Capitolul III Dispozitii finale

Data: 30 ianuarie 2012   Ora: 13:01

Art.35. - In anul 2012, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr.196/2009, este de 350 lei.

Art.36. - In anul 2012, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor de asistenta sociala finantate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, si care se platesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Nationala „Posta Romana” - S.A., se calculeaza prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depasi 1% din valoarea sumelor virate.

Art.37. – Cheltuielile pentru pregatirea personalului in institutiile de invatamant militar, de informatii, de ordine publica si securitate nationala sunt suportate de ordonatorii principali de credite care au in subordine astfel de unitati de invatamant, indiferent de institutiile de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala din care provin cursantii.

Art.38. - (1) Institutiile si autoritatile administratiei publice centrale si locale care au in administrare hoteluri, case de odihna si de oaspeti, baze de odihna, tratament si alte asemenea unitati, asigura finantarea cheltuielilor curente si de capital pentru respectivele unitati exclusiv din veniturile proprii ale acestor unitati.

(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanta nicio activitate legata de administrarea unitatilor prevazute la alin.(1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Art.39. – Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice detalierea in structura, pe functii, a numarului maxim de posturi finantat prin prezenta lege si salariul mediu de baza pe functii din anul 2012, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art.40. – (1) In anul 2012 plata titlurilor executorii se efectueaza in cuantumul prevazut pentru acest an prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal", in mod esalonat in transe trimestriale egale.

(2) In bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, la titlul „Cheltuieli de personal" este prevazuta o suma globala, din care, prin hotarare a Guvernului pot fi majorate in ultima luna a fiecarui trimestru, in cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite finantati integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii si subventii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite pentru plata titlurilor executorii conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.41. – In anul 2012 finantarea curtilor de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate si judecatoriilor se face prin bugetul Ministerului Justitiei.

Art.42. – (1) Pentru anul 2012, operatorii economici definiti potrivit art.27 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare, determina cheltuielile salariale, astfel:

a) operatorii economici care au inregistrat pierderi in anul precedent sau care primesc subventii sau transferuri de la bugetul de stat si bugetul local pentru activitatea de exploatare nu pot depasi nivelul cheltuielilor cu salariile realizate in anul precedent, cu incadrarea in nivelul aprobat prin bugetele de venituri si cheltuieli ale anului precedent;

b) operatorii economici care au inregistrat profit in anul precedent, acorda cresteri salariale fata de nivelul realizat al anului precedent, cu incadrarea in nivelul aprobat prin bugetele de venituri si cheltuieli, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.79/2008 privind unele masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.203/2009, cu modificarile ulterioare, dar nu mai mult decat indicele mediu de crestere al preturilor prognozat pentru anul 2012.

c) pentru operatorii economici care se incadreaza in prevederile art.3 pct.2 din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare, nr.69/2010, fondul de salarii este aprobat de Guvern, prin bugetele de venituri si cheltuieli si se aplica politica salariala din sectorul bugetar.

(2) In anul 2012, operatorii economici prevazuti la alin.(1) nu pot majora numarul maxim de personal prevazut prin bugetul aprobat pentru anul 2011. In cazuri temeinic justificate, respectiv in conditiile extinderii activitatii, Guvernul poate aproba cresterea numarului de personal si in mod corespunzator a cheltuielilor cu salariile la unii operatori economici.

(3) Prevederile alin.(1) si (2) privind cheltuielile cu salariile si numarul maxim de personal se vor avea in vedere si la aprobarea, potrivit legii, a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare pe anul 2012.

Art.43. – (1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa modifice alocatiile bugetare intre proiectele prevazute in anexa nr.02b la bugetele acestora in functie de derularea acestora, precum si valoarea totala a proiectelor/programelor prevazute in anexele bugetelor ordonatorilor principali de credite, finantate din titlul 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, precum si a celor finantate din titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”, cu incadrarea in sumele prevazute in acordurile/ deciziile/contractele/legile de ratificare.

(2) Incadrarea in sumele prevazute in acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare, precum si majorarea valorii totale a proiectelor/programelor se face pe raspunderea ordonatorilor principali de credite.

(3) Ordonatorii principali de credite comunica lunar Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate conform alin.(1), concomitent cu transmiterea anexelor modificate, insusite de ordonatorul principal de credite, insotite de fundamentari detaliate.

Art.44. - Anexele nr. 1-10 fac parte integranta din prezenta lege. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art.65 alin.(2) si ale art.76 alin.(2) din Constitutia Romaniei, republicata.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora