Sectiunea a 2-a Dispozitii referitoare la bugetele locale pe anul 2012

Data: 30 ianuarie 2012   Ora: 10:59

Art.4. – Din taxa pe valoarea adaugata se aloca 13.469,9 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:

a) 2.021,3 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, potrivit anexei nr.4;

b) 8.976,3 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, potrivit anexei nr.5;

c) 368,3 milioane lei destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, prevazute in anexa nr.6, a caror repartizare, pe unitati administrativ-teritoriale, se face in functie de lungimea si starea tehnica a acestora, prin hotarare, de catre consiliul judetean, dupa consultarea primarilor;

d) 1.754,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, prevazute in anexa nr.7, care se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art.33 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) 350,0 milioane lei pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, care se vor repartiza pe judete si proiecte eligibile prin hotarare a Guvernului, potrivit Ordonantei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.71/2007, cu modificarile ulterioare.

Art.5. – (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, prevazute la art.4 lit.a), sunt destinate:

a) finantarii sistemului de protectie a copilului si centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap;

b) finantarii drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore;

c) finantarii drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I - IV din invatamantul de stat si confesional;

d) finantarii cheltuielilor privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli, pentru elevii din clasele I - VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat;

e) finantarii invatamantului special si centrelor judetene de resurse si asistenta educationala;

f) finantarii institutiilor de cultura descentralizate incepand cu anul 2002;

g) platii contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara;

h) finantarii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judetene;

i) platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant special si din centrele de resurse si asistenta educationala, in cuantumul prevazut pentru anul 2012 prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare;

(2) Finantarea serviciilor sociale prevazute la alin.(1) lit.a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin hotarare a Guvernului.

(3) In situatiile in care produsele lactate si de panificatie, mierea de albine, precum si fructele, se contracteaza si de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, consiliul judetean va repartiza sume cu aceasta destinatie unitatilor administrativ-teritoriale respective, in functie de numarul beneficiarilor si valoarea produselor distribuite.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, prevazute la art.4 lit.b), sunt destinate :

a) finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevazute la art.104, alin.(2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011;

b) platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant special si din centrele de resurse si asistenta educationala, in cuantumul prevazut pentru anul 2012 prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate in baza prevederilor art.42 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) finantarii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;

e) finantarii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

f) finantarii cheltuielilor creselor;

g) finantarii cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor si municipiului Bucuresti, respectiv pentru: sistemul de protectie a copilului, centrele de asistenta sociala a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional, implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, invatamantul special si centrele de resurse si asistenta educationala, institutiile de cultura descentralizate, incepand cu anul 2002, si plata contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult.

(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata prevazute la alin.(4) pe comune, orase, municipii, sectoare si municipiul Bucuresti, dupa caz, se face prin decizie a directorului directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa consultarea consiliului judetean si a primarilor, iar pentru finantarea unitatilor de invatamant cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratului scolar, in functie de numarul de elevi/prescolari si standardele de cost aferente si de numarul de beneficiari ai serviciilor respective.

(6) Pentru finantarea cheltuielilor prevazute la alin.(1) si (4), autoritatile administratiei publice locale aloca pe langa sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si sume din bugetele locale ale acestora.

(7) Plata sumelor prevazute la alin.(1) lit. i) si la alin.(4) lit. b) se efectueaza in anul 2012 in mod esalonat, in transe trimestriale egale.

(8) Numarul maxim de posturi finantate pentru personalul neclerical din unitatile de cult este prevazut in anexa nr.8.

Art.6.- (1) In anul 2012 ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor finanta cu prioritate acele lucrari de investitii/activitati noi sau in continuare, aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile.

(2) Se interzice finantarea lucrarilor de investitii noi daca nu sunt asigurate surse de finantare a lucrarilor de investitii/activitati in continuare, astfel incat sa se respecte graficele de executie/termenele de punere in functiune, sau datele de finalizare a proiectelor aflate in implementare. Se interzice finantarea obiectivelor de investitii noi daca in portofoliul ordonatorilor de credite ai bugetelor locale exista obiective de investitii/proiecte in derulare al caror termen de punere in functiune/termen de implementare stabilit prin contractul/decizia/ordinul de finantare este depasit, pana la finalizarea acestora. Exceptie fac lucrarile de investitii colaterale, care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrari legate teritorial si functional de o anumita investitie directa, necesare punerii in functionare si exploatarii investitiei directe realizata ca urmare a implementarii unor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile.

Art.7. – Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2012 sunt prevazute in anexa nr.9.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora