CAPITOLUL II Reguli aplicabile pentru incheierea contractului de parteneriat public-privat

Data: 24 ianuarie 2011   Ora: 15:57

 SECTIUNEA 1
Reguli generale

   Art. 13. - La incheierea contractului, partenerul public si investitorul privat interesat sa participe la proiectul de parteneriat public-privat au obligatia de a respecta principiile prevazute la art. 3.

   Art. 14. - (1) Etapele care conduc la incheierea unui contract de parteneriat public-privat sunt:

   a) initierea proiectului de parteneriat public-privat prin publicarea anuntului de intentie de catre partenerul public;

   b) analiza si selectia preliminara a unor investitori privati, premergatoare incheierii acordului de proiect care este in sarcina partenerului public;

   c) negocierea este etapa prin care autoritatea publica deruleaza consultari cu investitorii privati selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv valoarea investitiei, perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, cu investitorii selectati;

   d) incheierea contractului de parteneriat public-privat.

   (2) Ulterior incheierii contractului de parteneriat public-privat sunt demarate procedurile legale pentru constituirea companiei de proiect ca societate comerciala rezidenta in Romania in vederea realizarii obiectivelor contractului de parteneriat public-privat.

   Art. 15. - Elementele de baza ale unui proiect de parteneriat public-privat sunt, dupa caz:

   a) initierea;

   b) finantarea;

   c) proiectarea;

   d) construirea/realizarea;

   e) reabilitarea/modernizarea;

   f) intretinerea, managementul/operarea;

   g) derularea de operatiuni comerciale;

   h) transferul proiectului catre partenerul public la finalizarea acestuia.

   Art. 16. - Regulile generale obligatorii care se iau in considerare pe tot parcursul etapelor de initiere, negociere si finalizare a unui contract de parteneriat public-privat sunt:

   a) in cazul unui proiect de parteneriat public-privat, partenerii colaboreaza in mod obligatoriu in baza unor raporturi contractuale;

   b) diviziunea responsabilitatilor, a valorii de finantare si a riscurilor sunt convenite prin contract;

   c) pe parcursul derularii unui contract de parteneriat-public privat, drepturile si obligatiile corelative ale partenerilor nu pot fi cesionate;

   d) bunurile ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat pot fi considerate nonactive, conform reglementarilor contabile, nationale si europene in vigoare, in functie de modalitatea de repartitie a riscurilor in cadrul proiectului;

   e) prevederile lit. d) se aplica corespunzator si fluxurilor de numerar ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat;

   f) pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, activele implicate in proiect sunt clasificate ca nonactive si nu vor fi inregistrate in situatia financiara trimestriala si anuala a partenerului public implicat;

   g) pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, activele enuntate la lit. f) vor fi inregistrate in balanta de verificare si situatia financiara anuala ale companiei de proiect, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (2) si art. 35.

   Art. 17. - Un contract de parteneriat public-privat se refera la realizarea unui singur proiect de parteneriat public-privat, cu realizarea tuturor elementelor din cadrul acestuia.

 

 SECTIUNEA a 2-a
Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat

   Art. 18. - Procesul de atribuire a proiectului public-privat, analiza si selectia preliminara a investitorilor privati, incheierea acordului de proiect, negocierea si incheierea contractului de parteneriat public-privat se deruleaza dupa cum urmeaza:

   a) definirea si aprobarea de catre partenerul public a oportunitatii de demarare a proiectului de parteneriat public-privat;

   b) elaborarea si aprobarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare de catre partenerul public;

   c) elaborarea de catre partenerul public a documentului atasat la anuntul de intentie;

   d) constituirea comisiei de evaluare a scrisorilor de intentie de catre partenerul public si numirea acesteia prin ordin, decizie sau dispozitie, dupa caz;

   e) elaborarea si aprobarea criteriilor de evaluare, a grilelor de punctaj si a modului de tratare a scrisorilor de intentie intarziate sau primite nesigilate si aprobarea acestora prin ordin, decizie sau dispozitie, emise de catre partenerul public;

   f) elaborarea si aprobarea criteriilor de negociere cu investitorii privati selectati, semnatari ai acordului de proiect, in vederea selectarii partenerului privat cu care se va incheia contractul de parteneriat public-privat;

   g) publicarea anuntului de intentie;

   h) distribuirea, fara plata, a documentului atasat la anuntul de intentie;

   i) primirea si inregistrarea plicurilor ce contin scrisorile de intentie elaborate de investitorii privati interesati;

   j) convocarea comisiei de evaluare si deschiderea plicurilor continand scrisorile de intentie in prezenta tuturor membrilor comisiei;

   k) evaluarea scrisorilor de intentie si a documentelor anexate la acestea;

   l) intocmirea raportului de evaluare de catre comisia de evaluare si prezentarea acestuia partenerului public spre aprobare;

   m) invitarea investitorilor privati selectati la negocierea si semnarea acordului de proiect;

   n) constituirea de catre partenerul public a comisiei de negociere cu investitorii privati selectati, semnatari ai acordului de proiect si numirea acesteia prin ordin, decizie sau dispozitie, dupa caz;

   o) aplicarea criteriilor de negociere cu investitorii privati selectati, semnatari ai acordului de proiect, in vederea selectarii partenerului privat cu care se va incheia contractul de parteneriat public-privat;

   p) desfasurarea negocierilor pentru selectarea partenerului privat cu care se va incheia contractul de parteneriat public-privat;

   q) prezentarea ofertei finale, rezultate in urma negocierilor desfasurate conform lit. o), a partenerului privat selectat;

   r) incheierea contractului de parteneriat public-privat cu partenerul privat selectat si publicarea acestuia.

   Art. 19. - Partenerul privat selectat potrivit art. 18 lit. p) are obligatia de a include in oferta finala lista cuprinzand persoanele care au calitatea de intreprinderi afiliate acestuia si, de asemenea, are obligatia de a actualiza aceasta lista in mod permanent, pana la finalizarea contractului de parteneriat public-privat.

  Art. 20. - Partenerul public va elabora si aproba normele proprii pentru infiintarea comisiilor, elaborarea criteriilor si derularea etapelor de definire a proiectului public-privat si de selectie a investitorilor privati. Normele respective au la baza reglementarile prezentei legi si ale actelor normative in domeniu, elaborate de institutiile competente.

 

SECTIUNEA a 3-a
Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat si de selectie a investitorilor privati

   Art. 21. - Distribuirea, fara plata, a documentului atasat se va face de catre partenerul public, in termen de maximum 4 zile lucratoare de la data aparitiei anuntului de intentie.

   Art. 22. - Termenele dintre etapele de definire a proiectului de parteneriat public-privat pana la data semnarii contractului nu pot fi mai mici de:

   a) 22 zile lucratoare de la data publicarii anuntului de intentie si pana la primirea si inregistrarea plicurilor ce contin scrisorile de intentie elaborate de investitorii privati interesati;

   b) 5 zile lucratoare de la data primirii si inregistrarii documentelor de oferta elaborate de investitori privati interesati, pana la convocarea comisiei de evaluare si deschiderea plicurilor continand scrisorile de intentie si evaluarea scrisorilor de intentie si a documentelor anexate la acestea;

   c) 5 zile lucratoare de la data evaluarii scrisorilor de intentie si a documentelor anexate la acestea, pana la intocmirea raportului de evaluare, adjudecare si prezentarea acestuia partenerului public spre aprobare;

   d) doua zile lucratoare de la data intocmirii raportului de evaluare aprobat, pana la invitarea investitorilor privati selectati la negocierea si semnarea acordului de proiect;

   e) 5 zile lucratoare de negocieri cu investitorii privati cu care s-au incheiat acorduri de proiect, in vederea selectarii partenerului privat cu care se va incheia contractul de parteneriat public-privat;

   f) 8 zile lucratoare de la data incheierii negocierilor prevazute la lit. e), pana la depunerea ofertei finale de catre partenerul privat selectat;

   g) 3 zile lucratoare pentru perfectarea si semnarea contractului de parteneriat public-privat. 

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora