CAPITOLUL IV Contractul de parteneriat public-privat

Data: 24 ianuarie 2011   Ora: 16:09

   Art. 27. - Contractul de proiect de parteneriat public-privat se incheie intre partenerul public si investitorul privat, selectat cu respectarea procedurii prevazute la art. 18 si avand in vedere:

   a) tipul de activitati convenite potrivit prevederilor art. 6;

   b) stabilirea concreta, in functie de tipul de activitati, a obligatiilor partilor in cadrul proiectului de parteneriat public-privat;

   c) valoarea negociata a investitiei care face obiectul contractului de proiect de parteneriat public-privat;

   d) perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat si termenul de finalizare a acestuia;

   e) definirea calendarului de derulare a contractului de parteneriat public-privat, care stabileste termenele de: elaborare a studiului de fezabilitate, realizare a proiectului de executie, derulare a finantarii, realizare a obiectivului public, intretinere/administrare/operare a obiectivului pana la finalizarea contractului de parteneriat public-privat, predare a obiectivului catre partenerul public;

   f) cotele de participare la proiectul de parteneriat public-privat care stau la baza proportiilor de participare la compania de proiect si lista bunurilor de natura patrimoniului public sau privat pe care le aduc partenerii;

   g) repartizarea riscurilor dintre partenerul public si partenerul privat pe toata perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat;

   h) criteriile de performanta cu privire la indeplinirea obiectivelor contractului de parteneriat public-privat;

   i) clauzele de retragere din proiect;

   j) penalitatile pentru situatia cand nu se indeplinesc obiectivele stabilite in contract.

 

 SECTIUNEA 1
Principii si reguli generale de atribuire a contractului de parteneriat public-privat

   Art. 28. -(1) Partenerul public continua negocierile cu investitorii selectati, cu respectarea dispozitiilor art. 18 lit. j)-l). In urma acestor negocieri, partenerul public emite o decizie cuprinzand lista investitorilor selectati, ierarhizati conform criteriilor stabilite prin normele proprii elaborate in baza prevederilor prezentei legi.

   (2) Orice investitor interesat are posibilitatea de a contesta, la partenerul public sau in instanta, decizia privind desemnarea partenerului privat si orice alte decizii luate de acesta pe perioada derularii procedurii de atribuire, cu obligarea acestuia la depunerea unei garantii de 2% din valoarea estimata. Partenerul public este obligat sa dea raspuns la contestatii in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data depunerii contestatiei, dupa care procedura se va continua. Solutia data de instanta devine obligatorie la data pronuntarii unei hotarari judecatoresti definitive si executorii.

   (3) In cazul in care negocierile cu primul clasat nu pot conduce la incheierea unui contract de proiect de parteneriat public-privat, partenerul public incepe negocierile, pe rand, cu urmatorii investitori selectati, in ordinea ierarhica a selectiei, pana la obtinerea unui rezultat favorabil.

   (4) In cazul nefinalizarii unui contract de proiect de parteneriat public-privat cu niciunul dintre investitorii selectionati, partenerul public are dreptul la reluarea intregii proceduri. Dupa caz, inainte de reluarea procedurii, partenerul public poate sa refaca sau sa completeze studiul de fundamentare/prefezabilitate si/sau sa schimbe unele date din documentul atasat.

   (5) Procedura de negociere se deruleaza chiar daca se depune o singura oferta, cu conditia ca aceasta, impreuna cu documentele anexate de catre investitorul privat interesat, sa respecte cerintele minime impuse de anuntul de intentie si documentul atasat, elaborate de partenerul public.

   (6) In conditiile in care partile au decis continuarea proiectului de parteneriat public-privat, acestea procedeaza la pregatirea si negocierea termenilor si a clauzelor contractului de proiect de parteneriat public-privat.

   (7) Conditiile de infiintare a companiei de proiect se includ in continutul contractului de proiect de parteneriat public-privat.

 

 SECTIUNEA a 2-a
Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat

   Art. 29. - Contractul de proiect de parteneriat public-privat in forma negociata este supus, dupa caz, aprobarii Guvernului sau autoritatii publice, in calitate de titulari ai dreptului de administrare a bunului care face obiectul parteneriatului public-privat. Forma finala astfel aprobata nu poate fi modificata prin acordul partilor decat printr-un act de cel putin nivelul celui prin care s-a aprobat contractul.

   Art. 30. -(1) La finalizarea contractului de parteneriat public-privat, compania de proiect transfera, cu titlu gratuit, bunul public realizat prin contractul de parteneriat public-privat catre partenerul public, in buna stare, exploatabil si liber de orice sarcina sau obligatie. Conditiile tehnice de transfer sunt definite in contractul de parteneriat public-privat. In cazul bunurilor imobile, transferul dreptului de proprietate, sub sanctiunea nulitatii absolute, se va face cu respectarea dispozitiilor imperative ale legii privind transferul dreptului de proprietate a bunurilor imobile sau ale dezmembramintelor acestuia.

   (2) Proprietatile rezultate prin implementarea proiectului public-privat si terenurile ocupate de proiect, in afara bunurilor proprietate publica, si care nu pot fi instrainate sau grevate pot fi ipotecate, gajate si pot constitui garantii pentru finantatorul proiectului public-privat, pe perioada de validitate a contractului.

   Art. 31. - Perioada de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat se stabileste in baza ofertei finale depuse de investitorul selectat si a negocierilor finale care au in vedere o analiza economico-financiara reala si riguroasa a proiectului, bazata pe criterii economice si in conformitate cu legislatia in vigoare.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora