CAPITOLUL I Dispozitii generale

Data: 24 ianuarie 2011   Ora: 15:47

   SECTIUNEA 1
Scop. Principii 

 Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat ce are ca obiectiv public proiectarea, finantarea, constructia, reabilitarea, modernizarea, operarea, intretinerea, dezvoltarea si transferul unui bun sau serviciu public, dupa caz.

   Art. 2. - Scopul prezentei legi il constituie reglementarea initierii si realizarii de proiecte de parteneriat public-privat pentru lucrari publice in diverse sectoare de activitate, cu finantari private.

   Art. 3. -(1) Principiile de baza ale parteneriatului public-privat sunt:

   a) nediscriminarea - asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de nationalitate, sa poata participa la procedura de incheiere a contractului de parteneriat public-privat si sa aiba sansa de a deveni contractant;

   b) tratamentul egal - stabilirea si aplicarea oricand pe parcursul procedurii de incheiere a contractului de parteneriat public-privat de reguli, cerinte, criterii identice pentru toti operatorii economici, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a participa la procedura de atribuire si de a deveni contractant;

   c) transparenta - aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurilor de incheiere a contractului de parteneriat public-privat;

   d) proportionalitatea - asigurarea corelatiei juste intre scopul urmarit de partenerul public, obiectul contractului de parteneriat public-privat si cerintele solicitate, in sensul existentei echilibrului intre obiectivul urmarit a se realiza prin contractul de parteneriat public-privat si cerintele reale, intre cerintele reale si conditiile impuse investitorului privat, precum si intre criteriile de selectie si clauzele contractuale;

   e) eficienta utilizarii fondurilor - aplicarea procedurilor de incheiere a contractelor de parteneriat public-privat si utilizarea de criterii trebuie sa reflecte avantajele de natura economica ale ofertelor in vederea obtinerii rezultatului urmarit, luand in considerare si efectele concrete preconizate a se obtine in domeniul social si in cel al protectiei mediului si promovarii dezvoltarii durabile;

   f) asumarea raspunderii - determinarea clara a sarcinilor, responsabilitatilor partilor implicate in procesul de incheiere a contractelor de parteneriat public-privat, urmarindu-se asigurarea profesionalismului, impartialitatii, independentei deciziilor adoptate pe parcursul derularii acestui proces.

   (2) Proiectul de parteneriat public-privat are in vedere urmatoarele:

   a) cooperarea dintre partenerul public si partenerul privat;

   b) modul de finantare a proiectului de parteneriat public-privat este privat;

   c) in cazul unui proiect public-privat, rolul partenerilor este de a finanta si de a pune in aplicare obiectivele de interes public, precum si de a respecta prevederile contractului de parteneriat public-privat;

   d) alocarea riscurilor unui proiect de parteneriat public-privat se face in mod proportional si echitabil intre partenerul public si cel privat.

 

SECTIUNEA a 2-a
Definitii

   Art. 4. - In sensul prezentei legi, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

   a) bun public - bunul care apartine domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, sau un bun ce apartine domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 4 din Legea nr. 213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

   b) lucrare publica - investitia care se finanteaza din fonduri private in vederea realizarii unui bun sau serviciu public;

   c) serviciu public - totalitatea actiunilor si activitatilor prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general sau local ale colectivitatilor;

   d) proiect public-privat - proiectul care se realizeaza in intregime sau partial cu resurse financiare proprii sau atrase de catre investitor, pe baza unui model de parteneriat public-privat, in urma caruia va rezulta un bun sau un serviciu public;

   e) investitor privat - orice persoana juridica sau asociere de persoane juridice, romana sau straina, care este dispusa sa asigure finantarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui proiect de parteneriat public-privat, prevazute la art. 1;

   f) companie de proiect - societatea comerciala rezidenta in Romania, avand ca asociati sau actionari atat partenerul public, cat si pe cel privat, care sunt reprezentati in mod proportional in functie de participarea la proiectul de parteneriat public-privat, partenerul public participand cu aport in natura;

   g) contract de parteneriat public-privat sau contract de proiect - actul juridic care stipuleaza drepturile si obligatiile partenerului public si ale investitorului pentru intreaga perioada de functionare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele proiectului de parteneriat public-privat, pe o durata determinata;

   h) autoritate publica centrala - Guvernul Romaniei, reprezentat de unul sau mai multe ministere sau autoritati ori institutii publice, responsabile pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes public general;

   i) autoritate publica locala - organismul de decizie publica constituit si functionand, dupa caz, la nivelul judetului, municipiului, orasului sau comunei, responsabil pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes local;

   j) autoritate publica - orice autoritate publica centrala sau autoritate publica locala, asa cum au fost definite in prezenta lege;

   k) acord de proiect - actul juridic, premergator contractului de parteneriat public-privat sau contractului de proiect, incheiat intre partenerul public si investitor in vederea pregatirii contractului de parteneriat public-privat;

   l) anunt de intentie pentru parteneriat public-privat - documentul formal publicat de partenerul public in vederea demararii unei proceduri de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat, in conformitate cu prevederile prezentei legi privind contractele de parteneriat public-privat;

   m) document atasat anuntului de intentie sau document atasat - documentul intocmit de partenerul public pentru a comunica tuturor investitorilor interesati descrierea proiectului avut in vedere, descrierea serviciilor necesare, programul de implementare a proiectului, cerintele de capacitate si criteriile de selectie a investitorilor, precum si modalitatea de selectie a investitorilor interesati;

   n) finantatorul proiectului public-privat - persoana fizica sau juridica care pune la dispozitia companiei de proiect mijloacele financiare necesare participarii acestora la realizarea proiectului public-privat;

   o) nonactive - active inregistrate numai in evidenta companiei de proiect, care, chiar daca provin de la partenerul public implicat, ca participare la proiectul de parteneriat public-privat pe toata perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, nu vor fi evidentiate in bilantul contabil al acestuia;

   p) incheierea contractului - procedura administrativa de intrare in vigoare a unui contract de parteneriat public-privat prin semnare si parafare;

   q) durata determinata - perioada negociata, in care se deruleaza contractul parteneriatului public-privat si care asigura investitorului privat recuperarea finantarii.

 

  SECTIUNEA a 3-a
Tipuri de activitati in proiectele de parteneriat public-privat

   Art. 5. - In sensul prezentei legi, parteneriatul public-privat se poate realiza prin diverse tipuri de contracte, in functie de nivelul de implicare a investitorului.

   Art. 6. - (1) Prin contractele de parteneriat public-privat investitorului privat ii sunt transferate obligatii ale partenerului public, cum ar fi:

   a) proiectarea, incepand cu faza de proiect tehnic;

   b) constructia;

   c) dezvoltarea;

   d) reabilitarea/modernizarea;

   e) operarea;

   f) intretinerea;

   g) finantarea.

   (2) La finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, partenerului public, in buna stare si liber de orice sarcina sau obligatie, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1).

   (3) Partenerii pot stabili prin contractul de parteneriat public-privat si alte activitati pe care sa le desfasoare compania de proiect, cu conditia respectarii prevederilor prezentei legi.

 

   SECTIUNEA a 4-a
Parteneri publici

   Art. 7. - In cadrul contractului de parteneriat public-privat, autoritatile publice definite la art. 4 lit. j) sunt parteneri publici.

   Art. 8. - Este partener public, in sensul prezentei legi:

   a) oricare organism al statului, autoritate publica sau institutie publica, care actioneaza la nivel central, regional ori local;

   b) oricare organism, altul decat unul dintre cele prevazute la lit. a), cu personalitate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si care este finantat, in majoritate, de catre un partener public, astfel cum este definit la lit. a), ori de catre un organism de drept public;

   c) oricare organism, altul decat unul dintre cele prevazute la lit. a), cu personalitate juridica, ce a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si care se afla in subordinea ori este supus controlului unui partener public, astfel cum este definit la lit. a), sau unui alt organism de drept public;

   d) oricare organism, altul decat unul dintre cele prevazute la lit. a), cu personalitate juridica, ce a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si care are in componenta consiliului de administratie/organului de conducere ori de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia, numiti de catre un partener public, astfel cum este definit la lit. a), sau de catre un alt organism de drept public;

   e) oricare asociere formata din unul sau mai multi parteneri publici dintre cei prevazuti la lit. a)-d).

 

   SECTIUNEA a 5-a
Domeniu de aplicare. Exceptii

   Art. 9. - Prezenta lege se aplica pentru:

   a) derularea unui proiect de parteneriat public-privat, in conformitate cu obiectul prezentei legi, intre un partener public si un investitor privat, ca urmare a aplicarii uneia dintre procedurile de desemnare a partenerului privat prevazute de prezenta lege;

   b) incheierea acordului de proiect;

   c) infiintarea si reglementarea functionarii companiei de proiect.

   Art. 10. - Prezenta lege nu se aplica pentru incheierea unui contract de parteneriat public-privat in cazul in care se indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:

   a) contractul a fost declarat cu caracter secret de catre autoritatile abilitate, potrivit prevederilor legale in vigoare;

   b) contractelor de concesiune de lucrari publice si concesiune de servicii reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si de legislatia conexa;

   c) indeplinirea contractului necesita impunerea unor masuri speciale de siguranta si securitate nationala, potrivit prevederilor legale in vigoare;

   d) protectia unor interese de stat impune acest lucru;

   e) contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/2007, si de legislatia conexa;

   f) contractelor de asociere in participatiune reglementate conform legii.

   Art. 11. - Prezenta lege nu se aplica pentru incheierea contractului de parteneriat public-privat care:

   a) are ca obiect cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cladiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora;

   b) se refera la cumpararea, dezvoltarea, productia sau coproductia de programe destinate difuzarii, de catre institutii de radiodifuziune si televiziune;

   c) se refera la prestarea de servicii de arbitraj si conciliere;

   d) se refera la prestarea de servicii financiare in legatura cu emiterea, cumpararea, vanzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, in special operatii ale partenerului public efectuate in scopul atragerii de resurse financiare si/sau de capital, precum si la prestarea de servicii specifice unei banci centrale de catre Banca Nationala a Romaniei;

   e) se refera la angajarea de forta de munca, respectiv incheierea de contracte de munca;

   f) se refera la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate in totalitate de catre partenerul public si ale caror rezultate nu sunt destinate, in mod exclusiv, acestuia pentru propriul beneficiu.

   Art. 12. - Prezenta lege nu se aplica atunci cand contractul de parteneriat public-privat este incheiat ca urmare a:

   a) unui acord international incheiat in conformitate cu prevederile tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si care vizeaza furnizarea de produse sau executia de lucrari, destinate implementarii ori exploatarii unui proiect in comun cu statele semnatare, si numai daca prin acordul respectiv a fost mentionata o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;

   b) unui acord international referitor la stationarea de trupe si numai daca prin acordul respectiv a fost prevazuta o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;

   c) aplicarii unei proceduri specifice unei organizatii internationale. 

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora