Lege privind organizarea si functionarea cooperatiei

Lege privind organizarea si functionarea cooperatiei Data: 21 iulie 2011   Ora: 12:12

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

TITLUL I DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL I Domeniu de aplicare

Art.1.- Prezenta lege reglementeaza cadrul general de organizare si functionare a cooperatiei.

Art.2.- Cooperatia reprezinta un sector specific al economiei care functioneaza prin societati cooperative si alte forme de asociere ale acestora la nivel teritorial si national.

Art.3.- Nu fac obiectul prezentei legi cooperativele de credit si casele centrale ale cooperativelor de credit, care sunt reglementate prin lege speciala.

Art.4.- Societatile cooperative de gradul 1 se pot constitui in una dintre urmatoarele forme:
a) societati cooperative mestesugaresti - asociatii de persoane fizice ce desfasoara in comun activitati de productie, de comercializare a marfurilor, de executare de lucrari si prestari de servicii, care contribuie, direct sau indirect, la dezvoltarea activitatilor mestesugaresti ale membrilor sai cooperatori;
b) societati cooperative de consum - asociatii de persoane fizice ce desfasoara in comun activitati de aprovizionare a membrilor cooperatori si a tertilor cu produse pe care le cumpara sau le produc si activitati de prestari de servicii catre membrii sai cooperatori si catre terti;
c) societati cooperative de valorificare - asociatii de persoane fizice ce se constituie in scopul de a valorifica produsele proprii sau achizitionate prin distributie directa sau prin prelucrare si distributie directa;
d) societati cooperative agricole - asociatii de persoane fizice ce se constituie cu scopul de a exploata in comun suprafetele agricole detinute de membrii cooperatori, de a efectua in comun lucrari de imbunatatiri funciare, de a utiliza in comun masini si instalatii si de a valorifica produsele agricole;
e) societati cooperative de locuinte - asociatii de persoane fizice ce se constituie cu scopul de a construi, cumpara, conserva, renova si administra locuinte pentru membrii sai cooperatori;
f) societati cooperative pescaresti - asociatii de persoane fizice ce se constituie cu scopul de a infiinta ferme piscicole si de acvacultura, de a produce, repara, intretine si cumpara echipamente, utilaje, instalatii, ambarcatiuni de pescuit, precum si de a pescui, prelucra si distribui produse piscicole;
g) societati cooperative de transporturi - asociatii de persoane fizice ce se constituie cu scopul de a realiza activitati de transport si activitati conexe acestora, pentru membrii cooperatori si pentru terti, pentru imbunatatirea tehnica si economica a activitatilor de transport desfasurate de membrii cooperatori;
h) societati cooperative forestiere - asociatii de persoane fizice ce se constituie cu scopul de a amenaja, exploata, regenera si proteja fondul forestier detinut de membrii cooperatori, tinand seama de conditiile impuse de regimul silvic; 3
i) societati cooperative de alte forme care se vor constitui cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

Art.5.- Denumirea societate cooperativa si particula coop nu pot fi folosite decat de societati cooperative constituite in conformitate cu prevederile prezentei legi.

CAPITOLUL II Definitii

Art.6.- in intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) act constitutiv al societatii cooperative - inscrisul format din contractul de societate si statutul elaborat in conformitate cu prevederile prezentei legi;
b) asociatie de societati cooperative - persoana juridica fara scop patrimonial constituita de catre societati cooperative de aceeasi forma sau de forme diferite in scopul reprezentarii intereselor membrilor asociati, conform prevederilor prezentei legi;
c) asociatie profesionala - persoana juridica fara scop patrimonial constituita de catre societati cooperative in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca obiect de activitate informarea, documentarea si perfectionarea profesionala a membrilor cooperatori, precum si actiuni promotionale pentru serviciile si produsele proprii;
d) Consiliul consultativ al cooperatiei - organism fara personalitate juridica cu rol consultativ, constituit in conformitate cu prevederile prezentei legi;
e) membru cooperator - persoana fizica, care depune o cerere de inscriere si subscrie la capitalul social al societatii cooperative aportul prevazut de actul constitutiv; persoanele juridice care participa la constituirea societatilor cooperative de gradul 2 vor fi considerate membri cooperatori in cadrul acestor societati;
f) membru fondator - persoana fizica sau persoana juridica, care semneaza actul constitutiv al societatii cooperative;
g) obligatiuni cooperatiste - titluri negociabile emise, in conditiile legii, de societatile cooperative, in forma materiala, nominative si purtatoare de dobanzi;
h) organizatii cooperatiste - cooperative de consum, cooperative mestesugaresti, societati cooperative mestesugaresti, societati cooperative pe actiuni mestesugaresti, cooperative mici mestesugaresti si asociatiile acestora, existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
i) parte divizibila - parte a patrimoniului societatii cooperative care cuprinde valoarea partilor sociale emise in schimbul aportului adus de membrii cooperatori la capitalul social, precum si dividendele cuvenite membrilor cooperatori;
j) parte indivizibila - parte a patrimoniului societatii cooperative, acumulat de aceasta in decursul activitatii, mai putin partea divizibila, care nu poate face obiectul distribuirii sau dobandirii intre membrii cooperatori;
k) parti sociale - diviziuni ale capitalului social, nominative, emise in forma materiala, de valoare egala, indivizibile, nenegociabile si care nu sunt purtatoare de dobanzi;
l) societate cooperativa de gradul 1 - persoana juridica constituita de persoane fizice si inregistrata in conformitate cu prevederile prezentei legi;
m) societate cooperativa de gradul 2 - persoana juridica constituita din societati cooperative de gradul 1, in majoritate, si alte persoane fizice sau juridice, in scopul integrarii pe orizontala sau verticala a activitatii economice desfasurate de acestea si inregistrata in conformitate cu prevederile prezentei legi;
n) uniune - persoana juridica fara scop patrimonial, daca prin lege speciala nu se prevede altfel, constituita de catre societati cooperative de aceeasi forma si de asociatiile acestora, la nivel judetean, al municipiului Bucuresti si la nivel national, in scopul reprezentarii si promovarii intereselor economice, sociale si culturale ale membrilor cooperatori si ale membrilor asociati, conform prevederilor prezentei legi.

TITLUL II SOCIETATILE COOPERATIVE

CAPITOLUL I Constituirea societatii cooperative


Art.7.-
(1) Societatea cooperativa este o asociatie autonoma de persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, constituita pe baza consimtamantului liber exprimat de acestea, in scopul promovarii intereselor economice, sociale si culturale ale membrilor cooperatori, fiind detinuta in comun si controlata democratic de catre membrii sai, in conformitate cu principiile cooperatiste.
(2) Societatea cooperativa este un agent economic cu capital privat.
(3) Principiile cooperatiste prevazute la alin.(1) sunt:
a) principiul asocierii voluntare si deschise, potrivit caruia societatile cooperative sunt organizatii voluntare care se constituie pe baza liberului consimtamant si sunt deschise tuturor persoanelor capabile sa utilizeze serviciile lor si care sunt de acord sa isi asume responsabilitatile calitatii de membru cooperator, fara nici un fel de discriminare pe criterii de nationalitate, origine etnica, religie, apartenenta politica, origine sociala sau sex;
b) principiul controlului democratic al membrilor cooperatori, potrivit caruia societatile cooperative sunt organizatii democratice care sunt controlate de catre membrii cooperatori, care participa la stabilirea politicilor si adoptarea deciziilor. Persoanele care activeaza ca reprezentanti alesi sunt raspunzatoare in fata membrilor cooperatori. in societatile cooperative de gradul 1, membrii au drepturi egale de vot, fiecare avand un singur vot, indiferent de numarul partilor sociale detinute;
c) principiul participarii economice a membrilor cooperatori, conform caruia membrii contribuie in mod echitabil la constituirea proprietatii societatii cooperative, exercitand asupra acesteia un control democratic. Cel putin o parte a acestei proprietati este indivizibila. Membrii cooperatori primesc, de regula, o compensatie limitata in bani sau in natura, din profitul stabilit pe baza situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierderi, proportional cu cota de participare la capitalul social. Membrii cooperatori aloca din profitul net al societatii cooperative sumele necesare realizarii urmatoarelor 6 scopuri: dezvoltarea societatii cooperative, recompensarea membrilor cooperatori in raport cu participarea la activitatea societatii cooperative sau sprijinirea altor activitati aprobate de catre membrii cooperatori;
d) principiul autonomiei si independentei societatilor cooperative, potrivit caruia societatile cooperative sunt organizatii autonome, bazate pe autoajutoare si sunt controlate de catre membrii lor. Intrarea in raporturi juridice cu alte persoane fizice sau juridice, inclusiv Guvernul, sau atragerea de finantare din surse externe se face cu asigurarea controlului democratic al membrilor cooperatori si cu mentinerea autonomiei societatilor cooperative;
e) principiul educarii, instruirii si informarii membrilor cooperatori, conform caruia societatile cooperative asigura educarea si instruirea membrilor lor, reprezentantilor alesi, directorilor executivi sau angajatilor, astfel incat acestia sa poata contribui efectiv la dezvoltarea societatilor cooperative din care fac parte. Societatile cooperative informeaza publicul, in mod special tineretul si liderii de opinie, in legatura cu natura si avantajele cooperatiei;
f) principiul cooperarii intre societatile cooperative, potrivit caruia cooperativele servesc membrii proprii si consolideaza miscarea cooperatista. Societatile cooperatiste lucreaza impreuna in cadrul structurilor locale, nationale, regionale si internationale;
g) principiul preocuparii pentru comunitate, conform caruia societatile cooperative actioneaza pentru dezvoltarea durabila a comunitatilor din care fac parte, prin politici aprobate de membrii lor.
(4) Principiile statuate la alin.(3) nu au caracter normativ, fiind folosite la interpretarea si aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art.8.-
(1) in vederea realizarii scopului pentru care s-a constituit, societatea cooperativa poate desfasura orice activitati permise de lege.
(2) Activitatile desfasurate de societatile cooperative sunt supuse regimului de autorizare prevazut de legislatia specifica in vigoare.

Art.9.-
(1) Capitalul social al societatii cooperative este variabil si nu poate fi mai mic de 5.000.000 lei.
(2) Capitalul social minim trebuie subscris si varsat integral la data infiintarii societatii cooperative.
(3) Capitalul social al societatii cooperative se divide in parti sociale egale, a caror valoare nominala se stabileste prin actul constitutiv, care nu poate fi mai mica de 100.000 lei.

Art.10.- Participarea cumulata a societatilor cooperative de gradul 1 la constituirea capitalului social al societatii cooperative de gradul 2 nu poate fi mai mica de 67%.

Art.11.- Un membru cooperator poate detine parti sociale in limita si in conditiile prevazute de actul constitutiv, fara a putea depasi 20% din capitalul social.

Art.12.- Numarul minim de membri cooperatori ai unei societati cooperative se stabileste prin statut, dar nu mai putin de 5.

Art.13.-
(1) Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea societatilor cooperative.
(2) Aporturile in natura sunt admise la societatile cooperative. Aporturile in natura se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societatea cooperativa a bunurilor aflate in stare de utilizare.
(3) Creantele nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social.
(4) Membrii cooperatori primesc parti sociale in schimbul aporturilor subscrise.

Art.14.-
(1) Societatea cooperativa se constituie prin contract de societate si statut care pot fi incheiate sub forma unui inscris unic denumit act constitutiv.
(2) Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata si se semneaza de catre toti membrii fondatori.
(3) Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie cand printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren.
(4) Oricare dintre membrii fondatori, administratori sau persoanele imputernicite de acestia vor solicita, in termen de 15 zile de la data semnarii actului constitutiv, inmatricularea societatii cooperative in Registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul 8 societatea cooperativa, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in vederea obtinerii certificatului unic de inregistrare, prin incheiere a judecatorului delegat.
(5) in cazul in care exista aporturi in natura, judecatorul delegat numeste, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. Acestia vor intocmi un raport cuprinzand descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii partilor sociale acordate in schimb, precum si alte elemente indicate de judecatorul delegat. Pentru bunurile mobile noi va fi luata in considerare valoarea din factura.
(6) Raportul va fi depus in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului si va putea fi examinat de creditorii personali ai asociatilor sau de alte persoane. La cererea si pe cheltuiala acestora li se pot elibera copii integrale sau partiale de pe raport.
(7) Nu pot fi numiti experti:
a) rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv, ori sotii acelora care au constituit aporturi in natura sau ai fondatorilor;
b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le indeplinesc, altele decat aceea de expert, un salariu sau o remuneratie de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi in natura.
(8) Dupa verificarea indeplinirii conditiilor stabilite prin prezenta lege, judecatorul delegat va dispune, prin incheiere, inmatricularea societatii cooperative in registrul comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VII-a, in conformitate cu prevederile Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(9) Societatea cooperativa este persoana juridica de la data inmatricularii in registrul comertului.

Art.15.- Nu pot fi membri fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate prin hotarare judecatoreasca definitiva pentru infractiunile de coruptie, spalare de bani, evaziune fiscala, gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, 9 inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru infractiunile prevazute de prezenta lege.

Art.16.-
(1) Actul constitutiv al unei societati cooperative trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele prevederi:
a) numele, prenumele, codul numeric personal, locul, data nasterii, domiciliul, cetatenia membrului cooperator, persoana fizica; denumirea, sediul, nationalitatea si codul unic de inregistrare a membrului cooperator, persoana juridica;
b) forma si gradul societatii cooperative;
c) denumirea societatii cooperative, insotita de mentiunea societate cooperativa si, daca este cazul, emblema;
d) sediul societatii cooperative;
e) obiectul de activitate al societatii cooperative, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
f) capitalul social subscris si varsat, cu mentionarea aportului fiecarui membru cooperator, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii;
g) numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui membru cooperator pentru aportul sau;
h) durata societatii cooperative;
i) numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul, nationalitatea si codul unic de inregistrare a administratorilor, persoane juridice;
j) numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia cenzorilor;
k) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de membru cooperator;
l) drepturile si obligatiile membrilor cooperatori;
m) modul de convocare a adunarii generale a membrilor cooperatori, atributiile acesteia si conditiile de valabilitate a hotararilor sale;
n) sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, atunci cand se infiinteaza odata cu societatea cooperativa, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare; 10 o) modul de instrainare sau transmitere a folosintei cladirilor sau terenurilor aflate in patrimoniul societatii cooperative; p) modul de dizolvare si de lichidare a societatii cooperative si destinatia activului net.
(2) Societatile cooperative sunt obligate sa desfasoare activitatile prevazute de actul constitutiv exclusiv cu membrii cooperatori, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Art.17.- Societatea cooperativa cu sediul in Romania este persoana juridica romana.

Art.18.-
(1) Filialele sunt societati cooperative cu personalitate juridica si se infiinteaza in conditiile prevazute de prezenta lege.
(2) Sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor cooperative si se inregistreaza, inainte de inceperea activitatii lor, in registrul comertului din judetul in care vor functiona.
(3) Daca sucursala se infiinteaza intr-o localitate din acelasi judet sau in aceeasi localitate cu societatea cooperativa fondatoare, ea se va inmatricula la acelasi oficiu al registrului comertului, insa distinct, ca inmatriculare independenta.
(4) Regimul juridic al sucursalei se aplica oricarui alt sediu secundar, indiferent de modul in care este denumit, caruia societatea cooperativa care il infiinteaza ii atribuie statut de sucursala.
(5) Celelalte sedii secundare - agentii, reprezentante sau alte asemenea sedii - se mentioneaza numai in cadrul inregistrarii societatii cooperative la oficiul registrului comertului din raza teritoriala in care se afla sediul principal.
(6) Nu se pot infiinta sedii secundare sub denumirea de filiala.
Art.19.- Societatile cooperative nu se pot reorganiza sau transforma in societati comerciale constituite potrivit dispozitiilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, sau in asociatii familiale conform prevederilor legislatiei privind autorizarea persoanelor fizice si asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent. 11

Art.20.- Prevederile Art.46-59 si ale Art.60, 63 si 64 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, se aplica in mod corespunzator si societatilor cooperative.

CAPITOLUL II Calitatea de membru cooperator. Drepturi si obligatii

Art.21.-
(1) Poate fi membru cooperator orice persoana fizica, care a implinit varsta de 16 ani, precum si orice persoana juridica care se incadreaza in prevederile Art.6 lit.e).
(2) Prin actul constitutiv se poate prevedea daca membrul cooperator, persoana fizica sau persoana juridica, trebuie sa domicilieze sau sa aiba sediul in raza teritoriala de activitate a societatii cooperative.

Art.22.-
(1) Cererea de inscriere intr-o societate cooperativa trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele date:
a) numele, prenumele, codul numeric personal, locul, data nasterii, domiciliul si cetatenia membrului cooperator, persoana fizica; denumirea, sediul, nationalitatea si codul unic de inregistrare a membrului cooperator, persoana juridica;
b) numarul si valoarea totala a partilor sociale pe care doreste sa le subscrie;
c) valoarea aportului subscris in societatea cooperativa;
d) mentiunea ca a luat la cunostinta de prevederile actului constitutiv al societatii cooperative;
e) data depunerii cererii si semnatura solicitantului.
(2) Prin actul constitutiv se poate prevedea ca in cererea de inscriere sa fie cuprinse si alte date.

Art.23.-
(1) Cererea de inscriere se solutioneaza la prima adunare generala a membrilor cooperatori intrunita dupa data inregistrarii cererii.
(2) Hotararea adunarii generale, prin care se solutioneaza cererea, se comunica in scris solicitantului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 10 zile de la data la care cererea a fost solutionata. 12

Art.24.-
(1) La data inscrierii in societatea cooperativa, fiecare membru cooperator trebuie sa verse minimum 30% din valoarea partilor sociale subscrise. Diferenta se varsa de catre membrul cooperator in termen de 12 luni de la data inscrierii in societatea cooperativa.
(2) Pana la achitarea integrala a sumei corespunzatoare partilor sociale, dividendele cuvenite membrului cooperator se vor retine in contul varsamintelor datorate.

Art.25.-
(1) Obligatiile societatii cooperative sunt garantate cu patrimoniul acesteia.
(2) Membrii cooperatori sunt tinuti pentru obligatiile societatii cooperative in limita aportului subscris de fiecare.

Art.26.-
(1) Calitatea de membru cooperator inceteaza in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) retragerea membrului cooperator din societatea cooperativa;
b) excluderea membrului cooperator din societatea cooperativa;
c) decesul membrului cooperator, persoana fizica, respectiv incetarea, in conditiile legii, a activitatii membrului cooperator persoana juridica;
d) incetarea, in conditiile legii, a calitatii de persoana juridica, a societatii cooperative, in conditiile prevazute de prezenta lege si de actul constitutiv al societatii cooperative.
(2) Prin actul constitutiv al societatii cooperative se poate prevedea un termen in care membrii cooperatori nu se pot retrage din societatea cooperativa, termen care nu poate fi mai mare de 3 ani.

Art.27.- Notificarea de retragere a membrilor cooperatori din societatea cooperativa se depune la presedintele societatii cooperative care are obligatia de a informa la prima sedinta consiliul de administratie si adunarea generala.

Art.28.-
(1) Membrii cooperatori pot fi exclusi din societatea cooperativa in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) nu au varsat diferenta din valoarea partilor sociale subscrise in termenul prevazut de prezenta lege, dupa ce au fost pusi in intarziere prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
b) nu mai indeplinesc conditiile prevazute de actul constitutiv sau de prezenta lege pentru a fi membri in societatea cooperativa;
c) devin membri cooperatori in societati cooperative concurente sau desfasoara activitati concurentiale pe cont propriu sau in contul altei persoane.
(2) Hotararea de excludere se ia de catre adunarea generala si se comunica in termen de 15 zile membrului cooperator, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Art.29.- in caz de deces, calitatea de membru cooperator inceteaza in ziua decesului, iar drepturile patrimoniale ale succesorului se stabilesc pe baza situatiei financiare anuale incheiate la sfarsitul exercitiului financiar al anului in care a avut loc decesul.

Art.30.-
(1) La incetarea calitatii de membru cooperator, acesta sau, dupa caz, succesorii sai, au dreptul la plata contravalorii partilor sociale si a dividendelor cuvenite conform situatiei financiare anuale incheiate la sfarsitul exercitiului financiar al anului in care a intervenit cazul de incetare.
(2) Actul constitutiv trebuie sa prevada termenul in care societatea cooperativa este obligata la plata, termen care nu poate fi mai mare de 2 ani de la data nasterii dreptului.

Art.31.- Membrii cooperatori au urmatoarele drepturi:
a) sa participe la adunarile generale, sa isi exercite dreptul de vot la adoptarea hotararilor si sa propuna masuri pentru imbunatatirea activitatii societatii cooperative;
b) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale societatii cooperative;
c) sa beneficieze de facilitatile si serviciile oferite de societatea cooperativa;
d) sa primeasca dividende din profitul anual, proportional cu participarea la capitalul social; 14
e) sa solicite si sa primeasca din partea administratorilor informatii privind activitatea economico-financiara a societatii cooperative;
f) sa consulte registrul de procese-verbale al adunarilor generale;
g) sa solicite convocarea adunarii generale extraordinare a membrilor cooperatori, conform prevederilor actului constitutiv si prevederilor prezentei legi;
h) sa solicite includerea pe ordinea de zi a adunarii generale a membrilor cooperatori a unor noi probleme;
i) sa atace in justitie hotararile adunarii generale a membrilor cooperatori in conditiile prevazute de prezenta lege;
j) sa se retraga din societatea cooperativa in conditiile prevazute de actul constitutiv si de prezenta lege;
k) sa exercite orice alte drepturi prevazute de actul constitutiv al societatii cooperative si de prezenta lege.

Art.32.- Membrii cooperatori au urmatoarele obligatii:
a) sa verse la termenele stabilite valoarea aportului subscris in societatea cooperativa;
b) sa aduca la indeplinire hotararile adunarii generale si ale celorlalte organe de conducere ale societatii cooperative;
c) sa nu fie in acelasi timp membri cooperatori in societati cooperative concurente si sa nu exercite acelasi comert sau altul concurent pe cont propriu sau in contul altei persoane;
d) sa respecte valorile si principiile miscarii cooperatiste;
e) sa respecte prevederile actului constitutiv al societatii cooperative.

Art.33.-
(1) intre societatea cooperativa si membrul cooperator pot exista urmatoarele categorii de raporturi:
a) patrimoniale, concretizate prin obligatia membrului cooperator de a depune partile sociale si/sau aporturi in natura;
b) de munca, in cazul membrilor cooperatori asociati la munca si capital, in temeiul contractului individual de munca sau conventiei individuale de munca, dupa caz, incheiat cu societatea cooperativa al carei membru este; 15
c) relatii comerciale cooperatiste pentru livrarile de produse si prestatiile de servicii efectuate de membrul cooperator pentru societatea cooperativa in calitate de agent economic independent.
(2) Veniturile din activitatile independente se impoziteaza in baza reglementarilor fiscale stabilite pentru impozitul pe venit.
(3) Pentru societatile cooperative, raporturile de munca ale membrilor cooperatori se pot reglementa prin lege speciala.

CAPITOLUL III Organizarea societatii cooperative

Sectiunea 1 Adunarea generala


Art.34.-
(1) Adunarea generala este alcatuita din totalitatea membrilor cooperatori.
(2) Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.
(3) Adunarea generala se convoaca de catre consiliul de administratie sau administratorul unic, dupa caz.
(4) Convocarea se face fie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fie prin semnarea convocatorului de fiecare membru cooperator si publicarea cu cel putin 15 zile inainte de data adunarii generale intr-unul din ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii cooperative sau din cea mai apropiata localitate.
(5) Termenul de intrunire in nici un caz nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicarea convocarii.
(6) Convocarea va cuprinde locul, data si ora tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.
(7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Art.35.-
(1) Consiliul de administratie sau administratorul unic, dupa caz, este obligat sa convoace adunarea generala la cererea a cel putin 1/10 din numarul total al membrilor cooperatori, a cenzorilor sau in situatia in care constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat 16 ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii cooperative, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, ori reducerea numarului membrilor cooperatori sub minimul legal.
(2) Adunarea generala va avea loc in termen de 30 de zile de la cerere sau de la data constatarii pierderilor ori a reducerii numarului membrilor cooperatori sub minimul legal.
(3) in situatia in care consiliul de administratie sau administratorul unic, dupa caz, nu convoaca adunarea generala, la sesizarea oricaruia dintre membrii cooperatori care au cerut convocarea, instanta competenta in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea cooperativa, cu citarea partilor, va putea ordona convocarea, desemnand dintre membrii cooperatori persoana care o va prezida.

Art.36.-
(1) La prima convocare, adunarea generala ordinara este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din numarul membrilor cooperatori si poate lua hotarari valabile cu majoritatea voturilor membrilor cooperatori prezenti, iar adunarea generala extraordinara este legal constituita in prezenta a trei patrimi din numarul membrilor cooperatori si poate lua hotarari valabile cu majoritatea voturilor membrilor cooperatori prezenti.
(2) in cazul in care nu sunt intrunite cerintele prevazute la alin.(1), adunarea generala ordinara ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi, cu conditia sa fie prezenta cel putin 1/3 din numarul membrilor cooperatori si poate lua hotarari valabile cu majoritatea voturilor membrilor cooperatori prezenti.
(3) in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin.(1), adunarea generala extraordinara ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi, cu conditia sa fie prezenti cel putin jumatate din numarul membrilor cooperatori si poate lua hotarari valabile cu majoritatea voturilor membrilor cooperatori prezenti.
(4) in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin.(2) sau (3), adunarea generala, ordinara sau extraordinara se va reconvoca pana la indeplinirea conditiilor prevazute la cele doua alineate, dupa caz.

Art.37.- in societatea cooperativa de gradul 1 fiecare membru cooperator are dreptul la un singur vot, oricare ar fi numarul partilor sociale pe care le detine.

Art.38.- in societatile cooperative de gradul 2 fiecare membru cooperator are dreptul la un singur vot, oricare ar fi numarul partilor sociale pe care le detine, daca prin actul constitutiv nu se prevede ca fiecare membru cooperator sa aiba dreptul la vot multiplu limitat, proportional cu participarea sa la capitalul social al societatii cooperative.

Art.39.-
(1) Un membru cooperator poate fi reprezentat in adunarile generale numai prin alt membru cooperator, in conformitate cu prevederile actului constitutiv.
(2) La societatile cooperative care au mai mult de 200 de membri cooperatori, prin actul constitutiv se poate stabili ca membrii cooperatori sa fie reprezentati in adunarea generala, pe baza de norma de reprezentare, de catre alti membri cooperatori mandatati in acest sens.
(3) Mandatul nu este transmisibil.

Art.40.-
(1) Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.
(2) Adunarea generala ordinara are urmatoarele competente:
a) sa dezbata, sa aprobe sau sa modifice situatia financiara anuala, dupa ascultarea raportului administratorilor, cenzorilor sau auditorilor financiari, dupa caz si sa fixeze valoarea dividendelor;
b) sa aleaga presedintele societatii cooperative;
c) sa aleaga administratorii si cenzorii;
d) sa stabileasca remuneratia cuvenita administratorilor si cenzorilor pentru exercitiul in curs;
e) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pentru exercitiul financiar urmator;
g) sa hotarasca incredintarea conducerii societatii cooperative unui director executiv si sa stabileasca criteriile de performanta pentru contractul de administrare; 18
h) sa aprobe inscrierea unor noi membri cooperatori;
i) sa aprobe excluderea membrilor cooperatori;
j) sa aprobe constituirea si utilizarea rezervei statutare sau contractuale, precum si a altor rezerve.

Art.41.- Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare privind:
a) majorarea valorii nominale a partilor sociale;
b) schimbarea formei societatii cooperative;
c) schimbarea sediului societatii cooperative;
d) majorarea capitalului social;
e) reducerea capitalului social;
f) fuziunea cu alte societati cooperative sau divizarea societatii cooperative;
g) infiintarea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii cooperative;
h) ipotecarea, gajarea, dupa caz, transmiterea in folosinta sau instrainarea imobilizarilor corporale apartinand societatii cooperative;
i) dizolvarea anticipata a societatii cooperative;
j) incheierea de contracte de asociere intre societatea cooperativa si alte persoane juridice ori persoane fizice sau participarea societatii cooperative la capitalul social al altor persoane juridice;
k) emisiunea de obligatiuni cooperatiste;
l) aprobarea inscrierii unor noi membri cooperatori;
m) orice alta modificare a actului constitutiv sau a oricarei hotarari pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Art.42.-
(1) Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea presedintelui societatii cooperative, consiliului de administratie sau a administratorului unic, dupa caz, si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(3) Administratorii nu pot vota, in baza partilor sociale pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii sau o problema care priveste persoana sau administratia lor.

Art.43.- Hotararile adunarii generale a membrilor cooperatori luate in conformitate cu prevederile actului constitutiv si ale prezentei legi sunt obligatorii pentru toti membrii cooperatori, inclusiv pentru membrii cooperatori care nu au luat parte la adunare sau au votat impotriva.

Art.44.-
(1) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale se depun in termen de 15 zile de la data adoptarii, la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate in registrul comertului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VII-a. in cazul in care aceste hotarari implica modificarea actului constitutiv, se poate publica numai actul aditional cuprinzand textul integral al clauzelor modificate.
(2) Hotararile adunarii generale nu pot fi executate inainte de a se indeplini aceste formalitati.
(3) Hotararile adunarii generale contrare prevederilor prezentei legi si ale actului constitutiv pot fi atacate in justitie in termen de 15 zile de la data mentionarii in registrul comertului, de oricare dintre membrii cooperatori care au luat parte la adunarea generala si au votat impotriva sau care nu au participat la adunarea generala.
(4) Daca hotararea este atacata de toti administratorii, societatea cooperativa va fi reprezentata in justitie de persoana desemnata de presedintele instantei dintre membrii cooperatori, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea generala, convocata in acest scop, va alege o alta persoana.
(5) Cererea in anulare se introduce la sectia comerciala a tribunalului in a carui raza teritoriala isi are sediul societatea cooperativa.
(6) Daca au fost introduse mai multe actiuni in anularea aceleiasi hotarari, ele pot fi conexate.
(7) Hotararea irevocabila de anulare va fi mentionata in registrul comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VII-a. De la data publicarii, hotararea este opozabila tuturor membrilor cooperatori.

Sectiunea a 2-a Consiliul de administratie

Art.45.-
(1) Administrarea si gestionarea societatii cooperative este asigurata de catre administratorul unic sau consiliul de administratie, alcatuit dintr-un numar impar de membri, alesi prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, stabiliti prin actul constitutiv, in functie de complexitatea activitatii societatii cooperative si de numarul de membri cooperatori.
(2) Primii administratori sunt numiti prin actul constitutiv de catre membrii fondatori.
(3) Numarul membrilor consiliului de administratie nu poate fi mai mare de 11.
(4) Numirea si inlocuirea administratorilor se fac exclusiv de catre adunarea generala.
(5) Consiliul de administratie sau, dupa caz, administratorul unic, asigura respectarea si indeplinirea prevederilor prezentei legi, ale actului constitutiv, precum si ale hotararilor adunarii generale.
(6) Membrii consiliului de administratie sau administratorul unic, dupa caz, isi incep activitatea numai dupa ce au semnat contractul de administrare in care sunt prevazute criteriile de performanta aprobate de adunarea generala.
(7) Pentru activitatea depusa, membrii consiliului de administratie sau administratorul unic, dupa caz, sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de catre adunarea generala, in afara drepturilor ce decurg din calitatea de membru cooperator.

Art.46.-
(1) in societatea cooperativa pot fi administratori numai persoanele care au calitatea de membri cooperatori si indeplinesc conditiile prevazute la
Art.15. Daca au fost alese alte persoane, acestea sunt decazute din drepturi.
(2) Constatarea decaderii se face de adunarea generala, iar hotararea se comunica oficiului registrului comertului in vederea efectuarii mentiunilor necesare.
(3) Sotul, sotia, precum si rudele si afinii administratorilor, pana la gradul al III-lea inclusiv, nu pot fi membri in acelasi consiliu de administratie si nu pot avea functia de director executiv in cadrul societatii cooperative respective. 21

Art.47.-
(1) Membrii consiliului de administratie nu pot fi asociati, actionari, administratori, directori executivi sau cenzori in societati comerciale care au acelasi obiect de activitate cu cel al societatii cooperative.
(2) Nerespectarea interdictiei prevazute la alin.
(1) atrage revocarea din calitatea de membru al consiliului de administratie si, in functie de gravitatea abaterii, poate atrage excluderea din societatea cooperativa si angajarea raspunderii pentru prejudiciile cauzate.

Art.48.-
(1) Administratorii sunt obligati sa depuna, in termen de 30 de zile de la alegerea lor, o garantie baneasca ce nu poate fi mai mica decat valoarea a zece parti sociale.
(2) Pentru nedepunerea garantiei in termenul prevazut la alin.
(1), administratorul in cauza va fi revocat din functie.
(3) Garantia ramane in contul societatii cooperative si nu poate fi restituita decat dupa eliberarea administratorului din functie, dar nu mai devreme de data la care adunarea generala a aprobat situatia financiara anuala a ultimului exercitiu financiar in care administratorul a indeplinit aceasta functie si i-a dat descarcarea.

Art.49.- Semnaturile administratorilor trebuie depuse la oficiul registrului comertului, impreuna cu certificatul eliberat de cenzori, din care rezulta depunerea garantiei.

Art.50.-
(1) Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii cooperative, afara de restrictiile aratate in actul constitutiv.
(2) Administratorii sunt obligati sa ia parte la toate adunarile generale ale societatii cooperative, la sedintele consiliilor de administratie si ale organelor de conducere similare acestora.

Art.51.-
(1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea cooperativa nu il pot transmite decat daca aceasta facultate li s-a acordat in mod expres.
(2) in cazul incalcarii prevederilor alin.
(1), societatea cooperativa poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operatiune.
(3) Administratorul care, fara drept, isi substituie alta persoana raspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societatii cooperative.

Art.52.-
(1) Consiliul de administratie se intruneste la convocarea presedintelui, o data pe luna sau ori de cate ori este necesar.
(2) Consiliul de administratie delibereaza valabil in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai, iar decizia este adoptata cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti.
(3) Atributiile membrilor consiliului de administratie sau ale administratorului unic, dupa caz, procedura de alegere si de revocare a acestora, precum si procedura de adoptare a deciziilor se stabilesc prin actul constitutiv.

Art.53.-
(1) Raspunderea membrilor consiliului de administratie pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la membrii care au facut sa se constate, in registrul sedintelor consiliului de administratie, impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta in scris pe cenzori.
(2) Pentru deciziile luate in sedintele la care un membru al consiliului de administratie nu a participat, acesta raspunde daca, in termen de o luna de cand a luat cunostinta de acestea, nu a incunostintat in scris pe cenzori.
Art.54.- Consiliul de administratie sau administratorul unic, dupa caz, este obligat sa tina evidentele si registrele prevazute de legislatia in vigoare si de actul constitutiv.

Sectiunea a 3-a Presedintele societatii cooperative

Art.55.-
(1) Presedintele societatii cooperative este de drept presedintele consiliului de administratie sau administratorul unic, dupa caz.
(2) Presedintele societatii cooperative asigura conducerea activitatii curente a societatii cooperative, indeplinirea hotararilor adunarii generale si a deciziilor consiliului de administratie.
(3) Presedintele societatii cooperative este ales dintre acei membri cooperatori care au calitati manageriale si experienta in domeniu.
(4) Presedintele societatii cooperative reprezinta societatea cooperativa in relatiile cu tertii, in limita atributiilor stabilite prin contractul de administrare si actul constitutiv.

Sectiunea a 4-a Directorul executiv

Art.56.-
(1) Conducerea societatii cooperative, cu aprobarea adunarii generale a membrilor cooperatori, se poate incredinta unui director executiv, pe baza unui contract de management in care sunt prevazute criterii de performanta; directorul executiv poate sa nu fie membru cooperator.
(2) Directorul executiv este numit de consiliul de administratie in urma unui concurs, in conditiile prevazute in actul constitutiv.
(3) Administratorii nu pot avea functia de director executiv. Sectiunea a 5-a Cenzorii

Art.57.-
(1) Adunarea generala a membrilor cooperatori ai societatii cooperative alege 3 cenzori si tot atatia supleanti, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare. in toate cazurile numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
(2) in cazul in care societatea cooperativa are pana la 50 de membri cooperatori, adunarea generala alege numai un cenzor si un supleant.
(3) Cenzorii sunt alesi de catre adunarea generala pentru un mandat de 3 exercitii financiare.
(4) in conditiile legii, cel putin un cenzor trebuie sa fie expert contabil sau contabil autorizat.
(5) Mandatul cenzorilor intra in vigoare de la alegerea lor de catre adunarea generala. Acestia vor continua sa-si indeplineasca mandatul pana in momentul in care vor fi alesi noii cenzori, chiar daca s-a incheiat perioada pentru care au fost alesi. 24
(6) Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi sunt decazuti din mandatul lor, persoanele care fac parte din consiliul de administratie, sotul, sotia, rudele si afinii pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si persoanele carora le este interzisa functia de administrator potrivit prevederilor prezentei legi.
(7) Cenzorii sunt obligati sa depuna, in termen de 30 de zile de la alegerea lor, jumatate din garantia ceruta pentru administratori. Sunt exceptati de la aceasta obligatie cenzorii experti contabili sau contabili autorizati, daca fac dovada incheierii asigurarii de raspundere civila profesionala.
(8) Pentru activitatea depusa, cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa stabilita de catre adunarea generala a membrilor cooperatori.
(9) Situatiile financiare ale societatilor cooperative, care intra sub incidenta reglementarilor contabile armonizate cu directivele europene si standardele internationale de contabilitate, vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau persoane juridice, in conditiile legii.
(10) Societatile cooperative ale caror situatii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania in acest scop.
(11) La societatile cooperative ale caror situatii financiare anuale nu sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar, adunarea generala ordinara a membrilor cooperatori va hotari contractarea auditului financiar sau numirea cenzorilor, dupa caz.

Art.58.-
(1) Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii cooperative, sa verifice daca situatiile financiare anuale sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt regulat intocmite si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea situatiilor financiare anuale.
(2) Cenzorii sunt obligati sa intocmeasca un raport amanuntit asupra situatiei financiare anuale si repartizarii beneficiilor si pierderilor, care trebuie prezentat adunarii generale.
(3) Adunarea generala aproba situatia financiara anuala numai daca aceasta este insotita de raportul cenzorilor.
(4) Cenzorii sunt obligati sa aduca la cunostinta consiliului de administratie sau administratorului unic, dupa caz, in scris, in termen de 15 zile de la data constatarii, orice nereguli in administrarea societatii cooperative si orice incalcari ale dispozitiilor legale si ale actului constitutiv pe care le constata.
(5) in cazul in care cenzorii constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii cooperative, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social sau constata reducerea numarului membrilor cooperatori sub numarul minim legal sunt obligati sa convoace adunarea generala extraordinara, atunci cand consiliul de administratie sau administratorul unic, dupa caz, nu respecta termenul prevazut de prezenta lege.
(6) Cenzorii sunt obligati sa comunice membrilor cooperatori sau tertilor date referitoare la operatiile societatii cooperative supuse controlului, numai in cadrul sedintelor adunarii generale.

CAPITOLUL IV Partile sociale

Art.59.-
(1) Partile sociale sunt emise in forma materiala, pe suport hartie si trebuie sa cuprinda:
a) denumirea, sediul si durata societatii cooperative;
b) data actului constitutiv si codul unic de inregistrare;
c) valoarea nominala a partii sociale si numarul de ordine din registrul partilor sociale;
d) numele, prenumele, locul, data nasterii, domiciliul, cetatenia si codul numeric personal al membrului cooperator persoana fizica; denumirea, sediul, nationalitatea si codul unic de inregistrare a membrului cooperator persoana juridica, la societatile cooperative de gradul 2;
e) semnaturile a cel putin doi membri ai consiliului de administratie sau a administratorului unic, dupa caz.
(2) Partile sociale pot fi transmise numai membrilor cooperatori din aceeasi societate cooperativa, la valoarea nominala.
(3) Partile sociale nu pot constitui obiect al gajului si nu sunt titluri negociabile. 26
(4) Partile sociale nu sunt purtatoare de dobanzi.
(5) Partile sociale nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor personale ale membrilor cooperatori fata de societatea cooperativa sau fata de terti.

Art.60.-
(1) Cand o parte sociala devine proprietatea mai multor persoane, societatea cooperativa nu este obligata sa inscrie transmiterea cat timp acele persoane nu desemneaza un reprezentant unic, pentru exercitarea drepturilor rezultate din partea sociala.
(2) Sumele reprezentand valoarea partilor sociale ce se cuvin membrului cooperator care s-a retras si s-a inscris la o alta societate cooperativa pot fi transferate la cererea membrului cooperator, cu acordul ambelor societati cooperative.
Art.61.- Evidenta membrilor cooperatori si a partilor sociale se tine de catre societatea cooperativa intr-un registru special.

CAPITOLUL V Obligatiunile cooperatiste

Art.62.-
(1) Societatea cooperativa poate emite, in conditiile legii, obligatiuni cooperatiste nominative, pentru o suma care sa nu depaseasca 33% din capitalul social subscris si varsat, conform ultimei situatii financiare anuale aprobate de adunarea generala.
(2) Obligatiunile cooperatiste din aceeasi emisiune trebuie sa aiba valoare nominala egala si se emit in forma materiala, pe suport hartie.

Art.63.-
(1) Obligatiunile cooperatiste se ramburseaza la scadenta de societatea cooperativa emitenta.
(2) Nivelul dobanzii anuale acordate obligatiunilor cooperatiste se stabileste de catre societatea cooperativa emitenta prin prospectul de subscriptie si nu poate depasi cu mai mult de 10% nivelul dobanzii de referinta stabilit de Banca Nationala a Romaniei.

CAPITOLUL VI Regimul juridic al bunurilor aflate in proprietatea societatii cooperative


Art.64.-
(1) Proprietatea societatii cooperative este privata.
(2) Patrimoniul societatii cooperative se compune din partea divizibila si partea indivizibila.
Art.65.-
(1) Orice instrainare sau transmitere a folosintei imobilizarilor corporale, care sunt proprietatea societatii cooperative, se poate realiza numai cu plata, cu aprobarea adunarii generale.
(2) Prin actul constitutiv membrilor cooperatori li se poate acorda un drept de preemptiune, respectiv de preferinta, la oferte egale, la cumpararea sau preluarea in folosinta a cladirilor sau terenurilor. in aceasta situatie, actul constitutiv trebuie sa prevada si termenul de exercitare a dreptului de preemptiune, respectiv de preferinta.

Art.66.- Din profitul brut al societatilor cooperative se preia in fiecare an cel putin 5% pentru constituirea rezervei legale, pana ce aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Daca rezerva legala, dupa constituire, s-a micsorat din orice cauza, va fi completata in mod corespunzator.

Art.67.- Prin actul constitutiv se pot stabili modalitati de constituire si utilizare a rezervelor statutare sau contractuale, precum si a altor rezerve.

CAPITOLUL VII Registrele societatii cooperative si situatia financiara anuala

Art.68.-
(1) in afara de evidentele prevazute de lege, societatea cooperativa trebuie sa intocmeasca si sa pastreze:
a) registrul membrilor cooperatori;
b) registrul sedintelor adunarii generale a membrilor cooperatori;
c) registrul sedintelor consiliului de administratie; 28
d) registrul constatarilor facute de cenzori in exercitarea mandatului lor;
e) registrul de aporturi in natura la capitalul social al societatii cooperative;
f) registrul partilor sociale;
g) registrul obligatiunilor cooperatiste.
(2) Registrele trebuie numerotate, sigilate si semnate de presedintele societatii cooperative.
(3) Registrul membrilor cooperatori, registrul partilor sociale si registrul obligatiunilor cooperatiste se pot tine manual sau in sistem computerizat.

Art.69.-
(1) Consiliul de administratie sau administratorul unic, dupa caz, trebuie sa prezinte cenzorilor cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, situatia financiara pe anul precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative.
(2) Situatia financiara anuala, impreuna cu raportul administratorilor, cenzorilor sau auditorilor, dupa caz, inclusiv cu privire la modul de realizare a indicatorilor si criteriilor de performanta din contractul de administrare, vor ramane depuse la sediul societatii cooperative si la cel al sucursalelor in cele 15 zile care preced intrunirea adunarii generale, pentru a fi consultate de catre membrii cooperatori.
(3) Membrii cooperatori vor putea cere, pe cheltuiala societatii cooperative, copii dupa situatia financiara anuala si dupa raportul consiliului de administratie si al cenzorilor catre adunarea generala.

Art.70.-
(1) Administratorii sunt obligati ca, in termen de 15 zile de la data aprobarii de catre adunarea generala, sa depuna o copie de pe situatia financiara anuala la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, anexand raportul lor, raportul cenzorilor si procesul-verbal al adunarii generale.
(2) Un exemplar al situatiei financiare anuale, vizat de directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, impreuna cu actele mentionate la alineatul precedent, vor fi depuse la oficiul registrului comertului. 29
Art.71.- Situatiile financiare anuale se intocmesc in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
Art.72.- Hotararile adoptate de catre adunarea generala a membrilor cooperatori prin care se aproba situatia financiara anuala trebuie depuse in termen de 15 zile la registrul comertului, spre a fi mentionate in registrul comertului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VII-a.

CAPITOLUL VIII Reducerea sau majorarea capitalului social

Art.73.-
(1) Capitalul social poate fi redus prin hotararea adunarii generale a membrilor cooperatori care trebuie sa cuprinda motivul reducerii.
(2) Reducerea capitalului social se realizeaza prin:
a) micsorarea numarului de parti sociale;
b) reducerea valorii nominale a partilor sociale;
c) dobandirea propriilor parti sociale de catre societatea cooperativa, urmata de anularea lor.

Art.74.-
(1) Reducerea capitalului social al societatii cooperative poate fi facuta numai dupa trecerea a 30 de zile de la data afisarii hotararii adunarii generale a membrilor cooperatori, la sediul societatii cooperative.
(2) Daca reducerea capitalului social este mai mare de 10%, aceasta se afiseaza la sediul cooperativei si se mentioneaza in registrul pentru inregistrarea societatilor cooperative de la registrul comertului.

Art.75.-
(1) Capitalul social se poate mari prin aportul de noi parti sociale sau in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau natura.
(2) Partile sociale oferite pentru majorarea capitalului social vor fi subscrise in conditiile prevazute de actul constitutiv.
(3) Diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social.
(4) Hotararea adunarii generale pentru majorarea capitalului social se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VII-a, numai daca majorarea este mai mare de 10%.

CAPITOLUL IX Fuziunea, divizarea si dizolvarea societatii cooperative

Art.76.-
(1) Fuziunea se realizeaza prin absorbirea unei societati cooperative de alta societate cooperativa sau prin contopirea a doua sau mai multe societati cooperative pentru a alcatui o societate cooperativa noua.
(2) Divizarea totala se realizeaza prin impartirea intregului patrimoniu al societatii cooperative care isi inceteaza existenta intre doua sau mai multe societati cooperative existente sau care iau astfel fiinta.
(3) Prin divizare partiala, societatea cooperativa nu isi inceteaza existenta in cazul in care o parte din patrimoniul ei se desprinde si formeaza una sau mai multe societati cooperative.
(4) Fuziunea sau divizarea se poate face si intre societati cooperative de forme diferite, cu conditia dizolvarii fara lichidare, dupa caz.

Art.77.-
(1) Fuziunea sau divizarea se decide de catre adunarea generala a membrilor cooperatori.
(2) Fuziunea sau divizarea totala se face prin dizolvarea, fara lichidare, a societatii cooperative care isi inceteaza existenta si transmiterea universala a patrimoniului sau catre societatea cooperativa sau societatile cooperative beneficiare, in starea in care se gaseste la data fuziunii sau divizarii, in schimbul atribuirii de parti sociale de catre acestea catre membrii cooperatori ai societatii cooperative care isi inceteaza existenta.

Art.78.-
(1) Administratorii societatilor cooperative care participa la fuziune sau, dupa caz, administratorii societatii cooperative divizate vor redacta proiectul de fuziune, respectiv de divizare, care va cuprinde:
a) forma, denumirea si sediul societatilor cooperative care participa la operatiune;
b) fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizarii;
c) stabilirea si evaluarea activului si pasivului care se transmit societatilor cooperative beneficiare;
d) raportul de schimb al partilor sociale;
e) modalitatile de predare a partilor sociale detinute la societatea cooperativa supusa fuziunii, respectiv divizarii;
f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;
g) drepturile care se acorda detinatorilor de obligatiuni cooperatiste si orice alte drepturi speciale;
h) data situatiei financiare de fuziune sau a situatiei financiare de divizare, data care va fi aceeasi pentru toate societatile cooperative participante;
i) orice alte date care prezinta interes pentru operatiune.
(2) Proiectul de fuziune, respectiv de divizare, semnat de reprezentantii societatilor cooperative participante, se depune la oficiul registrului comertului unde este inmatriculata fiecare societate cooperativa, impreuna cu declaratia referitoare la modul de stingere a pasivului societatii cooperative care isi inceteaza existenta in urma fuziunii sau divizarii.
(3) Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecatorul delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VII-a, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit dispozitiei judecatorului delegat sau cererii partilor, cu cel putin 30 de zile inaintea adunarii generale a membrilor cooperatori.
(4) Oricare creditor al societatii cooperative care fuzioneaza, respectiv se divide, avand o creanta anterioara publicarii proiectului de fuziune sau de divizare, poate face opozitie la judecatorul delegat, in termen de 30 de zile de la data publicarii proiectului de fuziune, respectiv de divizare. Opozitia suspenda executarea fuziunii sau a divizarii pana la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila, in afara de cazul in care societatea cooperativa debitoare face dovada platii datoriilor sau ofera garantii acceptate de creditori ori convine cu acestia un aranjament pentru plata datoriilor.

Art.79.-
(1) La convocarea adunarii generale care urmeaza sa aprobe fuziunea sau, dupa caz, divizarea, trebuie sa se puna la dispozitia membrilor cooperatori, la sediul social al societatii cooperative, urmatoarele documente:
a) proiectul de fuziune sau de divizare; 32
b) rapoartele redactate de administratorii fiecarei societati cooperative in cauza, cu privire la conventia si efectele fuziunii sau divizarii proiectate;
c) situatia financiara de fuziune sau situatia financiara de divizare;
d) raportul cenzorilor.
(2) in cel mult doua luni de la expirarea termenului prevazut la Art.78 alin.(4) sau dupa caz, de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila, adunarea generala a fiecareia dintre societatile cooperative participante va hotara asupra fuziunii sau divizarii.

Art.80.-
(1) Actele constitutive ale societatilor cooperative nou infiintate prin fuziune sau divizare se aproba de adunarea generala a societatii sau societatilor cooperative care isi inceteaza existenta.
(2) Actul modificator al actului constitutiv al societatii cooperative absorbante se inregistreaza in registrul comertului in a carui circumscriptie isi are sediul societatea si, vizat de judecatorul delegat, se transmite, din oficiu, Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a VII-a, spre publicare, pe cheltuiala societatii.
(3) Publicitatea pentru societatile cooperative absorbite poate fi efectuata de societatea cooperativa absorbanta, in cazurile in care acele societati cooperative nu au efectuat-o, in termen de 15 zile de la vizarea de catre judecatorul delegat a actului modificator al actului constitutiv al societatii cooperative absorbante.
(4) Fuziunea sau divizarea are loc la urmatoarele date:
a) in cazul constituirii uneia sau mai multor societati cooperative, la data inmatricularii in registrul comertului;
b) in celelalte cazuri, la data inregistrarii in registrul comertului a mentiunii privind majorarea capitalului social al societatii cooperative absorbante.

Art.81.-
(1) in cazul fuziunii prin absorbtie, societatea cooperativa absorbanta dobandeste drepturile si este tinuta de obligatiile societatii cooperative pe care o absoarbe, iar in cazul fuziunii prin contopire, drepturile si obligatiile societatilor cooperative care isi inceteaza existenta trec asupra noii societati cooperative astfel infiintate. 33
(2) Societatile cooperative care dobandesc bunuri prin efectul divizarii raspund fata de creditori pentru obligatiile societatii cooperative care si-a incetat existenta prin divizare, proportional cu valoarea bunurilor dobandite, in afara de cazul in care prin actul de divizare s-au stabilit alte proportii.
(3) Daca nu se poate stabili societatea cooperativa raspunzatoare pentru o obligatie, societatile cooperative care au dobandit bunuri prin divizare raspund solidar.

Art.82.-
(1) Societatea cooperativa se dizolva prin:
a) implinirea termenului pentru care a fost constituita, daca nu s-a hotarat continuarea activitatii de catre adunarea generala;
b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate sau realizarea acestuia;
c) hotararea adunarii generale;
d) falimentul societatii cooperative;
e) scaderea numarului membrilor cooperatori sub minimul legal;
f) reducerea capitalului social sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii cooperative.
(2) in situatia in care o societate cooperativa, la sfarsitul unui exercitiu financiar, a inregistrat pierderi neimputabile care depasesc capitalul social si rezervele prevazute de prezenta lege si de actul constitutiv si daca adunarea generala nu a hotarat reintregirea capitalului social prin noi aporturi, societatea cooperativa respectiva se dizolva.
(3) Pierderile imputabile se constata de cenzori, se aduc la cunostinta membrilor cooperatori si se recupereaza, conform legii, de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciului.
(4) Dispozitiile alin.1) lit.e) si f) nu se aplica in situatia in care, in termen de 9 luni de la data constatarii scaderii numarului de membri cooperatori, respectiv reducerii capitalului social sub minimul legal, societatea cooperativa completeaza numarul de membri cooperatori, respectiv reintregeste capitalul social pana la minimul legal.

Art.83.- Dizolvarea societatii cooperative se comunica in termen de 15 zile de catre consiliul de administratie sau administratorul unic, dupa 34 caz, oficiului registrului comertului, in vederea mentionarii in registrul comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VII-a.

Art.84.-
(1) Dizolvarea societatii cooperative are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Dizolvarea are loc fara lichidare in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii cooperative sau in alte cazuri prevazute de lege.

CAPITOLUL X Lichidarea societatii cooperative

Art.85.-
(1) Lichidarea societatii cooperative se face de catre lichidatori autorizati conform legii, desemnati de adunarea generala sau prin hotarare judecatoreasca.
(2) Actul de numire a lichidatorilor, precum si orice alt act care ar aduce schimbari in persoana acestora trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la registrul comertului pentru a fi inscrise si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VII-a.
(3) Lichidatorii intra in functiune numai dupa depunerea semnaturii lor la registrul comertului.
(4) Toate actele emanand de la societatea cooperativa trebuie sa poarte mentiunea ca este in lichidare.

Art.86.- Lichidatorii sunt obligati, in termen de 30 zile de la intrarea in functiune, ca, impreuna cu administratorii, sa faca inventarul bunurilor mobile si imobile si sa incheie situatia financiara care sa evidentieze exact starea activului si pasivului societatii cooperative si sa le semneze.

Art.87.-
(1) Lichidatorii nu pot plati membrilor cooperatori nici o suma in contul partilor sociale ce li s-ar cuveni din lichidare inaintea stingerii datoriilor catre creditorii societatii cooperative.
(2) Activul ramas in urma achitarii sumelor datorate creditorilor societatii cooperative si a partii divizibile catre membrii cooperatori se transmite, in baza hotararii adunarii generale a membrilor cooperatori, catre o alta societate cooperativa, conform prevederilor actului constitutiv. in lipsa hotararii adunarii generale, activul ramas se 35 atribuie de catre instanta competenta unei societati cooperative de aceeasi forma, din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate, prin hotarare judecatoreasca irevocabila.

Art.88.- Sunt aplicabile lichidarii societatilor cooperative si dispozitiile Art.253-255 si ale Art.257-260 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata.

TITLUL III ASOCIATIILE, UNIUNILE JUDETENE SI UNIUNILE NATIONALE

Art.89.-
(1) Societatile cooperative se pot asocia in mod liber si voluntar pe baza hotararilor adunarilor generale ale acestora, in asociatii si uniuni constituite in scopul de a asigura reprezentarea si apararea intereselor societatilor cooperative asociate in relatiile cu administratia publica, autoritatea de stat, alte persoane fizice sau juridice, publice sau private, organisme internationale si cu asociatii internationale echivalente, precum si pentru sustinerea si promovarea principiilor cooperatiste, conform prevederilor prezentei legi.
(2) Pentru a constitui asociatii sau uniuni, societatile cooperative pun in comun si fara drept de restituire un aport in bani si/sau in natura si activeaza pe baza experientei manageriale pentru realizarea scopului si obiectivelor propuse.
(3) Asociatia poate fi constituita din doua sau mai multe societati cooperative, de aceeasi forma sau de forme diferite.
(4) Uniunea judeteana poate fi constituita din societati cooperative si/sau asociatii de cooperative, de aceeasi forma, care isi au sediul pe raza administrativ teritoriala a judetului, in conditiile prezentei legi.
(5) Uniunea nationala poate fi constituita din societati cooperative, asociatii si uniuni de societati cooperative, de aceeasi forma, in conditiile prezentei legi.
(6) Asociatiile si uniunile respective dobandesc personalitate juridica prin inscrierea in registrul asociatiilor si fundatiilor deschis la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi au sediul. 36

Art.90.-
(1) in vederea dobandirii personalitatii juridice, asociatii incheie actul constitutiv si statutul asociatiei, respectiv uniunii, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.
(2) Actul constitutiv cuprinde urmatoarele:
a) datele de identificare a asociatilor, respectiv denumirea si sediul acestora;
b) exprimarea vointei de asociere, a scopului si obiectivelor propuse;
c) denumirea si sediul asociatiei/uniunii;
d) durata de functionare a asociatiei/uniunii, pe termen determinat sau nedeterminat;
e) patrimoniul initial al asociatiei/uniunii;
f) activul patrimonial alcatuit din aport in bani si/sau in natura al asociatilor;
g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei/uniunii;
h) membrul asociat imputernicit sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
i) semnatura asociatilor.
(3) Statutul cuprinde urmatoarele:
a) elemente prevazute la alin.(2), cu exceptia celor de la lit.g) si h);
b) explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei/uniunii;
c) modul de dobandire sau de pierdere a calitatii de asociat;
d) drepturile si obligatiile asociatilor;
e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei/uniunii;
f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei/uniunii;
g) destinatia bunurilor in cazul dizolvarii asociatiei/uniunii cu respectarea prevederilor

Art.101.
(4) La autentificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei/uniunii, se va prezenta dovada eliberata de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii asociatiei/uniunii. 37

Art.91.-
(1) Membrul asociat, imputernicit conform prevederilor Art.90 alin.
(2) lit.h), poate formula o cerere de inscriere a asociatiei/uniunii in registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa isi aiba sediul.
(2) Cererea de inscriere va fi insotita de urmatoarele documente:
a) actul constitutiv;
b) statutul asociatiei/uniunii;
c) acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial;
d) avizul Agentiei Nationale pentru intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie pentru conformitatea statutului cu prevederile prezentei legi, respectiv a legii speciale, daca aceasta exista.
(3) Asociatia/uniunea devine persoana juridica din momentul inscrierii ei in registrul asociatiilor si fundatiilor.
(4) in termen de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere si a documentelor prevazute la alin.
(2), judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si dispune, prin incheiere, inscrierea asociatiei, respectiv uniunii, in registrul asociatiilor si fundatiilor.
(5) O data cu efectuarea inscrierii, incheierea prin care s-a dispus inscrierea se comunica, din oficiu, organului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei, respectiv uniunii, pentru evidenta fiscala, cu mentionarea numarului de inscriere in registrul asociatiilor si fundatiilor.
(6) in cazul in care cerintele legale pentru constituirea asociatiei, respectiv uniunii nu sunt indeplinite, judecatorul, la expirarea termenului prevazut de alin.
(4), il va cita, in camera de consiliu, pe reprezentantul asociatiei, respectiv uniunii, punandu-i in vedere, in scris, sa remedieze neregularitatile constatate pana la termenul urmator, care nu va fi mai mare de o saptamana.
(7) Daca neregularitatile constatate privesc dispozitiile Art.40 alin.
(2) din Constitutie, republicata, pentru termenul fixat va fi citat si parchetul de pe langa instanta sesizata, caruia i se vor comunica, in copie, cererea de inscriere impreuna cu actul constitutiv si statutul asociatiei, respectiv uniunii. in acest caz, punerea concluziilor de catre procuror este obligatorie. 38
(8) in situatia in care, la termenul fixat, neregularitatile sunt inlaturate, judecatorul, ascultand si concluziile procurorului, daca este cazul, va lua act despre aceasta prin incheiere, dispunand inscrierea asociatiei, respectiv uniunii in registrul asociatiilor si fundatiilor.
(9) in cazul in care neregularitatile nu au fost inlaturate sau, desi legal citat, reprezentantul asociatiei, respectiv uniunii, lipseste in mod nejustificat, judecatorul va respinge cererea de inscriere prin incheiere motivata.
(10) incheierile prevazute in acest articol se vor pronunta in cel mult 24 de ore de la incheierea dezbaterilor si se vor redacta in termen de cel mult 48 de ore de la pronuntare.
(11) incheierile de admitere sau de respingere a cererii de inscriere sunt supuse numai recursului.
(12) in cazul in care procurorul nu a participat la solutionarea cererii, parchetului de pe langa instanta sesizata i se vor comunica si copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei, respectiv uniunii, impreuna cu incheierea de admitere ori de respingere a cererii de inscriere, dupa caz.
(13) Termenul de recurs este de 5 zile si curge de la data pronuntarii, pentru cei care au fost prezenti, si de la data comunicarii, pentru cei care au lipsit. (14) Recursul se solutioneaza cu citarea partilor, in camera de consiliu, de urgenta si cu precadere. Dispozitiile alin.
(10) cu privire la pronuntarea si redactarea hotararii se aplica in mod corespunzator. (15) inscrierea in registrul asociatiilor si fundatiilor se efectueaza in ziua ramanerii irevocabile a incheierii de admitere, eliberandu-se la cerere imputernicitului respectiv un certificat de inscriere care va cuprinde: denumirea asociatiei/uniunii, sediul acesteia, durata de functionare, numarul si data inscrierii in registrul respectiv. (16) in relatiile cu tertii, dovada personalitatii juridice a asociatiei/uniunii se face cu certificatul de inscriere in registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art.92.- Daca asociatia/uniunea, prin natura scopului sau a obiectivelor propuse, urmeaza sa desfasoare activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii prealabile, aceste activitati nu vor putea fi initiate, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, decat dupa obtinerea autorizatiei respective.

Art.93.-
(1) Organele asociatiei/uniunii sunt:
a) adunarea generala;
b) comitetul director;
c) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.
(2) Organele uniunii nationale sunt:
a) congresul;
b) consiliul national;
c) comisia de cenzori.
(3) Regulamentul privind organizarea si functionarea congresului si consiliului national se stabileste de catre congres.

Art.94.-
(1) Adunarea generala a asociatiei/uniunii este organul de conducere alcatuit din totalitatea asociatilor.
(2) Competentele adunarii generale sunt:
a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiei financiare anuale;
c) alegerea si revocarea membrilor comitetului director, a cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;
d) infiintarea de filiale;
e) modificarea actului constitutiv si a statutului;
f) dizolvarea si lichidarea asociatiei/uniunii, precum si destinatia bunurilor ramase dupa lichidare;
g) schimbarea sediului;
h) orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.
(3) Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra organelor prevazute la Art.93 alin.(1), lit.b) si c).
(4) Regulile privind organizarea si functionarea adunarii generale, ordinare sau extraordinare, dupa caz, se stabilesc prin statut.

Art.95.-
(1) Comitetul director asigura punerea in aplicare a hotararilor adunarii generale, precum si a propriilor hotarari.
(2) Competentele comitetului director sunt:
a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei; 40
b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei/uniunii;
c) aproba organizarea si politica de personal ale asociatiei;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.
(3) Comitetul director are in structura presedinte, vicepresedinti, secretar, alte functii executive necesare si membri. Componenta numerica si alte functii se stabilesc prin statut.
(4) Presedintele comitetului director este si presedintele asociatiei/uniunii.
(5) Regulile generale privind organizarea si functionarea comitetului director se stabilesc prin statut si se detaliaza prin regulamentul de organizare si functionare al acestuia.
(6) Membrul comitetului director care, intr-o problema supusa hotararii adunarii generale, este interesat personal sau prin sotul sau, prin ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare si la vot.
(7) Membrul comitetului director care incalca dispozitiile alin.
(6) este raspunzator de daunele create asociatiei daca fara votul sau s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
(8) Hotararile adunarilor generale si deciziile comitetului director, contrare legii, actului constitutiv si statutului pot fi atacate in justitie.

Art.96.-
(1) Controlul financiar intern al asociatiei/uniunii este asigurat de un cenzor sau o comisie de cenzori, dupa caz.
(2) Daca asociatia/uniunea intruneste mai mult de 100 de membri inscrisi, controlul financiar intern se exercita de o comisie de cenzori.
(3) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri, din care majoritatea provine din randul asociatilor. Membrii comitetului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul din cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii. 41
(4) Atributiile cenzorului/comisiei de cenzori sunt:
a) verifica modul cum este administrat patrimoniul asociatiei;
b) intocmeste rapoarte pe care le prezinta adunarii generale;
c) poate participa la lucrarile comitetului director, fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii stabilite in statut sau de adunarea generala.
(5) Regulile generale de organizare si functionare ale comisiei de cenzori se aproba de adunarea generala. Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de functionare.

Art.97.-
(1) Modificarea actului constitutiv si a statutului se face prin inscrierea modificarii in registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia/uniunea. Se aplica corespunzator prevederile Art.91 alin.(4).
(2) Cererea de inscriere a modificarii va fi insotita de procesul-verbal al adunarii generale, in forma autentificata.
(3) Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal si inscrierea modificarii se intreprind de catre persoana desemnata de adunarea generala.

Art.98.-
(1) Veniturile asociatiilor/ uniunilor provin din:
a) cotizatiile membrilor;
b) dobanzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii;
c) dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie/uniune;
d) venituri realizate din activitati economice directe;
e) donatii, sponsorizari, legate;
f) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, in conditiile legii;
g) alte venituri prevazute de lege.
(2) Asociatiile/uniunile pot infiinta societati comerciale in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, care pot participa la societatile cooperative de 42 gradul 2. Dividendele obtinute de asociatii/uniuni din activitatile acestor societati, daca nu se reinvestesc in acestea, se folosesc obligatoriu ca resurse pentru realizarea scopului si obiectivelor asociatiei/uniunii.
(3) Asociatiile/uniunile pot desfasura orice alte activitati economice directe daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal si obiectivele asociatiei/uniunii.
(4) Activitatile economice prevazute la alin.(3) nu pot concura activitatile societatilor cooperative din cadrul asociatiilor, uniunilor judetene si uniunilor nationale respective.

Art.99.-
(1) in cadrul Agentiei Nationale pentru intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie va functiona o structura organizatorica pentru relatia cu uniunile.
(2) Autoritatile publice locale si centrale se pot consulta cu reprezentantii asociatiilor uniunilor judetene si, respectiv, uniunilor nationale, in vederea stabilirii unor programe sau activitati comune.

Art.100.-
(1) Asociatiile/uniunile se dizolva in urmatoarele situatii:
a) de drept;
b) prin hotararea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz;
c) prin hotararea adunarii generale.
(2) Asociatia sau uniunea se dizolva de drept in urmatoarele cazuri:
a) imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita;
b) imposibilitatea constituirii adunarii generale in conditiile statutului, daca au trecut mai mult de 6 luni de la data convocarii;
c) reducerea numarului de asociati sub limita minima fixata de lege si daca acesta nu a fost completat timp de 3 luni.
(3) Asociatia sau uniunea se dizolva prin hotarare judecatoreasca, in urmatoarele cazuri:
a) cand scopul sau activitatea acestora a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
b) cand realizarea scopului se realizeaza prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 43
c) cand se urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
d) cand asociatia/uniunea a devenit insolvabila;
e) in conditiile

Art.92.
(4) Asociatia sau uniunea se poate dizolva prin hotararea adunarii generale. in termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul-verbal in forma autentica se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, pentru a fi inscris in registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art.101.-
(1) in cazul dizolvarii asociatiei/uniunii, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite membrilor asociati.
(2) Bunurile ramase in urma lichidarii vor fi transmise catre asociatii/uniuni existente, infiintate cu scop identic sau asemanator, printr-o procedura stabilita in statutul asociatiei/uniunii.
(3) Daca in termen de 6 luni de la data terminarii lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alin.(2), precum si in cazul in care statutul asociatiei/uniunii nu prevede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca prevederea este contrara legii sau ordinii publice, bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite de instanta competenta unei asociatii/uniuni cu scop identic sau asemanator.

Art.102.-
(1) in cazul dizolvarii hotarate de adunarea generala, lichidatorii sunt numiti de catre aceasta, iar in restul cazurilor lichidatorii sunt numiti prin hotarare judecatoreasca.
(2) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
(3) Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice aflate in curs, sa incaseze creantele, sa plateasca creditorii si, daca numerarul este insuficient, sa transforme restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.
(4) Lichidatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.
(5) Lichidatorii sunt obligati sa indeplineasca toate procedurile legale pentru publicarea lichidarii si radierea asociatiei sau uniunii din registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art.103.-
(1) La nivel judetean si al municipiului Bucuresti, societatile cooperative de aceeasi forma si/sau asociatiile de societati cooperative de aceeasi forma pot constitui uniuni judetene, care sunt asocieri reprezentative, cu conditia ca numarul societatilor cooperative asociate direct sau prin asociatiile la care sunt membre sa fie cel putin 45% din numarul total de societati cooperative de aceeasi forma, inregistrate cu sediul in raza judetului respectiv sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
(2) La nivel national, uniunile judetene si/sau asociatiile de societati cooperative de aceeasi forma neasociate la vreo uniune judeteana si/sau societatile cooperative de aceeasi forma neasociate pot constitui uniuni nationale, care sunt asocieri reprezentative, cu conditia ca numarul societatilor cooperative asociate direct sau indirect sa reprezinte cel putin 45% din numarul total de societati cooperative de aceeasi forma, inregistrate cu sediul in Romania.
(3) Denumirea de uniune judeteana, respectiv de uniune nationala poate fi utilizata numai de acele uniuni care indeplinesc conditiile stabilite la alin.(1), respectiv alin.(2).

Art.104.-
(1) Asociatiile de societati cooperative, uniunile judetene si nationale de societati cooperative sunt constituite in scopul de a asigura:
a) reprezentarea si apararea intereselor societatilor cooperative asociate si ale membrilor cooperatorilor in relatiile cu administratia publica sau cu persoane fizice ori cu persoane juridice publice sau private;
b) reprezentarea intereselor cooperatorilor pe plan national si international, in relatiile cu organizatiile cooperatiste si cu organismele internationale;
c) promovarea si apararea intereselor economice, de productie, comerciale ale organizatiilor cooperatiste la nivel local, national sau international;
d) sprijinirea societatilor cooperative in vederea protectiei si dezvoltarii patrimoniilor acestora;
e) informarea, documentarea, pregatirea si perfectionarea profesionala, actiuni promotionale pentru serviciile si produsele specifice si alte actiuni comune, proprii domeniului in care actioneaza societatile cooperative asociate; 45
f) desfasurarea unor activitati sociale, culturale, tehnico-stiintifice, sportive, de caritate si alte activitati cu caracter umanitar;
g) efectuarea altor activitati stabilite prin statut in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(2) Asociatiile de societati cooperative, uniuni judetene si nationale de societati cooperative pot conveni reguli si norme de reglementare interna in temeiul si in limitele dispozitiilor legale prevazute in statute, decizii, hotarari, precum si in alte acte cu caracter normativ emise de autoritatile competente.

TITLUL IV RAPORTURILE DINTRE STAT SI COOPERATIE

CAPITOLUL I Rolul statului


Art.105.- Statul roman sprijina dezvoltarea societatilor cooperative, indiferent de grad si forma si a formelor lor asociative, carora le garanteaza autonomia, independenta si un regim care sa nu fie mai putin favorabil decat cel acordat altor agenti economici.

Art.106.-
(1) Guvernul trebuie sa consulte Consiliul consultativ al cooperatiei asupra elaborarii si revizuirii legislatiei si a politicilor in materie de cooperatie.
(2) Guvernul trebuie sa adopte masuri pentru sprijinirea accesului societatilor cooperative la finantarea investitiilor proprii si la creditare.
(3) Autoritatile publice trebuie sa faciliteze accesul societatilor cooperative si al formelor lor asociative la serviciile de consultanta, pentru ameliorarea performantelor lor economice si a capacitatii de a crea locuri de munca si de a genera venituri.
(4) Agentia Nationala pentru intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie reprezinta autoritatea competenta care asigura respectarea prevederilor prezentei legi.

CAPITOLUL II Sprijinul acordat de stat cooperatiei

Art.107.-
(1) Terenurile transmise in folosinta pe durata nedeterminata si fara plata in vederea realizarii de constructii pentru activitatea organizatiilor cooperatiei de consum si mestesugaresti, precum si a asociatiilor cooperatiste, existente pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care nu sunt revendicate si pe care au fost realizate constructii conform legii, isi mentin acest regim juridic pe toata durata existentei constructiilor respective sau pana la trecerea lor, cu plata, in proprietatea societatii cooperative.
(2) in situatia in care autoritatea administratiei publice centrale sau locale decide instrainarea bunurilor imobile din proprietatea lor privata care sunt in folosinta societatilor/organizatiilor cooperative, acestea beneficiaza de un drept de preemptiune la cumpararea acestora, precum si drept de preferinta in cazul concesionarii sau inchirierii acestora.
(3) Oferta de vanzare, concesionare sau inchiriere, cuprinzand datele de identificare a imobilului care se instraineaza, concesioneaza sau inchiriaza si pretul se comunica prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire societatii cooperative respective.
(4) Daca in termen de 45 de zile de la data primirii ofertei de vanzare, concesionare sau inchiriere, societatea cooperativa nu si-a exprimat vointa de a cumpara, de a primi in concesiune sau de a inchiria imobilul respectiv, acesta se poate vinde.

Art.108.- Societatile cooperative beneficiaza de toate masurile promovate de statul roman pentru societatile comerciale infiintate in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata.

Art.109.- in planurile de invatamant ale institutiilor de invatamant superior care au in structura domeniile tehnic, economic si juridic se poate introduce, cu statut de disciplina optionala, materia Notiuni despre organizarea si functionarea cooperatiei.

TITLUL V CONSILIUL CONSULTATIV AL COOPERATIEI


Art.110.-
(1) Se constituie Consiliul consultativ al cooperatiei, organism fara personalitate juridica, cu rol consultativ, pe langa Agentia Nationala pentru intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, format din reprezentanti desemnati de toate uniunile nationale existente.
(2) Agentia Nationala pentru intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie isi va nominaliza un reprezentant in Consiliul consultativ al cooperatiei, care reprezinta si sustine politica agentiei privind sprijinirea si dezvoltarea sistemului cooperatist din Romania si care preia si transmite agentiei toate deciziile luate in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(3) Consiliul consultativ al cooperatiei are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza propuneri cu privire la dispozitiile legale care intereseaza societatile cooperative;
b) promoveaza studii si analize privind miscarea cooperatista;
c) elaboreaza, aproba si modifica Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului consultativ al cooperatiei;
d) elaboreaza propuneri de initiative legislative in domenii ce privesc activitatea cooperatiei;
e) asigura cadrul organizat pentru consultari si schimb de informatii intre diferitele forme cooperatiste;
f) acorda avize consultative pentru programele de promovare si dezvoltare a cooperatiei;
g) acorda avize consultative pentru programele de promovare si dezvoltare a cooperatiei, elaborate de catre Agentia Nationala pentru intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie. La dezbaterile privind acordarea acestor avize, reprezentantul Agentiei Nationale pentru intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nu are drept de vot;
h) elaboreaza si sustine programe care sa asigure crearea de noi societati cooperative;
i) avizeaza proiectele de acte normative care reglementeaza activitatea cooperatiei; 48
j) informeaza societatea civila cu privire la potentialul economic, social, educativ si formativ pe care il ofera cooperatia;
k) sprijina aplicarea Recomandarii nr.193/2002 a Organizatiei Internationale a Muncii privind promovarea cooperativelor, a recomandarilor Organizatiei Natiunilor Unite, precum si ale organismelor cooperatiste internationale;
l) alte atributii prevazute de legislatia in vigoare.

Art.111.- Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului consultativ al cooperatiei se aproba, in prima sa sedinta, prin consens.

TITLUL VI INFRACTIUNI

Art.112.- Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani fapta membrului fondator, a administratorului, a presedintelui societatii cooperative sau a directorului executiv care:
a) prezinta cu rea-credinta in prospectele, rapoartele si comunicarile adresate publicului date neadevarate asupra constituirii societatii cooperative ori asupra conditiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credinta, in tot sau in parte, astfel de date;
b) prezinta cu rea-credinta in adunarea generala a membrilor cooperatori o situatie financiara inexacta sau date inexacte asupra conditiilor economice ale societatii cooperative, in vederea ascunderii situatiei ei reale.

Art.113.- Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani fapta administratorului, a presedintelui societatii cooperative sau a directorului executiv care:
a) foloseste cu rea-credinta bunurile sau creditul de care se bucura societatea cooperativa, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul propriu ori pentru a favoriza o alta societate cooperativa sau comerciala in care are interese direct sau indirect;
b) se imprumuta sub orice forma, direct sau printr-o persoana interpusa, de la societatea cooperativa pe care o administreaza;
c) incaseaza sau plateste dividende, sub orice forma, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite, in lipsa unei situatii financiare anuale ori contrar celor rezultate din aceasta. 49

Art.114.- Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani fapta administratorului, a presedintelui societatii cooperative sau a directorului executiv care:
a) emite parti sociale sau obligatiuni cooperatiste la un pret inferior valorii lor nominale;
b) nu respecta dispozitiile legale referitoare la anularea partilor sociale neachitate;
c) emite obligatiuni cooperatiste fara respectarea dispozitiilor legale sau emite parti sociale care nu cuprind mentiunile cerute de prezenta lege;
d) nu respecta prevederile stabilite de prezenta lege privind instrainarea si transmiterea folosintei imobilizarilor corporale.

Art.115.- Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda fapta administratorului, a presedintelui societatii cooperative sau a directorului executiv care:
a) aduce la indeplinire hotararile adunarii generale referitoare la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului social, inainte de expirarea termenelor prevazute de prezenta lege;
b) indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la reducerea capitalului social, fara ca membrii cooperatori sa fi fost executati pentru efectuarea varsamantului datorat ori fara hotararea adunarii generale care ii scuteste de plata varsamintelor ulterioare;
c) nu convoaca adunarea generala in cazurile prevazute de prezenta lege;
d) incepe operatiunile in numele unei societati cooperative, inainte de a se fi efectuat varsamantul integral al capitalului social minim.

Art.116.- Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda fapta cenzorului care nu convoaca adunarea generala a membrilor cooperatori in cazurile in care este obligat prin lege.

TITLUL VII DISPOZITII TRANZITORII

Art.117.-
(1) Organizatiile cooperatiste existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi au obligatia sa isi modifice statutele daca nu sunt in conformitate cu prevederile prezentei legi si sa le inregistreze la oficiul registrului comertului in termen de 9 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(2) in acest scop, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, organizatiile cooperatiste au obligatia sa afiseze la sediul lor lista tuturor membrilor cooperatori inregistrati in evidentele acestora la data respectiva si sa popularizeze in presa locala aceasta actiune si scopul ei.
(3) Lista trebuie sa ramana afisata pana la expirarea termenului prevazut la alin.(1).
(4) in termen de 30 de zile de la data afisarii, membrii cooperatorii pot inainta contestatii privind includerea sau neincluderea unor persoane pe listele afisate, care vor fi solutionate de catre organizatiile cooperatiste respective in maximum 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei. Hotararea organizatiei cooperatiste poate fi atacata in justitie conform legii.
(5) in termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin.(2), toate organizatiile cooperatiste vor convoca adunarea generala a membrilor cooperatori care, obligatoriu, va include pe ordinea de zi cel putin:
a) prezentarea situatiei patrimoniului, a numarului partilor sociale pentru fiecare membru cooperator, a modului de formare a capitalului social;
b) aprobarea modificarilor statutului conform prevederilor prezentei legi;
c) prezentarea situatiei persoanelor care au facut obiectul contestatiilor de la alin.(4) in urma rezolvarii contestatiilor primite.
(6) Organizatiile cooperatiste care nu si-au inregistrat modificarile statutelor pana la expirarea termenului prevazut la alin.(1) se dizolva de drept si intra in lichidare, in conditiile prevederilor
Art.85-88 din prezenta lege.

Art.118.- Membrii cooperatori care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, detin parti sociale sau actiuni cooperatiste reprezentand peste 20% din capitalul social, sunt obligati ca, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa instraineze catre alti membri cooperatori, la valoarea nominala, partile sociale sau actiunile cooperatiste care exced aceasta cota. in cazul in care, in termenul prevazut, partile sociale sau actiunile cooperatiste nu sunt instrainate, organizatia cooperatista respectiva le achizitioneaza, le anuleaza si reduce in mod corespunzator capitalul social, care devine parte indivizibila.

Art.119.-
(1) Federalele teritoriale ale cooperativelor de consum, asociatiile teritoriale ale organizatiilor cooperatiei mestesugaresti, Uniunea Nationala a Cooperativelor de Consum si Asociatia Nationala a Cooperatiei Mestesugaresti nu pot instraina, cu orice titlu, cladirile sau terenurile aflate in patrimoniul lor pana la data indeplinirii procedurilor prevazute la Art.117 alin.(1).
(2) Organizatiile cooperatiste existente, federalele teritoriale ale cooperativelor de consum, asociatiile teritoriale ale organizatiilor cooperatiei mestesugaresti, Uniunea Nationala a Cooperativelor de Consum si Asociatia Nationala a Cooperatiei Mestesugaresti se pot reorganiza, numai in conditiile prezentei legi.

Art.120.-
(1) Federalele teritoriale ale cooperativelor de consum - FEDERALCOOP -, infiintate in conformitate cu prevederile Legii nr.109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum, cu modificarile ulterioare, precum si asociatiile teritoriale ale organizatiilor cooperatiei mestesugaresti - ATCOM, infiintate in temeiul Decretului-lege nr.66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti, cu modificarile ulterioare, se vor reorganiza, cu respectarea prevederilor prezentei legi, in maximum 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, astfel:
a) in una din formele de asociere prevazute in Titlul III al prezentei legi, si anume asociatie sau uniune judeteana, dupa caz;
b) in societate cooperativa de gradul 1 sau 2, dupa caz.
(2) Activul si pasivul federalelor si asociatiilor teritoriale prevazute la alin.(1), cuprinzand partea divizibila si partea indivizibila, vor fi determinate conform situatiei financiare incheiate la data reorganizarii acestora.
(3) Bunurile mobile si imobile necesare bunei functionari a asociatiilor sau uniunilor judetene, infiintate in conformitate cu prevederile alin.(1) lit. a), vor fi stabilite inainte de reorganizare, prin hotararea adunarii generale a membrilor asociati ai federalei sau asociatiei teritoriale respective.
(4) Societatile cooperative de gradul 1 sau gradul 2, dupa caz, infiintate in conformitate cu prevederile alin.(1) lit.b), vor prelua activul si pasivul federalelor si asociatiilor teritoriale prevazute la alin.(1), mai putin bunurile prevazute la alin.(3). Partea divizibila preluata devine partea divizibila a societatii cooperative nou-infiintate, respectiv partea indivizibila preluata devine partea indivizibila a acesteia.
(5) Consiliul de administratie al federalei teritoriale a cooperativelor de consum, respectiv consiliul executiv al asociatiei teritoriale a organizatiilor cooperatiei mestesugaresti are obligatia de a stabili valoarea capitalului social, modul de impartire a partilor sociale si de a transmite, in maximum 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, tuturor persoanelor fizice si/sau juridice care sunt asociate la acestea, oferta de a participa, in calitate de membri fondatori, la constituirea societatilor cooperative prevazute la alin.(4).
(6) Persoanele fizice si/sau juridice care au primit oferta de a participa conform alin.(5) au obligatia sa raspunda consiliului de administratie al federalei teritoriale a cooperativelor de consum, respectiv consiliului executiv al asociatiei teritoriale a organizatiilor cooperatiei mestesugaresti in termen de 60 de zile de la primirea ofertei.
(7) Societatile cooperative infiintate conform prezentului articol au obligatia sa se inscrie in registrul comertului in maximum 9 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 53
(8) Pot avea calitatea de membri fondatori in societatile cooperative constituite conform alin.(4), cooperativele de consum care sunt asociate la federala teritoriala conform registrului organizatiilor cooperatiste asociate, respectiv organizatiile cooperatiste mestesugaresti existente, precum si membrii cooperatori persoane fizice care sunt asociati la asociatia teritoriala respectiva, conform registrului de evidenta a membrilor cooperatori al asociatiei teritoriale.
(9) Membrii cooperatori care au fost asociati la federala teritoriala sau la asociatia teritoriala, dobandesc parti sociale in societatile cooperative prevazute la alin.(4), pana la concurenta valorii partilor sociale detinute in cadrul federalei teritoriale, respectiv a participarilor la capitalul social in cadrul asociatiei teritoriale.
(10) Membrii cooperatori care nu se asociaza in societatea cooperativa infiintata conform prevederilor alin.(4) au un drept de creanta asupra partilor sociale varsate, respectiv participarilor la capitalul social varsat si dividendelor cuvenite.
(11) Federalele teritoriale ale cooperativelor de consum si asociatiile teritoriale ale organizatiilor cooperatiei mestesugaresti, care nu indeplinesc prevederile prezentului articol se dizolva de drept si intra in lichidare conform prevederilor prezentei legi, iar activul ramas in urma achitarii sumelor datorate creditorilor si a partii divizibile catre membrii cooperatori se atribuie de catre instanta de judecata competenta unei societati cooperative de aceeasi forma, prin hotarare judecatoreasca irevocabila.
(12) Hotararile privind aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului articol se iau de catre adunarile generale convocate de catre consiliul de administratie al federalei teritoriale a cooperativelor de consum, respectiv de consiliul executiv al asociatiei teritoriale a organizatiilor cooperatiei mestesugaresti, cu majoritatea voturilor membrilor asociati inscrisi in registrul de evidenta al federalei, respectiv al asociatiei teritoriale.

Art.121.-
(1) Asociatia Nationala a Cooperatiei Mestesugaresti - UCECOM, infiintata prin Decretul-Lege nr.66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti si Uniunea Nationala a Cooperativelor de Consum - CENTROCOOP, infiintata prin Legea nr.109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum, cu modificarile ulterioare, se vor reorganiza cu respectarea prevederilor 54 prezentei legi si isi vor modifica statutele in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legilor speciale, dar nu mai mult de 18 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, astfel:
a) in una din formele de asociere prevazute in Titlul III al prezentei legi, si anume asociatie sau uniune nationala, dupa caz;
b) in societate cooperativa de gradul 2.
(2) Activul si pasivul CENTROCOOP, respectiv al UCECOM vor fi determinate conform situatiei financiare incheiate la data reorganizarii acestora.
(3) Bunurile mobile si imobile necesare bunei functionari a asociatiilor sau uniunilor nationale, infiintate in conformitate cu prevederile alin.(1) lit.a), vor fi stabilite inainte de reorganizare, prin hotararea congresului extraordinar al CENTROCOOP, respectiv al UCECOM.
(4) Societatile cooperative de gradul 2, infiintate in conformitate cu prevederile alin.(1) lit.b), vor prelua patrimoniul net al uniunii nationale, respectiv al asociatiei nationale, care se constituie in partea indivizibila a societatilor cooperative rezultate din reorganizare.
(5) in termen de 3 luni de la expirarea termenului prevazut la Art.120 alin.(5), Consiliul de administratie al Uniunii Nationale a Cooperativelor de Consum, respectiv Consiliul National de Conducere al Cooperatiei Mestesugaresti are obligatia de a stabili valoarea capitalului social, modul de impartire a partilor sociale si de a transmite tuturor persoanelor juridice, care pot avea calitatea de membri fondatori, oferta de a participa la constituirea societatii cooperative de gradul 2, mentionata la alin.(1) lit.b).
(6) Persoanele juridice care au primit oferta prevazuta la alin.(5) au obligatia sa raspunda in termen de 45 de zile de la primirea ofertei, sa subscrie minimum o parte sociala si sa verse integral valoarea partilor sociale subscrise in termen de 30 de zile.
(7) Pot avea calitatea de membri fondatori in societatile cooperative prevazute la alin.(4), cooperativele de consum, respectiv organizatiile cooperatiste mestesugaresti existente, care au contribuit la realizarea patrimoniului Uniunii Nationale a Cooperativelor de Consum, respectiv Asociatiei Nationale a Cooperatiei Mestesugaresti si care s-au inscris in registrul comertului in conformitate cu prevederile prezentei legi, precum si societatile cooperative de gradul 1 sau 2 infiintate in conformitate cu prevederile Art.120. 55
(8) La constituirea capitalului social al societatilor cooperative de gradul 2 infiintate conform alin.(4), participarea cumulata a societatilor cooperative de gradul 1 si 2 nu poate fi mai mica de 67%.
(9) Societatile cooperative de gradul 2 constituite conform alin.(4) trebuie sa se inscrie in registrul comertului in maximum 15 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(10) in situatia in care Asociatia Nationala a Cooperatiei Mestesugaresti si Uniunea Nationala a Cooperativelor de Consum nu respecta prevederile prezentului articol, se dizolva de drept si intra in lichidare conform prevederilor prezentei legi, iar activul ramas in urma achitarii sumelor datorate creditorilor se transmite organizatiilor cooperatiste si uniunilor care au contribuit la realizarea patrimoniului acestora si care s-au inscris in registrul comertului in conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art.122.- in cazul societatilor cooperative pe actiuni infiintate pana la data de 31 decembrie 2003, daca prin statut este prevazut votul proportional cu numarul de actiuni, acesta poate fi mentinut in limitele prevazute de prezenta lege.

TITLUL VIII DISPOZITII FINALE

Art.123.-
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: Decretul-lege nr.66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.23 din 9 februarie 1990, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia alin.2 si 3 ale Art.2 si a Art.6, 7, 8, Art.10 alin.2, Art.13 si 21, Legea nr.109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.252 din 18 octombrie 1996, cu modificarile ulterioare, cu exceptia
Art.123 si 124, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi. Prevederile exceptate raman in vigoare pana la implinirea termenelor din prezenta lege privind reorganizarea organizatiilor cooperative, a uniunilor si asociatiilor teritoriale si nationale.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi:
a) Legea nr.26/1990 privind Registrul comertului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica astfel: - Articolul 12 alineatul (1) teza 1 va avea urmatorul cuprins: “Art.12.-
(1) Registrul comertului este alcatuit dintr-un registru pentru inregistrarea comerciantilor persoane fizice si asociatii familiale, un registru pentru inregistrarea societatilor cooperative si un altul pentru inregistrarea celorlalti comercianti persoane juridice.”
b) Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.423 din 10 noiembrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza astfel: 1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins: “Art.4.- Monitorul Oficial al Romaniei cuprinde sapte parti, structurate in functie de natura actelor supuse publicarii.” 2. Dupa articolul 9 se introduce un articol nou, Art.91, cu urmatorul cuprins: “Art.91.- in Partea a VII-a se publica, in temeiul unor dispozitii legale, acte juridice referitoare la societati cooperative si la alte categorii de persoane juridice infiintate de societatile cooperative, precum si alte acte referitoare la cooperatie, stabilite prin dispozitii legale.”
(3) Cheltuielile determinate de publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VII-a se suporta de catre emitenti, pe baza tarifelor aprobate de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, la propunerea Regiei Autonome Monitorul Oficial.
(4) Hotararea Guvernului nr.753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.494 din 9 iulie 2003, se modifica in mod corespunzator. 57 Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76 alineatul (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

 
 
Abonare newsletter
0 comentarii
- Adauga


   

Comentarii


0
 

  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »


 

cooperative, societatii, cooperatorisunt, membrilor, cooperativasocietatea, data, constitutivgenerale, sociale, generalasocietati, adunarea, poatemembrii, societatile, registrul