CAPITOLUL III Conditii de initiere si incetare a proiectului de parteneriat public-privat

Data: 24 ianuarie 2011   Ora: 16:06

SECTIUNEA 1
Conditii de initiere a proiectului de parteneriat public-privat

   Art. 23. -(1) Initierea unui proiect de parteneriat public-privat apartine partenerului public.

   (2) Pentru initierea unui proiect de parteneriat public-privat, initiatorul intocmeste un studiu de fundamentare si prefezabilitate.

   (3) Costurile generate de realizarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare cad in sarcina initiatorului.

   Art. 24. -(1) Partenerul public este obligat sa publice in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) si, in cazul in care valoarea proiectului depaseste 5 milioane euro, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, anuntul de intentie a unui proiect de parteneriat public-privat.

   (2) SEAP pune la dispozitia partenerului public, prin asigurarea unui nou flux de informatii specializat, suportul tehnic necesar asigurarii transparentei procedurii complete de stabilire a partenerului privat, incluzand anuntul de intentie, etapa de selectie, etapa de negociere si atribuirea contractului de parteneriat public-privat.

 

SECTIUNEA a 2-a
Conditii de incetare a proiectului de parteneriat public-privat

   Art. 25. -(1) Parteneriatul public-privat inceteaza:

   a) in cazul expirarii termenului contractului incheiat intre partenerul public si partenerul privat;

   b) in baza acordului dintre partenerul public si partenerul privat;

   c) in alte cazuri prevazute de lege sau de contract.

   (2) In cazul incetarii contractului de parteneriat public-privat prin expirarea termenului, investitorul privat este obligat sa restituie partenerului public bunurile publice si bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat, in mod gratuit si libere de orice sarcini, conform prevederilor prezentei legi.

   (3) In cazul incetarii contractului de parteneriat public-privat, investitorul privat este obligat sa asigure continuitatea activitatii sau prestarii serviciilor, in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acestora de catre partenerul public sau de catre noul investitor privat, in conditiile art. 26.

   (4) In cazul in care partenerul privat sesizeaza existenta unor cauze sau iminenta producerii unor evenimente de natura sa conduca la imposibilitatea realizarii activitatii sau prestarii serviciului de interes public, acesta notifica in termen de maximum 48 de ore acest fapt partenerului public, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii sau a serviciului.

   (5) In cazul in care partenerul privat se retrage unilateral din contractul de parteneriat public-privat, investitia consumata pana la acel moment ramane ca participare la realizarea proiectului respectiv, compania de proiect si partenerul public neavand nicio obligatie de returnare a valorii investitiei respective catre partenerul privat.

   Art. 26. - Pana la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii de dizolvare a companiei de proiect, la incetarea contractului de parteneriat public-privat, partile contractului de parteneriat public-privat sunt tinute de respectarea obligatiilor ce le revin potrivit legii si/sau contractului. 

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora