Capitolul II Responsabilitati in aplicarea prezentei legi

Data: 30 ianuarie 2012   Ora: 11:59

Art.19. – Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publica si promovarea intereselor romanesti peste hotare, precum si pentru finantarea unor actiuni cu caracter social sunt prevazute in anexa nr.3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare si utilizare a acestora se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art.20. – (1) Sumele prevazute in bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri la capitolul 81.01 „Combustibil si energie”, titlul 72 „Active financiare”, la capitolul 82.01 „Industria extractiva, prelucratoare si constructii”, titlul 40 „Subventii”, articolul 40.01 „Subventii pe produse” si articolul 40.18 „Protectie sociala in sectorul minier”, precum si la capitolul 86.01 „Cercetare si dezvoltare in domeniul economic”, titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 55.01.49 „Transferuri pentru finantarea cercetarii in domeniul economic”, vor fi utilizate numai dupa parcurgerea procedurilor in domeniul ajutorului de stat, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.137/2007.

(2) Sumele prevazute la capitolul 81.01 „Combustibil si energie”, titlul 72 „Active financiare” aferente Societatii Nationale "Nuclearelectrica" - S.A se pot utiliza cu conditia majorarii capitalului social aferent participarii statului, potrivit legii, in vederea achizitionarii de apa grea potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.80/2006 privind asigurarea productiei de apa grea in vederea punerii in functiune si pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viata a unitatilor 3 si 4 de la Centrala nuclearo-electrica Cernavoda, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Din bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri pot fi asigurate fonduri pentru:

a) aplicarea prevederilor art.10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) majorarea capitalului social, aferent participarii statului, in conditiile legii, la capitalul social al Compania Nationala a Uraniului - S.A.

(4) Se autorizeaza Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri ca pe parcursul intregului an sa introduca subdiviziuni ale clasificatiei bugetare pentru asigurarea fondurilor prevazute la alin.(3), prin redistribuire, in conditiile prezentei legi si a Legii nr.500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, numai dupa parcurgerea procedurilor prevazute la alin. (1).

Art.21. – Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, la capitolul 84.01 „Transporturi", articolul „Subventii pentru transportul de calatori cu metroul", se suporta si subventiile aferente lucrarilor executate si neplatite in anul 2011.

Art.22. – (1) In bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2012, la capitolul 84.01 „Transporturi", titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul „Intretinerea infrastructurii feroviare publice” este cuprinsa suma de 850.000 mii lei pentru Compania Nationala de Cai Ferate CFR S.A., suma care va fi utilizata cu prioritate pentru plata obligatiilor catre bugetul general consolidat.

(2) Se autorizeaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii ca pe parcursul intregului an sa introduca subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, cu conditia majorarii capitalului social aferent participarii statului, potrivit legii, la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., in vederea asigurarii fondurilor aferente investitiilor pentru realizarea proiectelor de importanta nationala, care asigura integrarea Romaniei in sistemul de transport feroviar european, finantate de la bugetul de stat, prin redistribuire, in conditiile prezentei legi si a Legii nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Utilizarea fondurilor se face numai dupa parcurgerea procedurilor in domeniul ajutorului de stat, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.137/2007.

Art.23. – (1) In bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la capitolul 83.08 „Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare", titlul 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul "Programe din Fondul European de Garantare Agricola - FEGA", din cadrul anexei nr.3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinantarii cheltuielilor aferente schemelor de plati directe pe suprafata, respectiv schema de plata directa unica pe suprafata, schema de plata separata pentru zahar, precum si a masurilor de piata si interventie in agricultura, sume ce se aloca temporar din veniturile din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului de catre Ministerul Finantelor Publice, in baza unor hotarari ale Guvernului.

(2) Prin hotarari ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului de catre Ministerul Finantelor Publice si altor ordonatori principali de credite bugetare pentru asigurarea platilor aferente cheltuielilor eligibile finantate din fonduri europene.

Art.24. – In anul 2012, sumele reprezentand plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, acordate in completarea schemelor de plati nationale directe pe suprafata, sunt cuprinse in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la capitolul 83.01 „Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare", titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul "Programe din Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala - FEADR".

Art.25. - In bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, la capitolul "Invatamant", sunt prevazute, pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investitii, consolidari, reabilitari, achizitii de imobile, reparatii capitale, achizitionarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din mediul rural, edificarea si construirea de campusuri scolare si scoli de arte si meserii, asigurarea utilitatilor de natura investitiilor, reforma educatiei timpurii, precum si alte dotari specifice invatamantului.

Art.26. - (1) In bugetul Ministerului Sanatatii, la capitolul „Asigurari si asistenta sociala” sunt prevazute sume reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei, care se suporta de la bugetul de stat, conform art.260 alin.(1) lit.a^1) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

(2) Sumele prevazute la alin.(1) se vireaza lunar la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe baza situatiilor transmise de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Art.27. - In bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale”, titlul 55 „Alte transferuri” alineatul 55.01.14 „Fondul National de Preaderare” este cuprinsa si suma de 712.195 mii lei pentru asigurarea sumelor necesare unitatilor administrativ-teritoriale pentru plata TVA aferenta achizitiilor din fonduri publice in cadrul proiectelor ISPA in sectorul de apa la preluarea de la operatori a investitiilor realizate ulterior transmiterii cererilor finale de fonduri la Comisia Europeana in conformitate cu Memorandumurile de Finantare ISPA aprobate in perioada 2000-2003, precum si TVA restant conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.135/2007, aprobata prin Legea nr.187/2008, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.63/1999, aprobata prin Legea nr.22/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.28. - (1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa includa in bugetul propriu si al institutiilor din subordine sumele reprezentand fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare, primite in cursul anului si necuprinse in bugetul aprobat pe anul 2012.

(2) Ordonatorii principali de credite vor comunica lunar Ministerului Finantelor Publice sumele primite conform alin.(1), precum si fisele proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare.

Art.29. – (1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de sume intre si in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare, sa introduca anexe la bugetul lor cu proiecte noi finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare, si sa modifice Programul de investitii publice, dupa caz, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate in bugetul de stat sau in bugetul fondurilor externe nerambursabile, dupa caz, la titlul „Alte transferuri”.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa comunice lunar Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate potrivit alin.(1).

Art.30. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat sa efectueze virari de credite de la titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Sumele prevazute la titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2012 si nu pot fi cedate la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat in baza prevederilor art.54 din Legea nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In conditiile prevederilor Legii nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cursul intregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate.

(4) Pe parcursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de credite de angajament neutilizate in cadrul titlului „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea implementarii proiectelor finantate/aprobate la finantare sau pentru introducerea unor proiecte noi finantabile din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(5) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze, pe parcursul intregului an, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, redistribuiri de credite de angajament si virari de credite bugetare intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, in functie de stadiul implementarii, la nivelul fiecarui ordonator de credite, a proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(6) Virarile de credite bugetare prevazute la alin.(3) se pot efectua si de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, cu exceptia sumelor alocate din aceste fonduri.

(7) In conditiile Legii nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza ordonatorii principali de credite care identifica, pe parcursul exercitiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte in derulare din anii anteriori finantabile din fonduri externe nerambursabile postaderare si care nu au in bugetul propriu titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” sau articolul corespunzator, sa introduca titlul si articolul respectiv, cu conditia existentei fiselor de fundamentare a proiectelor propuse la finantare/finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de catre autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii si sa modifice Programul de investitii publice, dupa caz.

(8) Prevederile alin.(7) se aplica si institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si activitatilor finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, cu introducerea corespunzatoare a modificarilor atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli.

(9) Ordonatorii principali de credite comunica lunar Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate conform alineatelor (3)-(7), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate in mod corespunzator si, dupa caz, a formularelor de fundamentare.

(10) Din sumele prevazute la titlul „Proiecte cu finantare din fondurile externe nerambursabile postaderare” se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a proiectelor finantate de la acest titlu.

Art.31. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sa efectueze si sa aprobe redistribuiri de credite bugetare sau de credite de angajament neutilizate de la obiectivele de investitii in continuare, respectiv de la obiectivele de investitii noi, la pozitia „Alte cheltuieli de investitii”, cuprinse in programele de investitii publice, anexe la bugetele acestora cu exceptia proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare si din fonduri rambursabile.

(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificari in fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii, precum si sa efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri ale creditelor de angajament neutilizate, in conditiile prevederilor alin.(1) si cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2012 in programele de investitii publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

(3) Reparatiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse in Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, la pozitia C – „Alte cheltuieli de investitii”, categoria e – „Alte cheltuieli asimilate investitiilor”, anexa la bugetele ordonatorilor principali de credite.

Art.32. – (1) In bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevazute, dupa caz, si sumele reprezentand contributia Guvernului Romaniei la realizarea programelor si proiectelor la care se face referire la art.15.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, in cadrul creditelor bugetare aprobate, sa asigure integral si cu prioritate fondurile necesare derularii programelor si proiectelor cu finantare internationala, inclusiv cele reprezentand componenta locala aferenta acestora la care se face referire la alin.(1), precum si fondurile necesare finantarii angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.

Art.33. – (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul „Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatele „Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv”, „Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului”, „Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social”, „Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare”, „Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru persoane care se afla in executarea masurilor prevazute la art.105, 113 si 114 din Codul Penal, precum si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executare pedepsei privative de libertate” si „Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute” si la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul „Alte transferuri”, alineatele „Programe cu finantare rambursabila”, „Programe comunitare”, „Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila”, „Programe ISPA”, „Cheltuieli neeligibile ISPA”, „Programe SAPARD”, la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, cu exceptia realocarilor intre aceste pozitii si a celor catre titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”.

(3) Din sumele prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul „Alte transferuri”, alineatele „Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila”, „Programe ISPA”, „Programe SAPARD” se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a obiectivelor cuprinse in aceste programe.

(4) Sumele reprezentand contributia Guvernului la realizarea obiectivelor de investitii cu finantare externa de la titlul „Alte transferuri”, alineatul „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat” si de la titlul „Active nefinanciare” nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investitii.

(5) In conditiile prevederilor Legii nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:

a) platii la scadenta a contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene, a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, la organisme financiarbancare internationale, a rambursarilor de rate de capital aferente imprumuturilor interne si externe, a platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente imprumuturilor, precum si derularii corespunzatoare a programelor finantate din fonduri comunitare, pre si post aderare si a programelor cu finantare rambursabila;

b) sumelor necesare achitarii debitelor datorate bugetului Comunitatii Europene, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobata prin Legea nr.22/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele reprezentand majorarile de intarziere.

(6) Ministerul Finantelor Publice poate efectua in cursul intregului an virari de credite bugetare intre alineatele articolului bugetar „Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene”.

(7) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul „Rambursari de credite” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.

(8) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul „Imprumuturi” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul

aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.

(9) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze pe parcursul intregului an, suplimentari de credite bugetare la pozitia bugetara „Fondul National de Preaderare” prin virarea de credite bugetare de la alte capitole de cheltuieli sau de la alte titluri, articole si alineate de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol de cheltuieli, in functie de stadiul implementarii proiectelor derulate in cadrul programelor cu finantare nerambursabila de preaderare.

Art.34. - Virarile de credite bugetare si redistribuirile de credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art.6 lit.g) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare, nr.69/2010. Virarile de credite bugetare si redistribuirile de credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare si din fonduri rambursabile, inclusiv in structura acestor proiecte se pot realiza si prin diminuarea cheltuielilor de natura investitiilor si majorarea cheltuielilor curente cu incadrarea in valoarea totala a titlurilor de cheltuieli 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" si 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora