”, „Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare”, precum si „Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN”.

Art.12. - (1) Pentru cota-parte din platile efectuate aferente cheltuielilor prevazute la art.11 alin.(1), eligibila a fi rambursata din programe aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricola si de Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilitati postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autoritatii de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilitatii in maximum 3 luni de la efectuarea platii in conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile contractului/deciziei/ ordinului de finantare.

(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare reprezentand contributia Comisiei Europene si/sau a altor donatori externi, la proiectele prevazute la art.11 alin.(1), se fac venit la bugetele din care au fost finantate proiectele respective si se vireaza la aceste bugete conform prevederilor legale comunitare si nationale care reglementeaza fiecare domeniu care intra in sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de catre autoritatile de management/gestiune, Autoritatea de Certificare si Plata sau de catre alte autoritati nationale abilitate in acest sens in cadrul unor programe/facilitati sau instrumente postaderare, dupa caz.

(3) Beneficiarii finantati integral din bugetul de stat care implementeaza proiecte finantate in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania, vireaza cu celeritate in contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor respective.

(4) Sumele aferente proiectelor prevazute la art.11 alin.(1) ramase neutilizate in cadrul bugetelor locale la finele exercitiului bugetar se reflecta in excedentul bugetului local si vor fi utilizate in anul urmator cu aceeasi destinatie pentru care acestea au fost initial prevazute, pana la finalizarea proiectelor respective.

(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia de a deschide si repartiza creditele bugetare aferente implementarii proiectelor ai caror beneficiari sunt institutiile publice din subordine finantate integral din bugetul local, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data incasarii sumelor transferate de autoritatile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii, de Autoritatea de certificare si plata, de Comisia Europeana sau de alti donatori externi, pe baza solicitarii de finantare transmisa de institutia beneficiara de proiect.

Art.13. – (1) In scopul implementarii programelor si proiectelor de cooperare teritoriala europeana, se autorizeaza ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate management/autoritate comuna de management/autoritate nationala/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritoriala europeana sa aprobe prin ordin norme specifice pentru finantarea si organizarea actiunilor specifice pe teritoriul altor state.

(2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigura de catre ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizeaza in conformitate cu procedurile de lucru ale autoritatilor de management/autoritatilor comune de management/autoritatilor nationale.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora