Cap 3 Atributii in realizarea programelor nationale de sanatate

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 13:49

Art. 28

Programele nationale de sanatate sunt elaborate, monitorizate si evaluate in mod distinct sau in comun de Ministerul Sanatatii si CNAS

Art. 29

Ministerul Sanatatii asigura coordonarea tuturor programelor nationale de sanatate prin indeplinirea urmatoarelor atributii:

a)      aproba domeniile prioritare de actiune si strategia programelor nationale de sanatate pe termen scurt, mediu si lung;

b)      propune obiectivele anuale sau multianuale ale programelor nationale de sanatate si ale subprogramelor de sanatate, structura programelor nationale de sanatate si a subprogramelor de sanatate, necesarul de resurse financiare pentru realizarea programelor nationale de sanatate;

c)      aproba normele tehnice de implementare a programelor nationale de sanatate, dupa caz, impreuna cu CNAS;

d)      Programele nationale de sanatate se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Sanatatii inclusiv programele preluate, respectiv transferate, de la Ministerul Sanatatii la CNAS.

e)      Hotararea Guvernului privind aprobarea programelor nationale de sanatate cuprinde obiectivele, structura acestora, nivelul, sursele si modalitatile de finantare precum si orice alte conditii si termene necesare derularii programelor.

f)       Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, prin ordinul presedintelui CNAS sau, dupa caz, prin ordine comune.

Art. 30

CNAS asigura organizarea si monitorizarea programelor nationale de sanatate, aprobate prin hotarare a Guvernului, avand urmatoarele atributii:

a)      implementeaza si deruleaza programe nationale de sanatate specifice, conform strategiei aprobate de Ministerul Sanatatii

b)      raspunde de asigurarea, urmarirea, evidentierea si controlul fondurilor alocate pentru derularea programelor nationale de sanatate, precum si de monitorizarea, controlul si analiza indicatorilor fizici si de eficienta si raporteaza Ministerului Sanatatii modul de utilizare a sumelor transferate din bugetul Ministerului Sanatatii

c)      transmite Ministerului Sanatatii, trimestrial, anual si ori de cate ori este nevoie, analiza modului in care au fost derulate programele nationale de sanatate.

Art. 31

(1)     Programele nationale de sanatate se pot derula prin

1.    structurile de specialitate ale Institutului National de Sanatate Publica si/sau altor institutii nominalizate de catre Ministerul Sanatatii, fiind supuse controlului Ministerului Sanatatii

2.    institutiile/unitatile/servicii desemnate pentru fiecare obiectiv al programelor,  coordonate pe plan local de catre structurile de specialitate ale directiilor de sanatate publica.

3.    unitati de specialitate, selectate pe baza criteriilor aprobate prin ordin ai ministrului sanatatii, la propunerea CNAS pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale cu CNAS si/sau cu asiguratorii de sanatate cu care CNAS are contracte

4.    pe baza de contractare competitiva pentru alte institutii publice si private si organizatii guvernamentale si neguvernamentale.

(2)     In intelesul prezentei legi, unitatile de specialitate sunt: unitati medicale publice si private, institutii publice, furnizori de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale autorizati si evaluati, aflati in relatie contractuala cu asiguratorii de sanatate, precum si alte institutii  publice si private si organizatii guvernamentale si neguvernamentale.

(3)     Structurile prevazute la alin. (1) pot angaja personal pentru derularea programelor nationale de sanatate ca actiuni multianuale pe toata perioada de derulare a acestora.

(4)     Pentru realizarea atributiilor si activitatilor prevazute in cadrul programelor nationale de sanatate, unitatile de specialitate prevazute la alin. (1) pot incheia contracte/conventii civile cu medici, asistenti medicali si alte categorii de personal, dupa caz, precum si cu persoane juridice, potrivit dispozitiilor Codului civil si in conditiile stabilite prin Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate.

(5)     Contractele/conventiile civile incheiate in conditiile alin. (4) de catre unitatile de specialitate stabilite la alin. (2) prevad actiuni multianuale, sunt de natura civila si se incheie pentru toata perioada de derulare a programelor nationale de sanatate.

(6)     Sumele necesare pentru derularea contractelor prevazute la alin. (4) sunt cuprinse in fondurile alocate programelor nationale de sanatate.

Art. 32

(1)     Unitatile medicale cu paturi din reteaua autoritatilor administratiei publice locale pot derula programe nationale de sanatate finantate din urmatoarele surse:

a)      bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

b)      bugetul Ministerului Sanatatii, din sumele alocate de la bugetul de stat si din veniturile proprii directiilor de sanatate publica, in baza contractelor incheiate cu acestea, in conditiile stabilite prin Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate.

(2)     Unitatile medicale din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie pot derula programe nationale de sanatate finantate din sursele prevazute la alin. (1) lit. a). Programele nationale de sanatate finantate din sursele prevazute la alin. (1) lit. b) pot fi derulate cu conditia indeplinirii criteriilor de selectie, aprobate prin normele tehnice de implementare ale prezentei legi.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora